TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÍCH HỢP HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN – KẾT HỢP LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÍCH HỢP HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN – KẾT HỢP LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/22                Ngày hoàn thiện: 23/05/22                Ngày đăng: 25/05/22

Các tác giả

1. Hà Thanh Tùng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Hà, Đại học Thái Nguyên
3. Phạm Thị Hồng Anh, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tích hợp hệ thống điện mặt trời (Photovoltaic-Energy Storage Hybrid Systems, PESHS) vào mạng lưới điện phân phối trở nên phổ biến đã mang lại nguồn lực và thách thức mới cho việc vận hành tối ưu nó. Bài báo này trình bày cơ chế ảnh hưởng của PESHS đến tổn thất (điện áp và công suất) của lưới điện phân phối. Mô hình Tối ưu hóa công suất phản kháng mở rộng (Double Objectives Extended Reactive Power Optimization, DERPO) được xây dựng với hàm mục tiêu nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng và giảm nguy cơ quá giới hạn điện áp có xét bổ sung các biến điều khiển gồm công suất tác dụng của thiết bị lưu trữ điện và công suất phản kháng của Pin quang điện (Photovoltaic, PV). Thuật toán di truyền (Non-dominated Sorting Genetic Algorithms, NSGA-II) được áp dụng để giải quyết bài toán tối ưu sử dụng lý thuyết tập mờ để có được giải pháp tối ưu. Kết quả mô phỏng so sánh giữa DERPO và các phương pháp tối ưu hóa công suất phản kháng khác chứng minh rằng mô hình được đề xuất có thể thực hiện tối ưu hóa thống nhất và phối hợp giữa dòng công suất tác dụng và phản kháng, đồng thời nâng cao biên độ an toàn điện áp và giảm tổn thất trong lưới điện phân phối.


Từ khóa


Tối ưu hóa; Công suất phản kháng; Điện mặt trời; Thiết bị tích trữ; NSGA-II

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Y. Yi, L. Dong, Y. Wenpeng, et al., “Technology and Its trends of active distribution network,” Automation of Electric Power Systems, vol. 36, no. 18, pp. 10-16, 2012.

[2] H. Jinghan, L. Lin, D. Fanfan, et al., “A new coordinated backup protection scheme for distribution network containing distributed generation,” Protection and Control of Modern Power Systems, vol. 2, no. 2, pp. 102-110, 2017.

[3] C. Xu, Z. Yongjun, and H. Xiangmin, “Review of reactive power and voltage control method in the background of active distribution network,” Automation of Electric Power Systems, vol. 40, no. 1, pp. 143-151, 2016.

[4] S. Xin and C. Min, “Research on the influence of distributed power grid for distribution network,” Transactions of China Electrotechnical Society, vol. 30, no. 1, pp. 343-351, 2015.

[5] Z. Lu, T. Wei, C. Pengwei, et al., “Optimal configuration of active-reactive power sources in distribution network with photovoltaic generation,” Proceedings of the CSEE, vol. 34, no. 31, pp. 5525-5533, 2014.

[6] X. Haijun, C. Haozhong, and Z. Yi, “Reactive power comprehensive optimization in distribution network based on multiple active management schemes,” Power System Technology, vol. 39, no. 6, pp. 1504-1510, 2015.

[7] W. Lizhen, J. Libo, and H. Xiaohong, “Reactive power optimization of active distribution network based on optimal scenario generation algorithm,” Power System Protection and Control, vol. 45, no. 15, pp. 152-159, 2017.

[8] G. Kang, X. Yuqin, Z. Li, et al., “Reactive power optimization of distribution network considering PV station random output,” Power System Protection and Control, vol. 40, no. 10, pp. 53-58, 2012.

[9] Z. Yongjun, S. Jiehe, and Y. Yingqi, “Reactive power optimization based on interval arithmetic with distributed power grid,” Power System Protection and Control, vol. 42, no. 15, pp. 21-26, 2014.

[10] D. Lei, T. Aizhong, Y. Ting, et al., “Reactive power optimization for distribution network with distributed generators based on mixed integer semi-definite programming,” Automation of Electric Power Systems, vol. 39, no. 21, pp. 66-72, 2015.

[11] Y. Yifen, W. Wenxuan, Z. Yi, et al., “Bi-level optimal allocation of reactive power compensation considering active management measure,” Power System Protection and Control, vol. 45, no. 12, pp. 60-66, 2017.

[12] Z. Ming, Y. Yongqi, L. Yuanfei, et al., “The Preliminary research for key operation mode and technologies of electrical power system with renewable energy sources under energy internet,” Proceedings of the CSEE, vol. 36, no. 3, pp. 681-691, 2016.

[13] B. Yang, X. Le, X. Qing, et al., “Institutional design of chinese retail electricity market reform and related suggestions,” Automation of Electric Power Systems, vol. 39, no. 14, pp. 1-7, 2015.

[14] Z. Yu, D. Zhaoyang, H. Shilin, et al., “Optimal integration of mobile battery energy storage in distribution system with renewables,” Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 3, no. 4, pp. 589-596, 2015.

[15] L. Jianlin, M. Huimeng, and H. Dong, “Present development condition and trends of energy storage technology in the integration of distributed renewable energy,” Transactions of China Electrotechnical Society, vol. 31, no. 14, pp. 1-10, 2016.

[16] S. Zhenxin, L. Hanqiang, Z. Zhe, et al., “Research on economical efficiency of energy storage,” Proceedings of the CSEE, vol. 33(S), pp. 54-58, 2013.

[17] M. Samper, D. Flores, and A. Vargas, “Investment valuation of energy storage systems in distribution networks considering distributed solar generation,” IEEE Latin America Transactions, vol. 14, no. 4, pp. 1774-1779, 2016.

[18] L. Qingjie, W. Shao, and L. Tinglei, “Active/reactive power integrated optimization in distribution networks with distributed generation,” Power System Protection and Control, vol. 40, no. 10, pp. 71-76, 2012.

[19] L. Yibing, W. Wenchuan, Z. Boming, et al., “Overvoltage preventive control method based on active and reactive power coordinated optimization in active distribution network,” Automation of Electric Power Systems, vol. 38, no. 9, pp. 184-191, 2014.

[20] Q. H. Wu, Z. Lu, M. S. Li, et al., “Optimal placement o.f FACTS devices by a group search optimizer with multiple producer,” Proceedings of IEEE World Congress on Computational Intelligence, Hongkong, China, June 1-6, 2008, pp. 1033-1039.

[21] H. H. Nguyen and D. Hoang, “Using algorithm NSGA II to solve the problem of minimizing power loss in electrical distribution networks,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 11, no. 96, pp. 58-62, 2015.

[22] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-State Operations, Planning and Analysis Tools for Power Systems Research and Education, Power Systems,” IEEE Transactions on, vol. 26, no. 1, pp. 12-19, Feb. 2011.

[23] W. Xianqi, L. Zhilin, and T. Zeqi, “Multiobjective dynamic optimal dispatching of grid-connected microgrid based on TOU power price mechanism,” Power System Protection and Control, vol. 45, no. 4, pp. 9-18, 2017.

[24] S. L. Wen, H. Lan, Q. Fu, et al., “Economic allocation for energy storage system considering wind power distribution,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 30, no. 2, pp. 644-652, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5665

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved