BÌA VÀ MỤC LỤC 227(12)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/07/22                Ngày hoàn thiện: 30/09/22                Ngày đăng: 30/09/22

Các tác giả

TNU Journal Office Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


BÌA VÀ MỤC LỤC

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved