ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP “CHUẨN ĐOÁN” (FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - DIAGNOSTIC INSTRUMENT) CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP “CHUẨN ĐOÁN” (FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - DIAGNOSTIC INSTRUMENT) CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/22                Ngày hoàn thiện: 29/07/22                Ngày đăng: 31/07/22

Các tác giả

1. Tống Thị Ánh Ngọc Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Nguyễn Bảo Lộc, Trường Đại học Cần Thơ
3. Phan Nguyễn Trang, Trường Đại học Cần Thơ
4. Lê Nguyễn Đoan Duy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, công cụ chẩn đoán (FSMS-DI: Food Safety Management Systems-Diagnostic Instrument) đã được phát triển để đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng bằng công cụ “chuẩn đoán” tại nhà máy thuỷ sản xuất khẩu cá Tra phi lê đông lạnh. Kết quả cho thấy, nhà máy có mức nguy cơ trung bình (mức 2), trong khi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSMS đang vận hành rất phù hợp với thực tế nhà máy, các hoạt động kiểm soát và đảm bảo an toàn, chất lượng thực phẩm của nhà máy được triển khai và cân đối tốt so với thực trạng. Hơn nữa, mức độ thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng thực phẩm đang vận hành đạt mức cao hơn cần thiết (mức 2-3). Điều này, có thể kết luận rằng hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy đang hoạt động tốt, có hiệu quả cao và có thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm cuối. Để đạt hiệu quả hơn trong việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, bên cạnh phương pháp “chuẩn đoán” thì việc đánh giá định lượng trên thực tế thông qua phương pháp lấy mẫu và phân tích vi sinh vật (MAS-Microbial Assesment Scheme) được khuyến nghị áp dụng.

Từ khóa


An toàn thực phẩm; Cá Tra; Chuẩn đoán; Chế biến; Hệ thống quản lý chất lượng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] VASEP, “Review of Vietnamese catfish”, 2020. [Online]. Available: http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/tong-quan-nganh-ca-tra. [Accessed Apr.15, 2021].

[2] T. A. N. Tong, A. M. Arturu, C. H. Nguyen, and T. Miyamoto, "Effective Operation of Food Quality Management System: A Case Study from Fishery Processing," Current Research in Nutrition and Food Science Journal, vol. 8, no. 1, pp. 25-40, 2020.

[3] B. Noseda, T. A. N. Tong, L. Rosseel, F. Devlieghere, and L. Jacxsens, "Dynamics of microbiological quality and safety of Vietnamese Pangasianodon hypophthalmus during processing," Aquaculture International, vol. 21, no. 3, pp. 709-727, 2013.

[4] I. Sampers, L. Jacxsens, P. A. Luning, W. J. Marcelis, A. Dumoulin, and M. Uyttendaele, "Performance of food safety management systems in poultry meat preparation processing plants in relation to Campylobacter spp. Contamination," Journal of Food Protection, vol. 73, no. 8, pp. 1447-1457, 2010.

[5] P. A. Luning, L. Jacxsens, J. Rovira, S. M. Osés, M. Uyttendaele, and W. J. Marcelis, "A concurrent diagnosis of microbiological food safety output and food safety management system performance: Cases from meat processing industries," Food Control, vol. 22, no. 3-4, pp. 555-565, 2011.

[6] S. M. Osés, P. A. Luning, L. Jacxsens, S. Santillana, I. Jaime, and J. Rovira, "Food safety management system performance in the lamb chain," Food Control, vol. 25, no. 2, pp. 493-500, 2012.

[7] I. Sampers, H. Toyofuku, P. A. Luning, M. Uyttendaele, and L. Jacxsens, "Semi-quantitative study to evaluate the performance of a HACCP-based food safety management system in Japanese milk processing plants," Food Control, vol. 23, no. 1, pp. 227-233, 2012.

[8] B. A. Opiyo, J. Wangoh, and P. M. K. Njage, "Microbiological performance of dairy processing plants is influenced by scale of production and the implemented food safety management system: a case study," Journal of Food Protection, vol. 76, no. 6, pp. 975-983, 2013.

[9] K. Kirezieva, J. Nanyunja, L. Jacxsens, J. G. van der Vorst, M. Uyttendaele, and P. A. Luning, "Context factors affecting design and operation of food safety management systems in the fresh produce chain," Trends in Food Science and Technology, vol. 32, no. 2, pp. 108-127, 2013.

[10] R. de Quadros Rodrigues, M. R. Loiko, C. M. D. de Paula, C. T. Hessel, L. Jacxsens, M. Uyttendaele, R. J. Bender, and E. C. Tondo, "Microbiological contamination linked to implementation of good agricultural practices in the production of organic lettuce in Southern Brazil," Food Control, vol. 42, pp. 152-164, 2014.

[11] C. T. Sawe, C. M. Onyango, and P. M. K. Njage, "Current food safety management systems in fresh produce exporting industry are associated with lower performance due to context riskiness: Case study," Food Control, vol. 40, pp. 335-343, 2014.

[12] J. Nanyunja, L. Jacxsens, K. Kirezieva, A. N. Kaaya, M. Uyttendaele, and P. A. Luning, "Assessing the Status of Food Safety Management Systems for Fresh Produce Production in East Africa: Evidence from Certified Green Bean Farms in Kenya and Noncertified Hot Pepper Farms in Uganda," Food Protection, vol. 78, no. 6, pp. 1081-1089, 2015.

[13] H. A. Onjong, J. Wangoh, and P. M. K. Njage, "Current food safety management systems in fish‐exporting companies require further improvements to adequately cope with contextual pressure: Case study," Journal of Food Science, vol. 79, no. 10, pp. M2031-M2039, 2014.

[14] P. Luning, W. Marcelis, J. Rovira, M. Van der Spiegel, M. Uyttendaele, and L. Jacxsens, "Systematic assessment of core assurance activities in a company specific food safety management system," Trends in Food Science and Technology, vol. 20, no. 6-7, pp. 300-312, 2009.

[15] L. Jacxsens, M. Uyttendaele, F. Devlieghere, J. Rovira, S. O. Gomez, and P. Luning, "Food safety performance indicators to benchmark food safety output of food safety management systems," International Journal of Food Microbiology, vol. 141, pp. S180-S187, 2010.

[16] ICMSF, Microbial ecology of food commodities. Microogranisms in foods 6. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004.

[17] FAO, The state of world fisheries and aquaculture. Office of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Rome, 2010.

[18] T. A. N. Tong, M. A. Arturu, C. H. Nguyen, and M. Takahisa, "Effective operation of food quality management system: A case study from fishery processing," Current Research in Nutrition and Food Science Journal, vol. 8, no. 1, pp. 25-40, 2020.

[19] P. Luning, L. Bango, J. Kussaga, J. Rovira, and W. Marcelis, "Comprehensive analysis and differentiated assessment of food safety control systems: a diagnostic instrument," Trends in Food Science and Technology, vol. 19, no. 10, pp. 522-534, 2008.

[20] T. A. N. Tong, L. Jacxsens, B. Noseda, S. Samapundo, B. L. Nguyen, M. Heyndrickx, and F. Devlieghere, "Evaluation of the microbiological safety and quality of Vietnamese Pangasius hypophthalmus during processing by a microbial assessment scheme in combination with a self-assessment questionnaire," Fisheries Science, vol. 80, no. 5, pp. 1117-1128, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5844

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved