NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH ỨNG DỤNG CHO ĐIỀU HƯỚNG THÔNG MINH TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN Q-LEARNING | Hường | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH ỨNG DỤNG CHO ĐIỀU HƯỚNG THÔNG MINH TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN Q-LEARNING

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/22                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 19/05/22

Các tác giả

Trần Thị Hường Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về vấn đề điều khiển robot tự hành ứng dụng trong công nghiệp, trong dân dụng,v.v... để điều hướng thông minh trong môi trường không xác định trên cơ sở thuật toán Q-Learning. Công cụ lập trình là hệ điều hành cho robot ROS (Robot Operating System) và thực hiện điều hướng thông minh tự động cho robot với quá trình định vị robot trong môi trường phẳng và lập bản đồ hóa (gọi là SLAM - Simultaneous Localization and Mapping). Các kết quả nghiên cứu sử dụng công cụ lập trình ROS, trong môi trường Gazebo. Các thông tin được cập nhật từ bản đồ, môi trường hoạt động, vị trí điều khiển của robot và vật cản để tính toán quỹ đạo cho robot trong hệ thống điều hướng tự động. Mục tiêu nhằm tránh các chướng ngại vật một cách an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi.

Từ khóa


Robot tự hành; ROS; SLAM; Gazebo; Điều hướng thông minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. C. Hoang, H. V. Dao, A. V. Nguyen, and B. C. Le, Electric drive systems in Robots. People's Army Publishing House, (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2020.

[2] D. P. Nguyen, Advanced Control Theory. Science and Engineering Publishing House, (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2018.

[3] H. S. Le, C. D. Le, and V. H. Nguyen, Industrial Robots Syllabus. Ho Chi Minh City National University Publishing House, (in Vietnamese), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017.

[4] T. T. Nguyen, Basic Deep Learning, 2nd, The Legrand Orange Book Template by Mathias Legrand, Publishing by Vietnamme, (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2020.

[5] L. Joseph and J. Cacace, Mastering ROS for Robotics Programming. Second Edition: Design, build, and simulate complex robots using the Robot Operating System, Published by Packt Publishing Ltd. N0. 35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK, 2018.

[6] S. P. Thale et al., “ROS based SLAM implementation for Autonomous navigation using Turtlebot,” ITM Web of Conferences 32, 01011, 2020.

[7] S. Ohnishi, E. Uchibe, Y. Yamaguchi, K. Nakanishi, Y. Yasui, and S. Ishii, “Constrained Deep Q-Learning Gradually Approaching Ordinary Q-Learning,” Frontiers in Neurorobotics Journal, vol. 13, pp. 7-12, 2019.

[8] R. K. e. a. Megalingam, “ROS based autonomous indoor navigation simulation using SLAM algorithm,” Int. J. Pure Appl., vol. 118, no. 7, pp. 199-205, March 2018.

[9] H. X. Dong, C. Y. Weng, C. Q. Guo, H. Y. Yu, and I. M. Chen, “Real-time avoidance strategy of dynamic obstacles via half model-free detection and tracking with 2D Lidar for mobile robots,” IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 26, no. 4, pp. 2215-2225, Aug 2021.

[10] D. Kozlov, “Comparison of Reinforcement Learning Algorithms for Motion Control of an Autonomous Robot in Gazebo Simulator,” International Conference on Information Technology and Nanotechnology, IEEE Explore, vol .9, pp. 1-5, 2021, doi: 10.1109/ITNT52450.2021.9649145.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5745

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved