NHỮNG BÀI HỌC MẪU ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/03/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

Hoàng Hương Ly Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trọng tâm chính của nghiên cứu là đánh giá kỹ năng viết của sinh viên đại học năm thứ nhất tại Đại học Thái Nguyên nhằm cung cấp các bài học mẫu để phát triển khả năng viết của sinh viên. Phương pháp nghiên cứu mô tả đã sử dụng bảng câu hỏi khảo sát và bài kiểm tra do giáo viên thiết kế. Đối tượng nghiên cứu là 326 sinh viên học tiếng Anh cơ bản năm thứ nhất tại các trường đại học được chọn ở Thái Nguyên và 66 giáo viên tiếng Anh. Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên được tổng hợp và phân tích. Các câu trả lời của sinh viên trong bài kiểm tra do giáo viên thiết kế là nguồn dữ liệu định lượng được phân tích thống kê. Thêm vào đó, nghiên cứu sẽ kiểm tra giả thuyết đặt ra là không có mối quan hệ đáng kể nào giữa việc thực hiện các kỹ năng viết bằng tiếng Anh của học sinh và từng biến số hồ sơ, và không có sự khác biệt đáng kể giữa kết quả học tập bằng tiếng Anh của học sinh và đánh giá của giáo viên. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng cách sử dụng các thống kê sau: sự phân phối tần số, tỷ lệ phần trăm, bình quân trọng số, độ lệch chuẩn và kiểm định t. Từ những phát hiện và kết luận, nghiên cứu khuyến nghị rằng các bài học nguyên mẫu có thể được trình bày cho các nhà quản lý trường học để họ xem xét và đề xuất; cần cải tiến các bài học nguyên mẫu đã thiết kế; và các nghiên cứu sâu hơn có thể được tiến hành theo hướng này trong các trường đại học.

Từ khóa


Kỹ năng viết; Bài học mẫu; Đánh giá của giáo viên; Sinh viên đại học năm thứ nhất; Phương pháp nghiên cứu mô tả

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] W. Grabe and R. Kaplan, Theory and Practice of Writing. London: Addison Wesley Longman. 1996.

[2] P. K. Matsuda, “Contrastive rhetoric in context: A dynamic model of L2 writing,” Journal of Second Language Writing, vol. 6, no. 1, pp. 45-60, 1997.

[3] M. Canale and M. Swain, “Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing,” Applied Linguistics, no. 1, pp. 1-47, 1980.

[4] C. Tribble, Writing. New York, Oxford University Press, 1996.

[5] T. Hedge, Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press, 2000.

[6] S. Harry, A Complete Course in Freshman English. Harper and Row, York, 1979.

[7] B. M. Jackson and V. Charles, English Composition –Fundamental Principles of Effective Writing. New York: Burns & Noble, Inc.,1968.

[8] J. N. Fernando and P. I. Habana, College English for Today, Book 2, National Book Store, Inc. Philippines,1988.

[9] A. Cinco and J. N. Fernando, College English for Today, Book 1, National Book Store, Inc. Phillipines, 1988.

[10] M. Soares and F. Rebelo, Advance in Usability Evaluation. CRC Press, 2012.

[11] D. Briton, M. Snow, and M. Wesche, Content- Based Second Language Instruction. NY: Newburry House, 1989.

[12] C. M. Brugman, Story of Over. Indiana, Indiana University Linguistic Club, 1983.

[13] G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thing. Chicago, University of Chicago Press, 1987.

[14] R. J. Stenberg and J. A. Horvath, A Prototype View of Expert Teaching, Educational Researcher, 1995.

[15] M. Amer, “The Effect of Explicit Instruction in Expository Text Structure on the Writing Performance of ArabEFLUniversity Students,” AWEJ, vol. 4, no. 1, pp. 224-238, 2013.

[16] M. E. Paziraie, “The Effect of Textual Meta-function on the Iranian EFL Learners’ Writing Performance,” English Language Teaching, vol. 6, no. 2, pp. 71-83, 2013.

[17] Y. Chuenchaichon, “Impact of Intensive Reading on the Written Performance of Thai University EFL Writers,” University of Reading Language Studies Working Papers, vol. 3, pp. 3-14, 2011.

[18] Y. Lu, “Cognitive Factors Contributing to Chinese EFL Learners’ L2 Writing Performance in Timed Essay Writing,” Applied Linguistics and English as a Second Language Dissertations, 2010, p. 13.

[19] M. Saeidi and F. Sahebkheir “The Effect of Model Essays on Accuracy and Complexity of EFL Learners' Writing Performance,” Middle-East Journal of Scientific Research, vol. 10, no. 1, pp. 130-137, 2011.

[20] M. P. Ariola, Principles and Methods of Research. Manila, Philippines: REX Book Store, Inc, 2006.

[21] E. Sawir, “Language difficulties of international students in Australia: The effects of prior learning experience,” International Education Journal, vol. 6, no. 5, pp. 567-580, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5679

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved