TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔ HÌNH HÓA Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/02/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

1. Ammone Phomphiban, Trường Trung học phổ thông PhaiLom, Viêng Chăn, Lào
2. Nguyễn Danh Nam Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày nghiên cứu về tổ chức dạy học mô hình hóa ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi học sinh và phỏng vấn sâu một số giáo viên toán có kinh nghiệm giảng dạy. Số liệu nghiên cứu từ khảo sát thực tiễn cho thấy những khó khăn trong việc vận dụng phương pháp mô hình hóa và thiết kế các mô hình thực tiễn trong dạy học môn Toán. Bài viết cũng đề xuất quy trình dạy học mô hình hóa toán học. Từ đó, chúng tôi thiết kế một số hoạt động mô hình hóa để hỗ trợ học sinh hiểu sâu hơn về ứng dụng của toán học trong thực tiễn và góp phần phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho các em. Kết quả nghiên cứu cho thấy dạy học mô hình hóa toán học đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường phổ thông.

Từ khóa


Mô hình; Mô hình toán học; Dạy học mô hình hóa; Phương pháp mô hình hóa; Quy trình mô hình hóa

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] W. Blum et al, Modelling and applications in mathematics education. Springer, 2007.

[2] G. Kaiser, “Modelling and modelling competencies in school,” Mathematical modelling (ICTMA 12): Education, engineering and economics, pp. 110-119, 2007. [Online]. Available: https://doi.org/10.1533/9780857099419.3.110. [Accessed January 15, 2022].

[3] L. D. English, “Reconciling theory, research, and practice: A models and modelling perspective,” Educational Studies in Mathematics, vol. 54, no. 2-3, pp. 225-248, 2003. [Online]. Available: https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000006167.14146.7b. [Accessed January 15, 2022].

[4] K. Maaß, Mathematisches Modellieren im Unterricht. Ergebnisse einer empirischen Studie. Hildesheim: Franzbecker, 2004.

[5] T. Lingefjärd, “Faces of mathematical modelling,” The International Journal on Mathematics Education, vol. 38, no. 2, pp. 96-112, 2006. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/BF02655884. [Accessed January 15, 2022].

[6] K. Berinderjeet and D. Jaguthsing, Mathematical applications and modelling. World Scientific Publishing, 2010.

[7] W. Blum and R. B. Ferri, “Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?” Journal of Mathematical Modelling and Application, vol. 1, no. 1, pp. 45-58, 2009.

[8] M. S. Biembengut and N. Hein, “Mathematical modelling: Implications for teaching,” In R. Lesh, P. L. Galbraith, C. R. Haines & A. Hurford (Eds.), Modelling Students' Mathematical Modelling Competencies, Springer, 2010, pp. 481-490.

[9] P. L. Galbraith, G. Stillman, and J. Brown, “Turning ideas into modelling problems,” In R. Lesh, P. L. Galbraith, C. R. Haines & A. Hurford (Eds.), Modelling Students' Mathematical Modelling Competencies, Springer, 2010, pp. 133-144. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0561-1_11. [Accessed January 15, 2022].

[10] D. N. Nguyen, “Modeling process in teaching mathematics in high schools,” VNU Journal of Science: Education Research, vol. 31, no. 3, pp. 01-10, 2015. [Online]. Available: https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/187. [Accessed January 15, 2022].

[11] K. C. Ang, Differential equations: Models and methods. McGraw-Hill, Singapore, 2006.

[12] D. N. Nguyen, “Modelling in Vietnamese school mathematics,” International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 15, no. 06, pp. 114-126, 2016.

[13] T. H. N. Dong and D. N. Nguyen, “The role of lecturers and factors affecting individual working competency of students at Thai Nguyen University - Vietnam through mathematical modelling process,” Proceedings of the 11th Asian Conference on Education, IAFOR Research Centre, Osaka University, Japan, 2019, pp. 267-282. [Online]. Available: https://papers.iafor.org/submission53093. [Accessed January 15, 2022].

[14] R. Lesh and J. Zawojewski, “Problem solving and modelling,” In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics. Charlotte, NC: Image Age Publishing, 2007, pp. 763-803.

[15] K. Gravemeijer and M. Doorman, “Context problems in realistic mathematics education: A calculus course as an example,” Educational Studies in Mathematics, vol. 39, pp. 111-129, 1999. [Online]. Available: https://doi.org/10.1023/A:1003749919816. [Accessed January 15, 2022].

[16] E. Muller and H. Burkhardt, “Applications and modelling for mathematics —Overview,” In W. Blum, P.L. Galbraith, H-W. Henn, & M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education, The 13th ICMI study. New York: Springer, 2007, pp. 267-274. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-0-387-29822-1_28. [Accessed January 15, 2022].

[17] G. Stillman, “Implementing applications and modelling in secondary school: Issues for teaching and learning, in mathematical applications and modelling,” Association of Mathematics Educators, World Scientific, 2010, pp. 300-322. [Online]. Available: https://doi.org/10.1142/9789814313353_0016. [Accessed January 15, 2022].

[18] D. Edwards and M. Hamson, Guide to mathematical modeling. Palgrave, 2001.

[19] M. Niss, W. Blum, and P. Galbraith, “Introduction,” In W. Blum, P. Galbraith, H. Henn, and M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education, the 14th ICMI study. New York: Springer, 2007, pp. 3-32. [Online]. Available: https://doi.org/DOI: 10.1007/978-0-387-29822-1_28. [Accessed January 15, 2022].

[20] F. Swetz and J. S. Hartzler, Mathematical modelling in the secondary school curriculum. The National Council of Teachers of Mathematics: Reston, Virginia, 1991.

[21] National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM, 2000.

[22] V. Tran, “Using mathematization to enhance high school students’ quantitative understanding,” Journal of Educational Science, vol. 43, pp. 23-26, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5532

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved