ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HỒ BA BỂ CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HỒ BA BỂ CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/04/22                Ngày hoàn thiện: 14/06/22                Ngày đăng: 14/06/22

Các tác giả

1. Vũ Thị Phương Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Suối Linh, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đã thiết lập được thang đánh giá hình ảnh điểm đến du lịch hồ Ba Bể. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với ý kiến chuyên gia, nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến gồm 8 thành phần với 30 thuộc tính. Trong đó, 26 biến độc lập là các thuộc tính nhận thức, cảm xúc và độc đáo của hình ảnh điểm đến; 4 biến phụ thuộc là thuộc tính của hình ảnh điểm đến tổng thể. Từ 392 mẫu khảo sát khách du lịch nội địa, phân tích định lượng đã xác định được 6 yếu tố cấu thành hình ảnh điểm đến với 21 biến độc lập, bao gồm: Sức hấp dẫn tự nhiên (5 biến), Sức hấp dẫn văn hóa (2 biến), Đặc trưng du lịch và giải trí (4 biến), Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật (4 biến), Bầu không khí của điểm đến (4 biến), Khả năng tiếp cận và giá cả (2 biến). Kết quả đánh giá của khách du lịch nội địa: 18/21 thuộc tính được đánh giá tích cực, 3/21 thuộc tính bị đánh giá tiêu cực. Hình ảnh tổng thể điểm đến hồ Ba Bể được đánh giá tích cực. Đánh giá hình ảnh điểm đến có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa các nhóm phân theo độ tuổi và số lần tới điểm đến.


Từ khóa


Hồ Ba Bể; Hình ảnh điểm đến; Hình ảnh tổng thể; Đánh giá hình ảnh điểm đến; Du lịch Bắc Kạn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. Hailin, L. H. Kim, and H. H. Im, “A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image,” Tourism Management, no. 32, pp. 465-476, 2011.

[2] J. D. Hunt, “Image as a factor in tourism development,” Journal of Travel Research, vol. 15, pp. 1-7, 1975.

[3] E. J. Mayo, “Regional images and regional travel destination,” in Proceedings of the Fourth Annual Conference of TTRA. Salt Lake city, Utah, Travel and Tourism Reserarch Association, 1973, pp. 211-217.

[4] C. M. Echtner and J. R. B. Ritchie, “The meaning and measurement of destination image,” Journal of Tourism Studies, vol. 14, pp. 37-48, 2003.

[5] C. Chen and D. Tsai, “How destination image and evaluative factors affect behavioural intention,”
Tourism Management, vol. 28, pp. 1115-1122, 2007.

[6] T. H. N. Pham, “Analyzing the image of Quang Yen tourist destination in order to improve competitiveness,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 45-53, 2021.

[7] People's Committee of Bac Kan province, Master plan for tourism development in Bac Kan province to 2025, vision to 2030, Decision No. 2100/QD-UBND dated December 21, 2016.

[8] A. Beerli and J. D. Martin, “Factors influencing destination image,” Annals of Tourism Research, vol. 31, no. 3, pp. 657-681, 2004.

[9] T. L. H. Nguyen and T. Q. Truong, “Measuring the image of Thua Thien Hue tourist destination,” Hue University Journal of Science: Economics and Development, vol. 128, pp. 105-118, 2019.

[10] J. Hunt, “Image as a factor in tourism development,” Journal of Travel Research, vol. 3, no. 3, pp. 1-7, 1975.

[11] F. Lawson and M. Baud Bovy, Tourism and recreational development. Architecturalpress, London, 1977.

[12] J. Crompton, “An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image,” Journal of Travel Research, vol. 17, pp. 18-23, Spring 1979.

[13] S. Baloglu and K. W. McClearly, “U.S. international pleasure travelers’ images of four Mediterranean destinations: a comparison of visitors and nonvisitors,” Journal of Travel Research, vol. 38, pp. 144-152, 1999.

[14] H. Kim and S. L. Richardson, “Motion picture impacts on destination images,” Annals of Tourism Research, vol. 30, no. 1, pp. 216-237, 2003.

[15] C. M. Echtner and J. R. B. Ritchie, “The meaning and measurement pf destination image,” Journal of Travel Studies, vol. 2, no. 2, pp. 2-12, 1991.

[16] A. C. Bums and R. F. Bush, Marketing research. New Jersey: Prentice Hall, 1995.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5912

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved