LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM: THẢO LUẬN VÀ GIẢI PHÁP | Linh | TNU Journal of Science and Technology

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM: THẢO LUẬN VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/02/22                Ngày hoàn thiện: 25/03/22                Ngày đăng: 25/03/22

Các tác giả

1. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Quốc Thanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Việt Nam/ Nghiên cứu sinh, Viện Đại học Paris-Saclay, Pháp

Tóm tắt


Liên kết doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học. Trong khi đó, doanh nghiệp cần hợp tác với trường đại học để đưa yêu cầu thực tế vào chương trình đào tạo, đảm bảo người học tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt các yêu cầu đó. Vì vậy, hợp tác trường đại học – doanh nghiệp là một điều cần thiết mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nghiên cứu nhằm thảo luận một số vấn đề liên quan và đề xuất giải pháp phát triển liên kết doanh nghiệp tại các trường đại học tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu thứ cấp được sử dụng để tổng hợp các vấn đề về liên kết doanh nghiệp, phương pháp chuyên gia được sử dụng để phân tích kinh nghiệm đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp của một số trường đại học trên thế giới và tại Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như đa dạng nguồn lực giảng viên, triển khai mô hình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ theo hướng đào tạo nghề nghiệp, tạo hành lang pháp lý để trường đại học liên doanh với doanh nghiệp, xây dựng chính sách yêu cầu doanh nghiệp triển khai các chương trình thực tập hưởng lương. Các giải pháp được triển khai sẽ đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả của giáo dục đại học tại Việt Nam.


Từ khóa


Liên kết doanh nghiệp; Giáo dục đại học; Hợp tác trường đại học - doanh nghiệp; Quản trị công nghệ; Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Binh, “How many universities/colleges are there in Vietnam?,” (in Vietnamese), May 20, 2020. [Online]. Available: https://www.utchcmc.org/viet-nam-co-bao-nhieu-truong-dai-hoc.html. [Accessed Dec. 18, 2021].

[2] G. Kruss, "Employment and employability: Expectations of higher education responsiveness in South Africa," Journal of Education Policy, vol. 19, no. 6, pp. 673-689, 2004.

[3] Q. V. Pham, "Level of employment satisfaction of Humanities and social sciences graduates," (in Vietnamese), VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 3, no. 3, pp. 342-350, 2017.

[4] A. Ha, “94% graduates need further training after graduation,” (in Vietnamese), Dec 1, 2011. [Online]. Available: https://thanhnien.vn/94-sinh-vien-ra-truong-phai-dao-tao-tiep-post114988.html. [Accessed Dec. 20, 2021].

[5] World Bank, "Putting higher education to work, skills and research for growth in East Asia," World Bank East Asia and Pacifc Regional Report, 2012.

[6] M. D. Nguyen, "Building a skill training and self-training model for Vietnamese students to meet enterprises’ demands," (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 34, no. 1, pp. 42-50, 2018.

[7] M. Osmani, V. Weerakkody, N. Hindi, and T. Eldabi, "Graduates employability skills: A review of literature against market demand," Journal of Education for Business, vol. 94, no. 7, pp. 423-432, 2019.

[8] V. T. Dinh, “University - Enterprise Cooperation in the International Context and Implications for Vietnam,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 32, no. 4, pp. 69-80, 2016.

[9] X. M. Nguyen, “University - industry collaboration: A case of Ho Chi Minh City campus - Foreign Trade University,” Journal of International Economics and Management, vol. 134, pp. 64-75, 2021.

[10] T. T. T. Pham, T. T. Bui, T. T. T. Nguyen, and H. T. Hoang, “Promoting linkages between universities and enterprises: The case of University of Economics, Hue University,” Hue University Journal of Science: Economics and Development, vol. 128, no. 5A, pp. 79-91, 2019.

[11] C. Mascarenhas, J. J. Ferreira, and C. Marques, “University–industry cooperation: A systematic literature review and research agenda,” Science and Public Policy, vol. 45, no. 5, pp. 708-718, 2018.

[12] L. Leydesdorff and M. Meyer, “Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems: Introduction to the special issue,” Research Policy, vol. 35, no. 10, pp. 1441-1449, 2006.

[13] E. Enkel, O. Gassmann, and H. Chesbrough, “Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon,” R&D Management, vol. 39, no. 4, pp. 311-316, 2009.

[14] L. Cerych, “University-industry collaboration: A research agenda and some general impacts on the development of higher education,” European Journal of Education, vol. 24, no. 3, pp. 309-313, 1989.

[15] E. M. M. Valentín, “University industry cooperation: A framework of benefits and obstacles,” Industry and Higher Education, vol. 14, no. 3, pp. 165-172, 2000.

[16] J. Belland, “Top 5 Higher Education Trends for Colleges and Universities,” Jun 23, 2021. [Online]. Available: https://www.salesforce.org/blog/higher-education-connected-student-report-second-edition/. [Accessed Dec. 25, 2021].

[17] M. E. Baran, P. P. Carpenter, L. Borbye, D. L. Lubkeman, M. Ligett, and D. H. Covington, “A new professional science master program for electric power systems engineering,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 4, pp. 1903-1910, 2014.

[18] F. Seyitoğlu and S. Yirik, “Internship satisfaction of students of hospitality and impact of internship on the professional development and industrial perception,” Asia Pacific Journal of Tourism Research, vol. 20, pp. 1414-1429, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5588

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved