NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC BỔ TRỢ (SCAFFOLDING) TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/07/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Trần Quốc Thao Email to author, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM, Việt Nam
2. Hà Thị Trang, Trường THTP Long Hải – Phước Tỉnh, Việt Nam

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về nhận thức của học sinh phổ thông về hoạt động bổ trợ (Scaffolding) trong việc học kỹ năng nghe tiếng Anh. Nghiên cứu được thực hiện tại một trường phổ thông trung học tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và đối tượng tham gia trả lời bảng câu hỏi gồm có 120 học sinh lớp 10. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS theo hình thức thống kê mô tả. Kết quả cho thấy học sinh phổ thông nhận hoạt động bổ trợ trong việc học kỹ năng nghe tiếng Anh đóng vai trò hỗ trợ tăng khả năng hoàn thành bài tập trong vùng phát triển gần và hoạt động tương tác có ngôn ngữ làm trung gian. Ngoài ra, học sinh phổ thông tin rằng hoạt động bổ trợ mang hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng nghe. Bài báo cũng trình bày các đề xuất sư phạm dựa trên kết quả nghiên cứu. Với các kết quả nghiên cứu này, bài báo hy vọng mang lại lợi ích đối với giáo viên và học sinh ở trong ngữ cảnh nghiên cứu này và ngữ cảnh tương tự, đồng thời hướng đến các nghiên cứu mới.

Từ khóa


Tiếng Anh như là ngoại ngữ; Kỹ năng nghe; Nhận thức; Scaffolding; Bảng câu hỏi

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] S. N. Demetriadis, M P. M Papadopoulos, I. G. Stamelos, and F. Fischer, "The effect of scaffolding students’ context-generating cognitive activity in technology-enhanced case-based learning,” Computers & Education, vol. 51, no. 2, pp. 939-954, 2008.

[2] J. Liang, “Language scaffolding in second language writing,” The CATESOL Journal, vol. 19, no. 1, pp. 71-88, 2007.

[3] N. Mercer, The guided construction of knowledge: Talk amongst teachers and learners, Multilingual matters, 1995.

[4] P. A. Ertmer and K. D. Simons, “Scaffolding teachers’ efforts to implement problem-based learning,” International Journal of Learning, vol. 12, no. 4, pp. 319-328, 2005.

[5] J. Van de Pol, M. Volman, and J. Beishuizen, “Scaffolding in teacher–student interaction: A decade of research,” Educational psychology review, vol. 22, no. 3, pp. 271-296, 2010.

[6] L. S. Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard university press, 1978.

[7] J. Rasmussen, “The importance of communication in teaching: A systems-theory approach to the scaffolding metaphor,” Journal of curriculum studies, vol. 33, no. 5, pp. 569-582, 2001.

[8] S. Puntambekar and R. Hubscher, “Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed?” Educational psychologist, vol. 40, no. 1, pp. 1-12, 2005.

[9] R. K. Sawyer, The cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University Press, 2005.

[10] M. Michell and T. Sharpe, “Collective instructional scaffolding in English as a second language classrooms,” Prospect, vol. 20, no. 1, pp. 31-58, 2005.

[11] A. Applebee, “Engaging students in the disciplines of English. What are effective schools doing?” English Journal, vol. 91, no. 6, pp. 30-36, 2002.

[12] B. Reiser and I. Tabak, “Scaffolding,” in R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge University Press, pp. 44-62, 2014.

[13] H. Huang, C. Wu, and N. Chen, “The effectiveness of using procedural scaffoldings in a paper-plus-smartphone collaborative learning context,” Computers & Education, vol. 59, no. 2, pp. 250-259, 2012.

[14] N. Mercer, L. Dawes, R. Wegerif, and C. Sams, “Reasoning as a scientist: Ways of helping children to use language to learn science,” British Educational Research Journal, vol. 30, no. 3, pp. 359–377, 2004.

[15] R. Reingold, R. Rimor, and A. Kalay, “Instructor's scaffolding in support of student's metacognition through a teacher education online course: A case study,” Journal of Interactive Online Learning, vol. 7, no. 2, pp. 139-151, 2008.

[16] V. C. Le and T. T. M. Nguyen, “Minds working together: Scaffolding academic writing in a mixed-ability EFL class,” In B. Baurain and L. H. Phan (Eds.), Multilevel and diverse classrooms, TESOL Inc, pp. 149-160, 2010.

[17] M. H. Nguyen, “EFL students' reflections on peer scaffolding in making a collaborative oral presentation,” English Language Teaching, vol. 6, no. 4, pp. 64-73, 2013.

[18] T. D. Hong and H. B. Nguyen, “Teacher beliefs and practices of scaffolding students’reading comprehension through questioning at pre-reading stage,” European Journal of Foreign Language Teaching, vol. 4, no. 2, pp. 72-91, 2019.

[19] M. Taghizadeh and S. Saadatju, “Engineering students’ needs for listening scaffolding strategies and their perceptions of instructors’ performance in an academic listening course,” Research in Science & Technological Education, vol. 39, no. 3, pp. 368-392, 2020.

[20] L. Mariani, “Teacher support and teacher challenge in promoting learner autonomy,” Perspectives, vol. 23, no. 2, pp. 1-10, 1997.

[21] E. Fatonah, “Scaffolding used by the teacher in teaching English at junior high school 2 bobotsari,” Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang, 2019.

[22] G. Wells, Dialogic inquiry; Towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge University Press, 1999.

[23] J. Hammond and P. Gibbons, “Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education,” Prospect, vol. 4, no. 1, pp. 6-30, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6224

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved