KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BẢO VỆ BỨC XẠ CHO TẾ BÀO LYMPHO NGƯỜI VÀ NGUYÊN BÀO SỢI NGƯỜI CỦA LIPOSOME ĐÓNG GÓI RESVERATROL

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/02/22                Ngày hoàn thiện: 18/04/22                Ngày đăng: 18/04/22

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Hiệp Email to author, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
2. Phạm Ngọc Duy, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
3. Vũ Ngọc Bích Đào, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
4. Trần Thanh Mai, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
5. Trần Thị Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
6. Nguyễn Thị Huỳnh Nga, Trường Đại học Đà Lạt

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hiệu quả bảo vệ bức xạ của liposome đóng gói resveratrol (RES-Lip). Đầu tiên, Lip-RES được tổng hợp bằng phương pháp hydrate hóa màng lipid kết hợp với sóng siêu âm để giảm kích thước. Khả năng xâm nhập của Lip-RES vào tế bào lympho người và nguyên bào sợi người (tế bào HF) được quan sát bằng kính hiển vi huỳnh quang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Lip-RES đã được tổng hợp thành công với kích thước hạt trung bình, chỉ số phân tán, thế zeta, hiệu suất đóng gói, sức tải đạt lần lượt là 103,9 nm, 0,211, -31,9 mV, 92,31%, 8,47%, có dạng hình cầu và có độ bền cao. Lip-RES có khả năng xâm nhập tốt vào tế bào lympho và tế bào HF. Ở điều kiện không chiếu xạ, Lip-RES hầu như không gây độc tính di truyền cho tế bào, tuy nhiên lại gây chết đáng kể cho cả 2 loại tế bào này khi ở nồng độ RES lớn hơn 10 µg/mL. Ở điều kiện chiếu xạ với liều chiếu 2 Gy, Lip-RES giúp làm giảm 16-30% tỉ lệ tế bào chết và giúp làm giảm 10-15% số foci/tế bào, từ đó cho thấy khả năng bảo vệ bức xạ của Lip-RES đối với 2 loại tế bào này. Hơn thế nữa, Lip-RES đạt hiệu quả bảo vệ bức xạ tối ưu ở nồng độ RES 2,5 µg/mL.

Từ khóa


Bảo vệ bức xạ; Liposome; Nguyên bào sợi; Resveratrol; Tế bào lympho

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Maciejczyk, I. Skrzypczyńsk, and M. Janiszewska, “Lung cancer. Radiotherapy in lung cancer: Actual methods and future trends,” Rep. Pract. Oncol. Radiother., vol. 19, pp. 353-360, 2014.

[2] H. A. Carvalho and R. C. Villar, “Radiotherapy and immune response: the systemic effects of a local treatment,” Clinics (Sao Paulo), vol. 73, 2018, Art. no. e557s.

[3] J. Puskin, Health risks from exposure to low level of ionizing radiation, National Research Couyncil (US) Board on Radiation Effects Research BEIR VII, Phase I, Letter Report, 1998.

[4] F. Haubner, E. Ohmann, F. Pohl, J. Strutz, and H. G. Gassner, “Wound healing after radiation therapy: Review of the literature,” Radiat. Oncol., vol. 7, p. 162, 2012.

[5] K. B. Kalpana, N. Devipriya, and M. Srinivasan, “Investigation of the radioprotective efficacy of hesperidin against gamma-radiation induced cellular damage in cultured human peripheral blood lymphocytes,” Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen., vol. 676, pp. 54-61, 2009.

[6] L. Li, M. Story, and R. J. Legerski, “Cellular responses to ionizing radiation damage,” Int. J. Radiat. Oncol., vol. 40, pp. 1157-1162, 2001.

[7] B. Salehi, A. P. Mishra, M. Nigam et al., “Resveratrol: A double-edged sword in health benefits,” Biomedicines, vol. 6, p. 91, 2018.

[8] A. Quarta, A. Gaballo, B. Pradhan et al., “Beneficial oxidative stress-related trans-resveratrol effects in the treatment and prevention of breast cancer,” Appl. Sci., vol. 11, p. 11041, 2021.

[9] M. H. Nguyen, P. N. Duy, B. Dong, K. Hadinoto et al., “Radioprotective activity of curcumin-encapsulated liposomes against genotoxicity caused by gamma Cobalt-60 irradiation in human blood cells,” Int. J. Radiat. Biol., vol. 93, pp. 1267-1273, 2017.

[10] W. Strober, “Trypan blue exclusion test of cell viability,” Curr. Protoc. Immunol., vol. 111, pp. A3.B.1-A3.B.2, 2015.

[11] K. Rothkamm and S. Horn, “Gamma-H2AX as protein biomarker for radiation exposure,” Ann. Ist. Super. Sanita., vol. 45, pp. 265-271, 2009.

[12] S. Honary and F. Zahir, “Effect of zeta potential on the properties of NanoDrug delivery systems – a review (part 2),” Trop. J. Pharm. Res., vol. 12, pp. 265-273, 2013.

[13] E. Ducat, B. Evrard, O. Peulen, and G. Piel, “Cellular uptake of liposomes monitored by confocal microscopy and flow cytometry,” J. Drug Del. Sci. Tech., vol. 21, pp. 469-477, 2011.

[14] M. S. Robert, H. Keelung, S. F. Daniel, and P. Demetrios, “Endocytosis of liposomes and intracellular fate of encapsulated molecules: Encounter with a low pH compartment after internalization in coated vesicles,” Cell, vol. 32, pp. 1069-1079, 1983.

[15] V. Berardi, F. Ricci, M. Castelli et al., “Resveratrol exhibits a strong cytotoxic activity in cultured cells and has an antiviral action against polyomavirus: potential clinical use,” J. Exp. Clin. Cancer Res., vol. 28, p. 96, 2009.

[16] C. Moreno, S. Rogero, T. Ikeda et al., “Resveratrol and radiation biological effects,” Int. J. Nutrology., vol. 5, 2012, doi: 10.1055/s-0040-1701425.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5556

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved