ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU | Thanh Hằng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/05/22                Ngày hoàn thiện: 14/07/22                Ngày đăng: 14/07/22

Các tác giả

1. Phan Thị Thanh Hằng Email to author, Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Ngô Trà Mai, Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Thành phố Cà Mau nằm phía Đông Bắc tỉnh Cà Mau có diện tích tự nhiên 249,29 km2, bằng 4,71% diện tích toàn tỉnh. Áp dụng các phương pháp chính là thống kê và so sánh, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá tài nguyên nước mặt thành phố. Thành phố Cà Mau có nhiều tuyến sông lớn như sông Tắc Thủ, sông Gành Hào, kênh Xáng Cà Mau - Bạc Liêu và kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, thuận tiện để giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Chế độ thủy văn các sông trong thành phố Cà Mau khá phức tạp do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều biển Đông thông qua cửa Gành Hào. Qua kết quả quan trắc chất lượng nước trong 2 năm 2019 và 2021 có thể thấy nguồn nước mặt trong thành phố Cà Mau đã có dấu hiệu ô nhiễm dinh dưỡng, hữu cơ và vi sinh vật. Bài báo đã kiến nghị một số vấn đề cấp bách mà thành phố cần triển khai để bảo vệ tài nguyên và môi trường nước mặt thành phố Cà Mau.

Từ khóa


Tài nguyên nước; Bán nhật triều; Chất lượng nước; Ô nhiễm; Cà Mau

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. Tran and T. T. Hoang, “Surface water source assessment in Camau province and solutions proposal for water source improvement,” Proceeding on 2016 sciences and technology results. Southern Institute of Water Resources Research, 2016.

[2] D. T. Tang, “Some problems of water resources in Ca Mau peninsula according to the scenario of upstream development and sea level rise,” Journal of Science and Water resources Technology, vol. 14, pp. 13-20, 2013.

[3] D. T. Nguyen, C. V. Trinh, and H. C. Phan, “Assessment of water resources evolution during dry season in Camau peninsula according to the scenario of climate change – Sea level rise,” Journal of Water resources Engineering and Environment, vol. 64, pp. 3-9, March 2019.

[4] N. D‌ Tinh, D. U. Thanh, P. T. Le, N. N. Quynh, C. X. Viet, L. V. Chung, and N. D. Chan, “Groundwater Exploitation Zoning Aiming at Management of Sustainable Groundwater Exploitation and Use in Ca Mau Peninsula, Vietnam,” Journal of Environment and Earth Science, vol. 10, no. 4, pp. 23–29, 2020.

[5] L. Dong, “Assessment of Secure Exploitation Reserve of Groundwater Source in Camau Peninsula, Vietnam,” Journal of Environmental Science and Public Health, vol. 4, no. 1, pp. 5–15, 2020.

[6] Q. K. Ha, T. M. V. Le, P. L. Vo, H. Q. Nguyen, and A. Mukherjee, “An assessment of groundwater quality for drinking and agricultural purposes in Ca Mau peninsula, Vietnamese Mekong Delta,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 964, no. 1, 2022, doi: 10.1088/1755-1315/964/1/012008.

[7] N. D. Tinh, B. H. Nga, V. T. T. Huong, and D. T. Khoa, “Water Resources Vulnerability Assessment in Ca Mau Peninsula – Vietnam,” APAC 2019, pp. 1445–1451, 2019.

[8] D. T. Nguyen, M. T. Nguyen, D. K. Vu, and T. T. H. Vu, “Proposal on reasonable rainwater tank capacity for households water supply in the Camau peninsula,” Journal of Water Resources Engineering and Environment, vol. 66, pp. 16-20, 2019.

[9] C. V. Trinh, D. T. Nguyen, M. T. Tran, H. T. Nguyen, and M. T. Nguyen, “Proposal on the program to collect and store rain water to serve rural activities in the coastal provinces of the Mekong Delta,” Journal of Water Resources, vol 2, pp. 72-80, 2020.

[10] General Department of Hydrometeorology, Monitoring data at Ca Mau Hydrometeorological Station, 1979-2019.

[11] Center for Engineering - Technology - Monitoring of Natural Resources and Environment, Monitoring results of automatic, continuous, and fixed surface water environment monitoring station in Ca Mau province in 2019, 2020.

[12] Department of Natural Resources and Environment of Ca Mau province, Report on environmental monitoring results in Ca Mau province in 2021, 2021.

[13] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, National Technical Regulation on Surface Water Quality QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 2015.

[14] People's Committee of Ca Mau province, Decision No. 1171/QD-UBND (October 7th, 2009) on approval of the Feasibility Study Report of the project invested by Ca Mau Urban Construction and Water Supply Limited Company, 2009.

[15] People's Committee of Ca Mau province, Decision No. 1258/QD-UBND (August 27th, 2015) on approval of the Feasibility Study Report (1st adjustment), 2015.

[16] Prime Minister, Decision No. 480/QD - TTg (April 8th, 2020), on approval of the adjustment of some contents of the project's investment policy, using the Italian government's ODA (2nd adjustment), 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6036

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved