CẢI THIỆN SỰ GHI NHỚ TỪ VỰNG CỦA HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG QUIZLET: MỘT NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỐ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/03/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

1. Trần Mỹ Dung Email to author, Trường Trung học cơ sở Tân Thành
2. Nguyễn Thị Minh Loan, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra ảnh hưởng của việc sử dụng Quizlet đối với việc cải thiện khả năng ghi nhớ vốn từ vựng của học sinh. Ba mươi học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập bằng các bài kiểm tra từ vựng. Kết quả cho thấy ứng dụng Quizlet đã có tác động tích cực đến việc ghi nhớ vốn từ vựng của học sinh. Dữ liệu từ điểm các bài kiểm tra từ vựng đã chứng minh rằng ứng dụng Quizlet đã giúp học sinh lớp 11 cải thiện khả năng ghi nhớ vốn từ vựng của mình. Dựa trên kết quả đạt được, nhà nghiên cứu đã đưa ra một số gợi ý để giáo viên và học sinh áp dụng và sử dụng ứng dụng Quizlet một cách hiệu quả trong dạy và học từ vựng để nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh của học sinh.

Từ khóa


Quizlet; Trí nhớ ngắn hạn; Trí nhớ dài hạn; Sự nhớ từ; Nghiên cứu hành động

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] S. D. Krashen, Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press Inc. Oxford, 1981.

[2] M. Alqahtani, “The importance of vocabulary in language learning and how to be taught,” International Journal of Teaching and Education, vol. 3, no. 3, pp. 21-24, 2015.

[3] A. Raman and A. H. Mohammed, “Issues of ICT usage among Malaysian secondary school English teachers,” English Language Teaching, vol. 6, no. 9, pp. 74-82, 2013.

[4] M. Lu, “Effectiveness of vocabulary learning via mobile phone,” Journal of Computer Assisted Learning, vol. 24, pp. 51-52, 2008.

[5] J. M. Vargas, Modern learning: Quizlet in the social studies classroom. Wichita State University, 2011.

[6] A. G. Anjaniputra and V. A. Salsabila, “The merits of Quizlet for vocabulary learning at tertiary level,” Indonesian EFL Journal, vol. 4, no. 2, pp. 1-11, 2018, doi: 10.25134/ieflj.v4i2.1370.

[7] H. Platzer, “The Role of Quizlet in Vocabulary Acquisition,” Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Centre for Language Studies, National University of Singapore, vol. 17, no. 2, pp. 421-438, 2020.

[8] R. R. Puentedura, “Transformation, technology, and education in the state of Maine,” Nov. 28, 2006. [Online]. Available: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2006_11.html. [Accessed Oct. 25, 2021].

[9] K. S. McTaggart and J. Retallick, The action research planner (2nd ed. rev.). Karachi: Aga Khan University, Institute for Educational Development, 2004.

[10] N. Ramezanali, "Short and long-term vocabulary learning and retention through multimedia glossing: A mixed methods research," Electronic Thesis and Dissertation Repository, 2017. [Online]. Available: https://ir.lib.uwo.ca/etd/4588. [Accessed January 15, 2022].

[11] A. B. Sanosi, “The effect of Quizlet on vocabulary acquisition,” Asian Journal of Education and eLearning, vol. 6, no. 4, pp. 2321-2454, 2012.

[12] Y. E. Özer and Z. Koçoğlu, “The Use of Quizlet Flashcard Software and Its Effects on Vocabulary Learning,” TÖMER, vol. 168, no. 1, pp. 061-082, 2017.

[13] A. B. Sanosi, “The effect of Quizlet on vocabulary acquisition,” Asian Journal of Education and eLearning, vol. 6, no. 4, pp. 2321-2454, 2018.

[14] M. A. Al-Malki, “Quizlet: An Online Application to Enhance EFL Foundation Students’ Vocabulary Acquisition at Rustaq College of Education, Oman,” Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL, vol. 6, pp. 332-343, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5647

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved