TÁC ĐỘNG CỦA KINH NGHIỆM, ĐỘNG CƠ VÀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI DU LỊCH SINH THÁI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/02/22                Ngày hoàn thiện: 09/03/22                Ngày đăng: 09/03/22

Các tác giả

Nguyễn Thị Khánh Chi Email to author, Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt


Mặc dù có nhiều nghiên cứu về hành vi của khách du lịch, nhưng nghiên cứu mối quan hệ giữa thái độ của khách du lịch, hình ảnh điểm đến và ý định đi du lịch sinh thái thì chưa được nghiên cứu bài bản. Do đó, nghiên cứu này đã xem xét tác động của trải nghiệm du lịch, động cơ du lịch, hình ảnh đến ý định đi du lịch sinh thái. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu thực nghiệm được thu thập từ 423 khách du lịch trong nước đến thăm các khu sinh thái ở Việt Nam. Mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm tra các mối quan hệ nhân quả. Các phát hiện cho thấy rằng động cơ và kinh nghiệm du lịch ảnh hưởng tích cực đến ý định đi du lịch thông qua thái độ của du khách, hơn nữa, hình ảnh điểm đến đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến với du lịch sinh thái. Nghiên cứu này đóng góp vào lý thuyết hành vi trong bối cảnh du lịch sinh thái dưới cả hai góc độ cung và cầu. Các nhà quản lý du lịch sinh thái thu hút khách du lịch thông qua việc xây dựng hình ảnh điểm đến và đánh giá thái độ của khách du lịch đối với từng phân khúc thị trường.

Từ khóa


Ý định quay trở lại điểm đến; Hình ảnh điểm du lịch sinh thái; Động cơ du lịch; Kinh nghiệm du lịch; Du lịch sinh thái

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. K. C. Nguyen, “Understanding the effects of eco-label, eco-brand, and social media on green consumption intention in ecotourism destinations,” Journal of Cleaner Production, vol. 321, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128995.

[2] T. K. C. Nguyen, “ Environmentally responsible behaviour in outdoor recreation: the moderating impact of COVID-19 related risk perception”, Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print, 2022, doi: 10.1108/JTF-09-2021-0234.

[3] S. Huang and C. H. Hsu, “Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention,” Journal of travel research, vol. 48, no. 1, pp. 29-44, 2009.

[4] T. K. C. Nguyen and V. H. Phuong, “Studying tourist intention on city tourism: the role of travel motivation,” International Journal of Tourism Cities, 2021, doi: 10.1108/IJTC-03-2021-0042.

[5] C. M. Hsieh, S. H. Park, and R. McNally, “Application of the extended theory of planned behavior to intention to travel to Japan among Taiwanese youth: Investigating the moderating effect of past visit experience,” Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 33, no. 5, pp. 717-729, 2016.

[6] S. Um, K. Chon, and Y. Ro, “Antecedents of revisit intention,” Annals of Tourism Research, vol. 33, pp. 1141-1158, 2006.

[7] J. Alegre and J. Garau, “The factor structure of tourist satisfaction at sun and sand destinations,” Journal of Travel Research, vol. 50, no. 1, pp. 78-86, 2011.s

[8] Y. C. Huang and C. H. S. Liu, “Moderating and mediating roles of environmental concern and ecotourism experience for revisit intention,” International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 29, no. 7, pp. 1854-1872, 2017.

[9] Y. Luo and J. Deng, “The New Environmental Paradigm and nature-based tourism motivation,” Journal of Travel research, vol. 46, no. 4, pp. 392-402, 2008.

[10] P. Sharma and J. K. Nayak, “Testing the role of tourists' emotional experiences in predicting destination image, satisfaction, and behavioral intentions: A case of wellness tourism,” Tourism Management Perspectives, vol. 28, pp. 41-52, 2018.

[11] C. Tosun, B. B. Dedeoğlu, and A. Fyall, “Destination service quality, affective image and revisit intention: The moderating role of past experience,” Journal of Destination Marketing & Management, vol. 4, no. 4, pp. 222-234, 2015.

[12] J. F. Hair Jr, M. L. Gabriel, and V. K. Patel, “Modeling of Covariance-Based Structural Equations (CB-SEM) with or AMOS: Orientations about your application as a Marketing Search Engine,” Revista Brasileira de Marketing, vol. 13, no. 2, pp. 44-55, 2014.

[13] R. B. Kline, Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications, 2015.

[14] T. K. C. Nguyen, “Innovation capability: the impact of e-CRM and COVID-19 risk perception,” Technology in Society, vol. 67, no. 4, pp. 1141-1153, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5548

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved