TRỞ NGẠI TRONG KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/03/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đề tài này nghiên cứu những khó khăn sinh viên chuyên ngành năm thứ nhất tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên gặp phải trong quá trình nói tiếng Anh và những nguyên nhân đằng sau. Phương pháp nghiên cứu kết hợp được sử dụng trong nghiên cứu này. Hai công cụ thu thập số liệu được dùng là bảng hỏi và phỏng vấn. Đối tượng nghiên cứu là 44 sinh viên chuyên ngành năm thứ nhất trong kì học đầu tiên của năm học 2021-2022 tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả sinh viên đều gặp khó khăn với việc nói tiếng Anh mặc dù không phải tất cả các sinh viên đều có chung khó khăn. Vấn đề lớn nhất gặp phải nằm ở ngữ pháp và từ vựng. Nguyên nhân lớn nhất là sự hạn chế về tiếp xúc với ngôn ngữ đích và thiếu thời gian dành cho luyện tập. Các yếu tố cá nhân như sự rụt rè, thiếu tự tin và sợ sai cũng góp phần tạo nên khó khăn cho sinh viên. Một số biện pháp cũng được đưa ra để giải quyết vấn đề.

Từ khóa


Dạy tiếng Anh; Học tiếng Anh; Trở ngại trong kỹ năng nói; Phương pháp; Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. Crystal, English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[2] P. Ur, A Course in Language Teaching Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[3] J. C. Richard, Teaching Listening and Speaking: From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge Press University, 2008.

[4] K. Sato, Improving our Students’ Speaking Skills: Using Selective Error Correction and Group Work to Reduce Anxiety and Encourage Real Communication, Educational Resources Information Center, Japan: Akita Prefectural, 2003.

[5] G. Rababah, “Communication Problems Facing Arab Learners of English,” Journal of Language and Learning, vol. 3, p. 194, 2005.

[6] W. Littlewoods, Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition Research and Its Implications for the Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

[7] W. Littlewoods, Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

[8] L. Cameron, Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[9] A. Burns and H. Joyce, Focus on Speaking, National Center for English Language Teaching and Research, Sydney, 1997.

[10] D. Nunan, Second language teaching & learning. Boston, MA: Heinle & Heinle, 1999.

[11] M. Aftat, “Motivation and Genuine Learning,” 2008. [Online]. Available: http://www.englishteacher1.com/motivation.html. [Accessed Sept. 1, 2021].

[12] R. Kurtus, “Overcome the Fear of Speaking to Group,” 2001. [Online]. Available: http://www.school-for-champions.com/speaking/fear.htm. [Accessed Sept. 1, 2021].

[13] J. Yan Hua, “Investigating the Difficulties in Speaking English for Academic Purposes; A Case Study of an Overseas Chinese Student,” China: Sino-US English Teaching, vol. 4, no. 4, pp. 24-28, 2007.

[14] C. Baldwin, “How to Overcome Shyness During an Oral Presentation,” 2011. [Online]. Available: http://www.ehow.com/how_7852354_overcome-shyness-during-oral-presentation.html. [Accessed Sept. 1, 2021].

[15] G. J. Gebhard, Teaching English as a Foreign or Second Language. USA: University of Michigan Press, 2000.

[16] T. Bowen, “Methodology: Shy Students - An Article Offering Suggestions And Advice On Teaching Shy Students,” 2005. [Online]. Available: http://www.onestopenglish.com/support/ask-the-experts/methodology. [Accessed Sept. 2, 2021].

[17] R. M. Nascente, Practical Ways to Help Anxious Learners,” 2001. [Online]. Available: http://www3.telus.net/linguisticsissues/anxious.html. [Accessed Sept. 3, 2021].

[18] A. Sylvia and N. Tiono, “The Types of Communication Strategies Used by Speaking Class Students with Different Communication Apprehension Levels in English Department of Petra Christian University, Surabaya,” Thesis, Petra Christian University, 2004.

[19] E. K. Horwitz and M. B. Horwitz, “Foreign Language Classroom Anxiety,” Joann Cope Source: The Modern Language Journal, vol. 70, no. 2, pp. 125-130, 1986.

[20] S. X. He and A. J. Y. Chen, “How to Improve Spoken English,” 2010. [Online]. Available: http://sites.google.com/site/languagejournal/Home/how-to-improve-spoken-English. [Accessed Sept. 2, 2021].

[21] H. D. Brown, Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2001.

[22] M. Aleksandrzak, “Problems and challenges in teaching and learning speaking at advanced level,” An International Journal of Applied Linguistics, vol. 37, no. 48, pp. 37-48, 2011, doi:10.14746/GL.2011.37.3

[23] G. Zhengdong, “Understanding L2 Speaking Problems: Implications for ESL Curriculum Development in a Teacher Training Institution in Hong Kong,” Australian Journal of Teacher Education, vol. 37, no. 1, pp. 43-59, 2012.

[24] M. Matějček, “Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners,” (Doctoral Dissertation). School of Education, University of West Bohemia, Czech Republic,” Journal of Sociology, vol. 97, pp. 1295-1345, 2013.

[25] D. A. Al-Jamal and G. A. Al-Jamal, “An Investigation of the Difficulties Faced by EFL Undergraduates in Speaking Skills,” English Language Teaching, vol. 7, no. 1, pp. 19-27, 2014.

[26] M. N. Al Nakhalah, “Problems and Difficulties of Speaking That Encounter English Language Students at Al Quds Open University,” International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 5, no. 12, pp. 96-101, 2016.

[27] O. R. Candraloka and A. Rosdiana, “Investigating Problems and Difficulties of Speaking that Encounter English Language Speaking Students of Junior High School,” Journal of English Language and Education, vol. 5, no. 2, pp. 130-135, 2019.

[28] G. Bill, Developing a questionnaire. British Library Cataloguing-in-Publication Data, 2000.

[29] J. W. Creswell, Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications, 2012.

[30] P. Gill, K. Stewart, E. Treasure, and B. Chadwick, “Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups,” British Dental Journal, vol. 204, no. 6, pp. 291-295, 2008.

[31] H. L. Stuckey, “Three types of interviews: Qualitative research methods in social health,” Journal of Social Health and Diabetes, vol. 1, no. 2, pp. 56-59, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5684

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved