THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM ĐỐI VỚI LỚP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH DỰA VÀO NHIỆM VỤ TẠI MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/06/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Nguyễn Hà Thảo Mi, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
2. Dương Mỹ Thẩm Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Tóm tắt


Dạy ngôn ngữ dựa vào nhiệm vụ được xem là một trong những phương pháp hiệu quả vì thông qua phương pháp này người học có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh khi họ thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, không nhiều nghiên cứu tìm hiểu về việc áp dụng phương pháp này ở bậc trung học cơ sở (THCS) tại Việt Nam. Bài viết nhằm nghiên cứu thái độ của nhóm học sinh THCS đối với việc vận dụng phương pháp dạy học dựa vào nhiệm vụ trong lớp học đọc hiểu tiếng Anh. Đối tượng khảo sát bao gồm 33 học sinh lớp 8 tại một trường THCS ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảng khảo sát với các câu hỏi kín được sử dụng để thu thập dữ liệu. Kết quả chỉ ra rằng đa số học sinh có thái độ tích cực đối với lớp đọc hiểu dựa vào nhiệm vụ. Trong đó, khía cạnh hành vi được nhận được nhiều sự đồng tình nhất của học sinh, tiếp theo là khía cạnh nhận thức và khía cạnh cảm xúc. Vì vậy, nhóm tác giả khuyến nghị giáo viên nên sử dụng phương pháp này trong các lớp đọc hiểu tiếng Anh.

Từ khóa


Thái độ; Tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài; Đọc hiểu; Giáo dục trung học; Dạy ngôn ngữ dựa vào nhiệm vụ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. M. A. Omar, “Improving reading comprehension by using computer-based concept maps: A case study of ESP students at Umm-Alqura University,” British Journal of Education, vol. 3, no. 4, pp. 1-20, 2015.

[2] A. S. Kilian, W. E. Nagy, P. D. Pearson, R. C. Anderson, and G. E. Garcia, Learning vocabulary from context: Effects of focusing attention on individual words during reading, University of Illinois, 1995.

[3] A. I. Castillo and S. J. Bonilla, “Building up autonomy through reading strategies,” Scientific Electronic Library Online, vol. 16, no. 2, pp. 67-85, 2014.

[4] N. Husna, “Developing students’ critical thinking through an integrated extensive reading program,” TEFLIN Journal, vol. 30, no. 2, pp. 212-230, 2020.

[5] H. D. Brown and H. Lee, Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New York: Pearson Education, 2015.

[6] A. Chalak, “The effect of task-based instruction on reading comprehension of Iranian EFL learners,” Applied Research on English Language, vol. 4, no. 1, pp. 19-29, 2015.

[7] S. Chen and J. Wang, “Effects of task-based language teaching (TBLT) approach and language assessment on students’ competences in intensive reading course,” English Language Teaching, vol. 12, no. 3, pp. 119-138, 2019.

[8] D. Nunan, Practical English language teaching. America: McGraw-Hill, 2003.

[9] J. Willis, A framework for task-based learning. Italy: Longman, 1996.

[10] R. Ellis, Task-Based Language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press, 2003.

[11] J. C. Richards, J. T. Platt, and H. Weber, Longman dictionary of applied linguistics London. England: Longman, 1986.

[12] A. Wenden, Learner Strategies for Learner Autonomy. New York: Prentice Hall, 1991.

[13] M. Poorahmadi, “Investigating the efficiency of task-based instruction in improving reading comprehension ability,” Journal of Language and Translation, vol. 3, no. 1, pp. 29-36, 2012.

[14] T. Chooma, “The Influence of Task-based Language Teaching (TBLT) for English Reading Comprehension on Ability of Thai Undergraduate Students,” Proceedings of SITE 2013--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, New Orleans, Louisiana, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), pp. 3479-3481, 2013.

[15] T. M. Duong and M. L. Truong, “Task-based language teaching: A possible remedy for Vietnamese EFL students’ ESP reading comprehension at a vocational college,” Humanities, Arts and Social Sciences Studies, vol. 22, no. 2, pp. 291-306, 2022.

[16] M. B. Sholeh, K. Salija, and Sahril, “Indonesian EFL Learners’ Attitudes and Perceptions on Task-based Language Teaching,” Lublin Studies in Modern Languages and Literature, vol. 45, no. 4, pp. 109-127, 2021.

[17] T. T. Luu, “An empirical research on self-learning vocabulary,” Theory and Practice in Language Studies, vol. 1, no. 12, pp. 1688-1695, 2011.

[18] M. T. N. Nguyen and N. T. Nguyen, “An investigation into reading strategies used by Vietnamese non-English major students at Kien Giang University,” Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, vol. 9, no. 2, pp. 100-107, 2020.

[19] T. T. Nguyen, The effects of task-based language teaching on EFL learners’ speaking skill at Ho Chi Minh City University of Sports. Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2019.

[20] C. T. N. Vo, Applying the Task-based Approach to teaching speaking to first-year English majors at Binh Dinh College. Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2014.

[21] A. Keyvanfar and M. Modarresi, “The impact of task-based activities on the reading skill of Iranian EFL young learners at the beginner level,” The Journal of Applied Linguistics, vol. 2, no. 1, pp. 81-102, 2009.

[22] L. Q. Trinh and T. D. Ha, “The effect of task-based learning on EF students’ learning reading: A case study in the Mekong Delta of Vietnam,” Studies in English Language Teaching, vol. 5, no. 1, pp. 34-48, 2017.

[23] E. NamazianDost, G. Bohloulzadeh, and A. Pazhakh, “The effect of task-based language teaching on motivation and grammatical achievement of EFL junior high school students,” Advances in Language and Literary Studies, vol. 8, no. 2, pp. 243-259, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6206

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved