ĐÁNH GIÁ SỰ LAN TRUYỀN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ LAN TRUYỀN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/05/22                Ngày hoàn thiện: 30/05/22                Ngày đăng: 31/05/22

Các tác giả

1. Phạm Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Phạm Thị Việt Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Bãi chôn lấp chất thải rắn là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí. Các chất khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp (CH4, NH3, H2S, bụi,...) có thể khuếch tán vào trong môi trường không khí một cách dễ dàng và gây ô nhiễm đáng kể tới môi trường không khí xung quanh. Nghiên cứu trình bày kết quả đánh giá lan truyền ô nhiễm bụi và khí thải xung quanh khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, thành phố Hải Phòng dựa vào phương pháp lý thuyết bán thực nghiệm trên cơ sở cải tiến mô hình Gifford-Hanna. Kết quả tính toán lan truyền TSP, NH3, H2S phát thải từ bãi rác chôn lấp khu xử lý Đình Vũ cho thấy khu vực phía Tây Bắc bãi chôn lấp rác không bị ô nhiễm TSP, song bị ô nhiễm NH3 và H2S khi có gió Đông Nam thổi. Trong phạm vi từ bãi chôn lấp rác đến khoảng cách 300 - 400m, nồng độ NH3 vượt QCVN đối với các khí độc hại từ 1,26 đến gần 1,3 lần; môi trường không khí bị ô nhiễm H2S với giá trị nồng độ vượt từ 3,7- 9 lần so với QCVN. Kết quả nghiên cứu đóng góp thêm cơ sở khoa học trong quy hoạch các bãi chôn lấp rác thải và xây dựng các giải pháp chiến lược kiểm soát, giảm thiểu sự phát thải các chất ô nhiễm từ các bãi chôn lấp ở Hải Phòng.

Từ khóa


Chất thải rắn; Ô nhiễm không khí; Lan truyền; Hải Phòng; Đình Vũ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. T. Vu, "Evaluating the effects of Xuan Son landfill, Hanoi on the water environment and proposing solutions," (in Vietnamese), Journal of Science, Engineering, Irrigation and Environment, no. 39, 28-33, 2012.

[2] G. Kyrkilis, A. Chaloulakou, A. Pavlos, and Kassomenos, “Develop of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration: Relation to potential health effects,” Evironment International, vol. 33, no. 5, pp. 670-676, 2007.

[3] M. Conte, V. Cagnazzo, A. Donateo, D. Cesari, F. M. Grasso and D. Contini, “A Case Study of Municipal Solid Waste Landfills Impact on Air Pollution in South Areas of Italy,” The Open Atmospheric Science Journal, vol.12, no. 1, pp. 1-13, 2018.

[4] N. H. Pham, General report on the project: Evaluating the level of air pollution at some waste treatment areas in Hanoi to adjust support policies for the affected areas, Hanoi Department of Natural Resources and Environment, 2017.

[5] T. T. T. Mai, X. T. Dinh, and T. L. Bui, “Study and develop emission coefficients of pollutants from domestic solid waste landfills (CH4, NH3, Methyl Mercaptan) in Ho Chi Minh City and urban areas," (in Vietnamese), Journal of Technology Development, no. M2, pp. 115-125, 2015.

[6] T. T. H. Pham, T. V. A. Pham, N. B. Duong, T. T. Phan, and N. H. Pham, “Application of Daily Air Pollutant Index Forecasting Model Based on Semi-Empirical Statistical Theory: Case Study in Hanoi, Vietnam,” EnvironmentAsia, vol. 12, no. 2, 15-30, 2020.

[7] T. V. A. Pham and T. T. H. Pham, “Applying semi-empirical theory to calculate the transportation of air pollutants emitted from landfills in Da Bac district, Hoa Binh province,” (in Vietnamese), Environmental Journal, Vietnam environment administration, Special Issue (SI), pp. 18-21, 2021.

[8] General Statistical Office of Hai Phong City, Hai Phong Socio-Economics after 8 years of implementing the 2011 Platform (in Vietnamese), Hai Phong, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5995

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved