ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE TRONG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/03/22                Ngày hoàn thiện: 25/03/22                Ngày đăng: 25/03/22

Các tác giả

Nguyễn Thị Bích Hạnh Email to author, Trường Đại học Hà Tĩnh

Tóm tắt


Đánh giá giáo trình đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Solutions Pre-intermediate đã được sử dụng làm giáo trình của chương trình Tiếng Anh không chuyên ngữ tại Trường Đại học Hà Tĩnh gần 5 năm, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào xem xét tính hiệu quả của giáo trình này tại Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá giáo trình Solutions Pre-intermediate từ góc nhìn của giảng viên. 10 giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia trả lời một bảng khảo sát gồm 30 câu đánh giá thiết kế, hoạt động, kỹ năng, ngôn ngữ, chủ đề và nội dung, và tổng quan của giáo trình. Kết quả cho thấy nhìn chung giảng viên có đánh giá tích cực đối với giáo trình, ngoại trừ một số quan ngại về việc thiếu các hoạt động luyện tập phát âm và danh mục từ vựng. Điều này cho thấy giáo trình Solutions khá phù hợp cho khóa học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ, nếu sinh viên được cung cấp thêm các hoạt động bổ trợ để phát triển khả năng phát âm và từ vựng.

Từ khóa


Đánh giá giáo trình; Giáo trình Tiếng Anh; Solutions Pre-Intermediate; Sinh viên không chuyên ngữ; Đánh giá của giáo viên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Cunningsworth, Choosing Your Coursebook. Oxford: McMillan Heineman, 1995.

[2] L. E. Sheldon, “Evaluating ELT textbooks and materials,” ELT Journal, vol. 42, no. 4, pp. 237-246, 1988, doi: 10.1093/elt/42.4.237.

[3] T. Falla and P. Davies, Solutions. Oxford University Press, 2019.

[4] B. Tomlinson and H. Masuhara, Developing language course materials. Singapore: RELC Portfolio Series, 2004.

[5] B. Tomlinson, “Materials development for language learning and teaching,” Language Teaching, vol. 45, no. 2, pp. 143-179, 2012, doi: 10.1017/S0261444811000528.

[6] R. Ellis, “The empirical evaluation of language teaching materials,” ELT Journal, vol. 51, no. 1, pp. 36-42, 1997, doi: 10.1093/elt/51.1.36.

[7] B. Tomlinson, Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[8] M. Mohammadi and H. Abdi, “Textbook evaluation: A case study,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 98, no. 2014, pp. 1148-1155, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.528.

[9] J. M. Saslow and A. Ascher, Top Notch. Pearson, 2011.

[10] M. Alemi and N. Sadehvandi, “Textbook evaluation: EFL teachers’ perspectives on ‘Pacesetter Series,’” English Language Teaching, vol. 5, no. 7, pp. 64-74, 2012, doi: 10.5539/elt.v5n7p64.

[11] D. Strange and D. Hall, Pacesetters. Oxford University Press, 2005.

[12] H. Tok, “TEFL textbook evaluation: From teachers’ perspectives,” Educational Research and Reviews, vol. 5, no. 9, pp. 508–517, 2010, doi: 10.5897/ERR.9000329.

[13] A. B. Böcü and S. Razı, “Evaluation of textbook series ‘Life’ in terms of cultural components,” Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 12, no. 2, pp. 221-237, 2016.

[14] N. G. Bal, “Students’ and instructors’ evaluation of a foreign language textbook from an intercultural perspective,” Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 16, no. 4, pp. 2024-2039, 2020, doi: 10.17263/JLLS.851032.

[15] J. Hughes, H. Stephenson, and P. Dummett, Life. Cengage Learning, 2017.

[16] T. M. Tran, L. T. Nguyen, and N. B. T. Nguyen, “An evaluation of the coursebook ‘Life Elementary’ used for students at University of Information and Communication Technology: From teachers’ perspectives,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 03, pp. 48-55, 2020, doi: 10.34238/tnu-jst.2020.03.2236.

[17] V. Nguyen and H. Huynh, “An evaluation of the textbook ‘Life Pre-intermediate’ from the perspectives of English teachers and non-English majored students at University of Foreign Languages, Hue University,” Journal of Inquiry into Languages and Cultures, vol. 2, no. 2, pp. 220–233, 2018.

[18] D. Litz, “Textbook evaluation and ELT management: A South Korean case study,” Asian EFL Journal, vol. 48, no. 2, pp. 1-53, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5620

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved