ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/05/22                Ngày hoàn thiện: 29/05/22                Ngày đăng: 30/05/22

Các tác giả

1. Nguyễn Đạt Phương Email to author, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2. Nguyễn Xuân Lộc, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của than sinh học được chế tạo từ trấu (O. sativa L., OM5451) đến sự phát thải khí nhà kính (CH4 and N2O). Than sinh học trấu được chế tạo bằng phương pháp nhiệt phân ở nhiệt độ 700oC bằng máy - VMF 165. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Kết quả nghiên cứu được trình bày rằng than sinh học trấu ở 20 tấn ha-1 giảm phát thải CH4 và N2O lần lượt là 15,99%, 48,47% tốt hơn so với 10 tấn ha-1 và 5 tấn ha-1 lần lượt là 13,01%, 5,58% và 37,70%, 33,00 %. Kết luận, bổ sung than sinh học trấu vào đất trồng lúa có tác dụng giảm phát thải khí nhà kính. Hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính của nghiệm thức bổ sung than sinh học trấu 20 tấn ha-1 là tốt nhất.

Từ khóa


CH4; Khí nhà kính; N2O; Than sinh học; Trấu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. R. Mosier, J. M. Duxbury, J. R. Freney, O. Heinemeyr, K. Minami, and D. E. Johnson, "Mitigating agricultural emissions of methane," Climatic Change, vol. 40, pp. 39-80, 1998.

[2] K. Smith and F. Conen, "Impacts of land management on fluxes of trace greenhouse gases," Soil Use and Management, vol. 20, pp. 255-263, 2006.

[3] O. Oenema, N. Wrage-Mönnig, G. Velthof, J. W. Van Groenigen, J. Dolfing, and P. Kuikman, "Trends in Global Nitrous Oxide Emissions from Animal Production Systems," Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol. 72, pp. 51-65, 2005.

[4] Z. Zhao, Y. Yue, Z. Sha, C. Li, J. Deng, H. Zhang, et al., "Assessing impacts of alternative fertilizer management practices on both nitrogen loading and greenhouse gas emissions in rice cultivation," Atmospheric Environment, vol. 119, pp. 393-401, 2015.

[5] S. Yang, Y. N. Xiao, X. Sun, J. Ding, Z. Jiang, and J. Xu, "Biochar improved rice yield and mitigated CH4 and N2O emissions from paddy field under controlled irrigation in the Taihu Lake Region of China," Atmospheric Environment, vol. 200, pp. 69-77, 2019.

[6] IPCC, "Climate Change 2007: Mitigation," Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA., XXX pp, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)]2007.

[7] G. Yoo, Y. Kim, Y. Lee, and W. Ding, "Investigation of greenhouse gas emissions from the soil amended with rice straw biochar," KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 20, pp. 1-11, 2015.

[8] J. Lehmann, M. Rillig, J. Thies, C. Masiello, W. Hockaday, and D. Crowley, "Biochar effects on soil biota - A review," Soil biology & biochemistry, vol. 43, pp. 1812-1836, 2011.

[9] Y. Liu, M. Yang, Y.-M. Wu, H. Wang, Y. Chen, and W. Wu, "Reducing CH4 and CO2 emissions from waterlogged paddy soil with biochar," Journal of Soils and Sediments, vol. 11, pp. 930-939, 2011.

[10] C. Knoblauch, A.-A. Marifaat, and M. Haefele, “Biochar in rice-based system: Impact on carbon mineralization and trace gas emissions,” Bioresource Technology, vol. 95, pp. 255-257, 2008.

[11] A. Zhang, L. Cui, G. Pan, L. Li, Q. Hussain, X. Zhang, et al., "Effect of Biochar Amendment on Yield and Methane and Nitrous Oxide Emissions from a Rice Paddy from Tai Lake Plain, China," Agriculture Ecosystems & Environment, vol. 139, pp. 469-475, 2010.

[12] Z. Cai, G. Xing, X. Yan, H. Xu, H. Tsuruta, K. Yagi, et al., "Methane and nitrous oxide emissions from rice paddy fields as affected by nitrogen fertilisers and water management," Plant and Soil, vol. 196, pp. 7-14, 1997.

[13] Z. Xiong, G.-X. Xing, and Z.-L. Zhu, "Nitrous Oxide and Methane Emissions as Affected by Water, Soil and Nitrogen1," Pedosphere, vol. 17, pp. 146-155, 2007.

[14] N. D. Phuong, D. T. M. Phuong, N. H. Chiem, P. N. Thoa, and N. X. Loc, "Adsorption of nitrate by biochar prepared from rice husks (o. Sativa l., om5451)," Hue University Journal of Science: Natural Science, vol. 130, pp. 31-39, 2021.

[15] M. V. Trinh, M. Tesfai, A. Borrell, U. S. Nagothu, T. P. L. Bui, V. D. Quynh, et al., "Effect of organic, inorganic and slow-release urea fertilisers on CH4 and N2O emissions from rice paddy fields," Paddy and Water Environment, vol. 15, pp. 317-330, 2016.

[16] S. Dubey, "Microbial ecology of methane emission in rice agroecosystem: A review," Applied ecology and environmental research, vol. 3(2), pp. 1-27, 2005.

[17] Y. Liu, M. Yang, Y. Wu, H. Wang, Y. Chen, and W.-X. Wu, "Reducing CH4 and CO2 emissions from waterlogged paddy soil with biochar," Journal of Soils and Sediments, vol. 11, pp. 930-939, 2011.

[18] G. Yoo and H. Kang, "Effects of Biochar Addition on Greenhouse Gas Emissions and Microbial Responses in a Short-Term Laboratory Experiment," Journal of environmental quality, vol. 41, pp. 1193-202, 2012.

[19] Y. Feng, Y. Xu, Y. Yu, Z. Xie, and X. Lin, "Mechanisms of biochar decreasing methane emission from Chinese paddy soils," Soil Biology and Biochemistry, vol. 46, pp. 80-88, 2012.

[20] L. Qian, L. Chen, S. Joseph, K. Cheng, L. Li, J. Zheng, et al., "Biochar compound fertilizer as an option to reach high productivity but low carbon intensity in rice agriculture of China," Carbon Management, vol. 5, pp. 145-154, 2014.

[21] G. Yoo and H. Kang, "Effects of Biochar Addition on Greenhouse Gas Emissions and Microbial Responses in a Short-Term Laboratory Experiment," Journal of environmental quality, vol. 41, pp. 1193-202, 2012.

[22] F. Cai, Z. Feng, and L. Zhu, "Effects of biochar on CH4 emission with straw application on paddy soil," Journal of Soils and Sediments, vol. 18, pp. 599-609, 2018.

[23] N. Wang, Z.-Z. Chang, X.-M. Xue, J.-G. Yu, X.-X. Shi, L. Q. Ma, et al., "Biochar decreases nitrogen oxide and enhances methane emissions via altering microbial community composition of anaerobic paddy soil," Science of The Total Environment, vol. 581-582, pp. 689-696, 2017.

[24] A. Singla and K. Inubushi, "Effect of biochar on CH4 and N2O emission from soils vegetated with paddy," Paddy and Water Environment, vol. 12, pp. 239-243, 2013.

[25] C. S. Snyder, T. W. Bruulsema, T. L. Jensen, and P. E. Fixen, "Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects," Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 133, pp. 247-266, 2009.

[26] B. Fungo, D. Guerena, M. Thiongo, J. Lehmann, H. Neufeldt, and K. Kalbitz, "N2O and CH4 emission from soil amended with steam-activated biochar," Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol. 177, pp. 34-38, 2014.

[27] M. L. Cayuela, M. A. Sánchez-Monedero, A. Roig, K. Hanley, A. Enders, and J. Lehmann, "Biochar and denitrification in soils: when, how much and why does biochar reduce N2O emissions?," Scientific Reports, vol. 3, pp. 1-7, 2013.

[28] V. Nelissen, B. K. Saha, G. Ruysschaert, and P. Boeckx, "Effect of different biochar and fertilizer types on N2O and NO emissions," Soil Biology and Biochemistry, vol. 70, pp. 244-255, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5940

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved