GIẢI PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN DỰA TRÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA CÔNG VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - SƯƠNG MÙ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/06/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 23/08/22

Các tác giả

1. Trần Thị Xuân Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phùng Trung Nghĩa, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong sự phát triển của mạng di động 5G, điện toán sương mù là một thành phần của mô hình điện toán đám mây với vai trò mạng lõi 5G nhằm đảm bảo có thể đáp ứng các nhu cầu tính toán đa dạng của các ứng dụng IoT. Ứng dụng dựa trên đám mây yêu cầu sử dụng kết hợp tài nguyên đám mây và tài nguyên cục bộ để tính toán. Vấn đề phân bổ tài nguyên cho các ứng dụng đám mây đóng vai trò quan trọng để đạt được chất lượng dịch vụ (QoS) và tính hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên. Nghiên cứu này xem xét một kiến trúc điện toán phân cấp trong mạng 5G được tạo thành bởi nhiều máy tính toán khác nhau từ thiết bị người dùng, máy chủ biên, tầng sương mù đến trung tâm đám mây. Hệ thống điện toán thực thi việc xử lý các ứng dụng IoT đa dạng trên các tài nguyên tính toán có các đặc tính, khả năng xử lý khác nhau. Nghiên cứu này đề xuất một thuật toán phân bổ tài nguyên có xét đến  yêu cầu về dịch vụ của công việc nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi phát triển phần mềm mô phỏng để đánh giá giải pháp được đề xuất. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng đề xuất này giảm thời gian phản hồi trung bình từ 5% đến 9% và mang lại hiệu quả sử dụng tài nguyên tốt hơn so với chính sách phân bổ Round Robin.

Từ khóa


Điện toán đám mây-sương mù; Mạng lõi 5G; Phân bổ tài nguyên; Đặc tính công việc; Đa dạng tài nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] L. Chettri and R. Bera, "A Comprehensive Survey on Internet of Things (IoT) Toward 5G Wireless Systems," IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 1, pp. 16 – 32, Jan. 2020.

[2] F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, and S. Addepalli, "Fog computing and its role in the internet of things," MCC ’12: Mobile cloud computing, 2012, pp. 13-16.

[3] I. F. Atlam, R. J. Walters, and G. B. Wills, "Fog Computing and the Internet of Things: A Review," Big Data and Cognitive Computing, vol. 2, no. 2, 2018, Art. no. 10.

[4] L. Liu, D. Qi, N. Zhou, and Y. Wu, "A Task Scheduling Algorithm Based on Classification Mining in Fog Computing Environment," Wireless Communication and Mobile Computing, 2018, doi: 10.1155/2018/2102348.

[5] T. Aladwani, "Scheduling IoT Healthcare Tasks in Fog Computing Based on their Importance," Procedia Computer Science, vol. 163, pp. 560– 569, 2019.

[6] H. Rafique, M. Shah, S. Islam, T. Maqsood, S. Khan, and C. Maple, "A Novel Bio-Inspired Hybrid Algorithm (NBIHA) for Efficient Resource Management in Fog Computing," IEEE Access, vol. 7, pp. 115760 – 115773, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2924958.

[7] Y. Nan, W. Li, W. Bao, F. C. Delicato, P. F. Pires, Y. Dou, and A. Y. Zomaya, "Adaptive Energy-Aware Computation Offloading for Cloud of Things Systems," IEEE Access, vol. 5, pp. 23947-23957, 2017.

[8] S. Kabirzadeh, D. Rahbari, and M. Nickray, "A Hyper Heuristic Algorithm for scheduling of Fog Networks," in Proceedings of 21st Conference of Open Inno. Assoc., 2017, pp. 148-155.

[9] B. M. Nguyen, T. T. B. Huynh, T. A. Tran, and B. S. Do, "Evolutionary Algorithms to Optimize Task Scheduling Problem for the IoT Based Bag-of-Tasks Application in Cloud–Fog Computing Environment," Applied Science, vol. 9, no. 9, 2019, Art. no. 1730.

[10] N. Kaur, A. Kumar, and R. Kumar, "A systematic review on task scheduling in Fog computing: Taxonomy, tools, challenges, and future directions," Concurrency and Computation practice and experience, vol. 33, no. 21, 2021, doi: 10.1002/cpe.6432.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6194

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved