KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN MỘT KHÓA HỌC DỰ ÁN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/03/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Ngọc Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Đắc Trung, Trường Iris Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu những khó khăn mà các sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Tiếng Anh tại một trường Đại học ở Việt Nam gặp phải khi học một khóa học dự án cụ thể (Đề án Tạp chí).  Một bảng điều tra được xây dựng dựa trên mô hình nhà nghiên cứu đề xuất và được triển khai đến 60 sinh viên. Phần định tính của bảng hỏi xem xét mức độ gây khó khăn của các yếu tố đề xuất đối với việc học Đề án Tạp chí. Phần định lượng điều tra những khó khăn khác (nếu có), đồng thời tìm hiểu những giải pháp do sinh viên đề xuất. Kết quả định lượng cho thấy sự thiếu hỗ trợ và thiếu nhiệt tình của giáo viên gây ra khó khăn cho người học. Bên cạnh đó, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn công cụ công nghệ và tạp chí tham khảo, viết bài theo văn phong báo chí, và hợp tác với các thành viên nhóm. Dữ liệu định tính bổ sung thêm yếu tố động lực học tập thấp. Một số giải pháp do sinh viên đề xuất cũng được đưa ra ở cuối bài báo. Nghiên cứu đóng góp vào tài nguyên nghiên cứu về khóa học dự án cụ thể (Đề án Tạp chí) và mang đến thêm một góc nhìn về những khó khăn của người học trong các bối cảnh tương tự.

Từ khóa


Dạy học qua Dự án; Đề án Tạp chí; Khó khăn của người học; Sinh viên Tiếng Anh; Dạy học Tiếng Anh ở Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] H. D. Brown, Principles of Language Learning and Teaching, 5th ed. Pearson Education ESL, 2006.

[2] N. K. Duke, “Project-based instruction: A great match for informational texts,” American Educator, vol. Fall, pp. 4-12, 2016.

[3] Y. Doppelt, “Implementing and Assessment of PBL in a Flexible Environment,” Int. J. Technol. Des. Educ., vol. 13, no. 3, pp. 255-272, 2003.

[4] J. Larmer, D. Ross, and J. R. Mergendollar, Project Based Learning Starter Kit, 1st ed. California: Buck Institute for Education, 2009.

[5] J. A. Bellanca and R. S. Brandt, 21St Century Skills: Rethinking How Students Learn. Solution Tree Press, 2010.

[6] T. Mackham, “Project based learning: A bridge just far enough,” Teach. Libr., vol. 39, no. 2, pp. 38–42, 2011.

[7] W. N. Bender, Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century. CORWIN, 2012.

[8] J. Larmer, “Gold Standard: Project Design Elements PBLWorks,” 2015. [Online]. Available: https://www.pblworks.org/what-is-pbl/gold-standard-project-design. [Accessed Feb. 27, 2022].

[9] J. Schwalm and K. S. Tylek, “Systemwide implementation of project-based learning: The Philadelphia approach,” Afterschool Matters, 2012. [Online]. Available: http://www.niost.org/pdf/afterschool matters/asm_2012_15_spring/asm_2012_spring_1.pdf. [Accessed Feb. 27, 2022].

[10] M. M. Grant, “Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations,” Meridian, vol. 5, no. 1, pp. 1-17, 2002.

[11] D. L. Fried-Booth, Project Work, 3rd ed. Oxford, 2003.

[12] A. P. Papandreou, “An application of the projects approach to EFL,” English Teach. Forum, vol. 39, no. 3, pp. 41-42, 1994.

[13] H. S. Wrigley, “Knowledge in Action: The Promise of Project-Based Learning,” Focus Basics Connect. Res. Pract., vol. 2, no. D, 1998. [Online]. Available: https://www.ncsall.net/index.php @id=384.html. [Accessed Feb. 27, 2022].

[14] B. Alan and F. L. Stoller, “Maximizing the Benefits of Project work in Foreign Language Classrooms,” English Teach. Forum, vol. 43, no. 4, pp. 10–21, 2005.

[15] Ş. Y. M. Baran and A. Maskan, “Learning Physics through Project-Based Learning Game Techniques,” Int. J. Instr., vol. 11, no. 2, pp. 221-234, 2018.

[16] S. Han, R. Rosli, M. M. Capraro, and R. M. Capraro, “The effect of Science, technology, engineering and mathematics (STEM) project based learning (PBL) on students’ Achievement in four mathematics topics,” Journal of Turkish Science Education, vol. 13, no. Specialissue, pp. 3-30, 2016, doi: 10.12973/tused.10168a.

[17] P. A. Kristin Huysken, H. Olivey, K. McElmurry, and M. Gao, “Assessing Collaborative, Project-based Learning Models in Introductory Science Courses,” J. Scholarsh. Teach. Learn., vol. 19, no. 1, pp. 6-28, 2019.

[18] D. G. Morais, “Doing History in the Undergraduate Classroom,” Hist. Teacher, vol. 52, no. 1, pp. 49-76, 2018.

[19] T. Y. E. Siswono, S. Hartono, and A. W. Kohar, “Effectiveness of project based learning in statistics for lower secondary schools,” Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, vol. 2018, no. 75, pp. 197-212, 2018, doi: 10.14689/ejer.2018.75.11.

[20] A. M. Mahasneh and A. F. Alwan, “The effect of project-based learning on student teacher self-efficacy and achievement,” Int. J. Instr., vol. 11, no. 3, pp. 511-524, 2018, doi: 10.12973/iji.2018.11335a.

[21] D. Filippatou and S. Kaldi, “The effectiveness of project-based learning on pupils with learning difficulties regarding academic performance, group work and motivation,” Int. J. Spec. Educ., vol. 25, no. 1, pp. 17-26, 2010.

[22] C. Ball, “Sparking passion: Engaging student voice through project-based learning in learning communities,” Learning Communities Research and Practice, 2016. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112791.pdf. [Accessed Mar. 07, 2022].

[23] C. Carrabba and A. Farmer, “The impact of project-based learning and direct instruction on the motivation and engagement of middle school students,” Language Teaching and Educational Research, 2018. [Online]. Available: http://dergipark.gov.tr/later. [Accessed Mar. 07, 2022].

[24] M. B. -K. Joanna Pitura, “Learning English while exploring the national cultural heritage: Technology-assisted project-based language learning in an upper-secondary school,” Teach. English with Technol., vol. 18, no. 1, pp. 37-52, 2018. [Online]. Available: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=606507. [Accessed Mar. 07, 2022].

[25] A. Steinemann, “Implementing Sustainable Development through Problem-Based Learning: Pedagogy and Practic,” J. Prof. issues Eng. Educ. Pract., vol. 129, no. 4, pp. 216-225, 2003.

[26] K. Meyer and S. Wurdinger, “Students’ Perceptions of Life Skill Development in Project-Based Learning Schools,” J. Educ. Issue, vol. 2, no. 1, pp. 91-114, 2016.

[27] A. Alwi and R. Hussin, “Becoming Socially Responsible: The Implementation of Project-Oriented Problem-Based Learning,” Int. J. Contemp. Educ. Res., vol. 5, no. 2, pp. 103-112, 2018, doi: 10.33200/ijcer.478973.

[28] R. Savage, “Factors Affecting Project-Based Learning Practices,” College of Education and Organizational Leadership, 2012.

[29] J. Jasper, “Factors Influencing Project-Based Learning Implementation in Sixth through Eighth Grade Classrooms.pdf,” Southern Nazarene University, 2021.

[30] B. S. Belmekki Asma, “An In-depth Investigation into the Project-Based Learning in Algerian Secondary Education_ Teachers’ and Learners’ Perceptions Challenges and Difficulties..pdf,” Ichkalat J., vol. 10, no. 1, pp. 579-596, 2021.

[31] N. Harmer and A. Stokes, “The benefits and challenges of project-based learning: A review of the literature,” Pedagogic Research Institute and Observatory (PedRIO), pp. 1-41, 2014.

[32] B. Pearlman and J. W. Thomas, “A review of research on project-based learning,” 2000. [Online]. Available: http://www.bie.org/research/study/review_of_project_based_learning_2000. [Accessed Mar. 07, 2022].

[33] M. J. Harris, The challenges of implementing project-based learning in middle schools, University of Pittsburgh, 2014.

[34] O. D. Baysura, S. Altun, and B. Yucel-Toy, “Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning,” Eurasian J. Educ. Res., no. 62, pp. 15-36, 2016, doi: 10.14689/ejer.2016.62.3.

[35] J. N. Anita Habók, “In-service teachers’ perceptions of project-based learning,” Springerplus, vol. 5, no. 83, 2016, doi: 10.1186/s40064-016-1725-4.

[36] V. Van den Bergh, D. Mortelmans, P. Spooren, P. Van Petegem, D. Gijbels, and G. Vanthournout, “New assessment modes within project-based education—the stakeholders,” Stud. Educ. Eval., no. 32, pp. 345–368, 2006.

[37] G. Harrigan, A Case Study of Teachers’ and Administrators’ Experiences Integrating Project-Based Learning, Walden University, 2014.

[38] P. C. Blumenfeld, E. Soloway, R. W. Marx, J. S. Krajcik, M. Guzdial, and A. Palincsar, “Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning,” Educ. Psychol., vol. 26, no. 3-4, pp. 369-398, 1991, doi: 10.1080/00461520.1991.9653139.

[39] B. J. S. Barron et al., “Doing With Understanding: Lessons From Research on Problem- and Project-Based Learning Brigid,” J. Learn. Sci. ISSN, vol. 7, no. 3&4, pp. 271–311, 1998.

[40] P. C. Krajcik, S. Joseph, and Blumenfeld, “Project-Based Learning,” in The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, Cambridge University Press, 2005, pp. 317-334.

[41] J. R. Mergendoller and J. W. Thomas, “Managing project based learning: Principles from the field,” Annual Meeting of the American Educational Research Association, 2000. [Online]. Available: http://www.bie.org/images/uploads/general/f6d0b4a5d9e37c0e0317acb7942d27b0.pdf. [Accessed Mar. 07, 2022].

[42] E. S. Allison and T. Do, “Contextualized Culture Integration through Project-Based Learning in EFL Classrooms in Vietnam,” J. NELTA, vol. 20, no. 1-2, pp. 5-15, 2018, doi: 10.3126/nelta.v20i1-2.19771.

[43] L. T. C. Giao and B. D. Nguyen, “Project-Based Learning in an Efl Setting – a Case Study At a University in Vietnam,” International Journal of Education, Psychology and Counseling, vol. 6, no. 38, pp. 223-236, 2021, doi: 10.35631/ijepc.6380018.

[44] T. T. Bui, “Application of Project-based Learning for Primary Teachers - A New Direction in Professional Training at Pedagogical Universities and Colleges in Vietnam,” International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol. 24, no. 4, pp. 7169-7179, 2020, doi: 10.37200/ijpr/v24i4/pr2020532.

[45] N. T. B. Ngoc, “Methods to increase The English Magazine Project power in the study of the English written language for English major students at School of Foreign Languages – Thai Nguyen University,” TNU J. Sci. Technol., vol. 174, no. 14, pp. 67-72, 2017.

[46] P. H. Thuyen, “A guide to project-based learning,” Thai Nguyen School of Foreign Languages, Vietnam, 2014.

[47] L. Cohen, L. Manion, and K. Morrison, Research Methods in Education, 5th ed. RoutledgeFalmer, 2005.

[48] V. Braun, V. Clarke, N. Hayfield, and G. Terry, “Thematic Analysis,” in Handbook of Research Methods in Health Social Sciences, P. Liamputtong, Ed. Gateway East: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018, pp. 1-18.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5642

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved