ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA HỆ BÃI LỌC TRỒNG CÂY NHÂN TẠO DÒNG CHẢY NGẦM VÀ HỆ THỰC VẬT NỔI ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT BÚN BÁNH TẠI XÃ HIỆP HÒA, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH | Thành | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA HỆ BÃI LỌC TRỒNG CÂY NHÂN TẠO DÒNG CHẢY NGẦM VÀ HỆ THỰC VẬT NỔI ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT BÚN BÁNH TẠI XÃ HIỆP HÒA, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/04/22                Ngày hoàn thiện: 26/05/22                Ngày đăng: 26/05/22

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Thành, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
2. Dương Trọng Hải Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
4. Bùi Thị Kim Anh, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
5. Trần Viết Khanh, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nước thải làng nghề sản xuất bún bánh xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ và dinh dưỡng với tỷ lệ C/N cao. Thử nghiệm xử lý nước thải làng nghề bằng hệ thực vật nổi (hệ 1 trồng cây thủy trúc) và hệ bãi lọc trồng cây nhân tạo dòng chảy ngầm trồng khoai nước (hệ 2 trồng cây khoai nước) cho kết quả khả quan. Hiệu suất xử lý COD, TN, TP, TSS của hệ 1 lần lượt là 80,3 - 81,1%; 52,1 - 53,8%; 59,4 - 66,4% và 63,7 - 86,8%. Sau 7 ngày chỉ số COD trong nước thải sau biogas chưa đạt quy chuẩn cho phép. Tại hệ 2, hiệu suất xử lý COD, TN, TP, TSS lần lượt là 88,6 - 93%; 85,4 – 86,1%; 91,8 – 93,9% và 78,5 - 95,1%. Sau 5 ngày chất lượng nước thải đạt quy chuẩn cho phép. Như vậy, hệ 2 có hiệu suất và tốc độ xử lý cao hơn so với hệ 1, tuy nhiên chi phí đầu tư lớn hơn. 


Từ khóa


Nước thải làng nghề; Bãi lọc ngầm trồng cây; Hệ thực vật nổi; Hữu cơ; Dinh dưỡng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. K. Karmee, “Noodle waste based biorefinery: an approach to address fuel, waste management and sustainability,” Biofuels, vol. 9, no. 3, pp. 395-404, 2018.

[2] T. K. A. Bui, V. T. Nguyen, T. D. Nguyen, and D. K. Dang, “Evaluating the applicability of taro (colocasia esculenta) in the constructed wetlands system to treat wastewater from Da Mai noodle handicraft village, Bac Giang,” Resources and Environment, 2/2021.

[3] X. C. Nguyen, S. W. Chang, T. C. P. Tran, T. T. N. Nguyen, T. Q. Hoang, J. R. Banu, Ala'a H. Al-Muhtaseb, D. D. La, W. Guo, H. H. Ngo, and D. D. Nguyen, “Comparative study about the performance of three types of modified natural treatment systems for rice noodle wastewater,” Bioresource Technology, vol. 282, pp. 163-170, 2019.

[4] T. K. A. Bui, V. T. Nguyen, H. C. Nguyen, and Q. L. Bui, “Analysis and evaluation: applicability of the constructed wetland for piggery wastewater treatment after biogas process,” Journal of water resources & environmental engineering, vol. 66, pp. 10-15, 2019.

[5] J. Vymazal, H. Brix, P. F. Cooper, M. B. Green, and R. Haberl, Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, p. 366, 1998.

[6] H. Wu, J. Zhang, C. Li, J. Fan, and Y. Zou, “Mass Balance Study on Phosphorus Removal in Constructed Wetland Microcosms Treating Polluted River Water,” CLEAN – Soil, Air, Water, vol. 41, pp. 844-850, 2013.

[7] F. L. Me, Application of High-Effective Vertical Constructed Wetlands. Central South Academy of Forestry, 2004.

[8] T. Bindu, V. P. Sylas, M. Mahesh, P. S. Rakesh, and E. V. Ramasamy, “Pollutant removal from domestic wastewater with Taro (Colocasia esculenta) planted in a subsurface flow system,” Ecological engineering, vol. 33, pp. 68-82, 2008

[9] V. T. Nguyen, “Research on treatment of pig farming wastewater after biogas using subsurface horizontal flow constructed wetland technology,” MSc, VNU University of Science, 2021.

[10] T. T. V. Luong, T. K. A. Bui, M. N. Chu, and T. G. Pham, “The resistance and livestock wastewater treatment efficiency of umbrella sedge (cyperus alternifolius) and cumbungi (typha orientalis) after biogas process,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 07, pp. 151-159, 2021.

[11] N. Pavlineri, N. Th. Skoulikidis, and V. A. Tsihrintzis, “Constructed Floating Wetlands: A review of research, design, operation and management aspects, and data meta-analysis,” Chemical Engineering Journal, vol. 308, pp. 1120-1132, 2017.

[12] Y. Chen, Y. Wen, Q. Zhou, and J. Vymazal, “Effects of plant biomass on nitrogen transformation in subsurface-batch constructed wetlands: a stable isotope and mass balance assessment,” Water Res, vol. 63, pp. 158-67, 2014.

[13] T. K. A. Bui, V. T. Nguyen, T. G. Pham, and D. K. Dang, “Study on using reed (phragmites australis) and water spinach (ipomoea aquatica) for piggery wastewater treatment after biogas process by constructed wetland,” Journal Of Biology, vol. 41(2se1&2se2), pp. 327-335, 2019.

[14] T. G. Pham, “Research on optimal plant selection for pig farming wastewater treatment after biogas,” MSc, TNU, 2020.

[15] C. Leto, T. Tuttolomondo, S. La Bella, R. Leone, and M. Licata, “Effects of plant species in a horizontal subsurface flow constructed wetland – phytoremediation of treated urban wastewater with Cyperus alternifolius L. and Typha latifolia L. in the West of Sicily (Italy),” Ecological Engineering vol. 61, pp. 282-291, 2013.

[16] Y. B. Li and J. H. Lin. “Rural sewage treatment using hydrolysis and acidification –artificial wetland,” Environ. Sci. Technol., vol. 25, pp. 26-28, 2012.

[17] D. J. Sample, Chih-Yu Wang, and L. J. Fox, Innovative Best Management Fact Sheet No. 1: Floating Treatment Wetlands, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5926

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved