CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA SINH VIÊN – NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/07/22                Ngày hoàn thiện: 03/08/22                Ngày đăng: 03/08/22

Các tác giả

1. Đinh Thị Thi, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Việt Nam
2. Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Mô hình PERMA được sử dụng để đo lường cảm nhận hạnh phúc của sinh viên. Dữ liệu từ khảo sát 512 sinh viên được xử lý bằng SPSS 20 và AMOS 20. Kết quả cho thấy 5 thành phần cảm nhận hạnh phúc theo mô hình PERMA phù hợp với khách thể là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, cảm nhận hạnh phúc của sinh viên chịu tác động bởi nhiều nhân tố và mỗi nhân tố có vai trò nhất định đối với từng thành phần của cảm nhận hạnh phúc. Nhu cầu giao tiếp và khẳng định bản thân là nhân tố tác động lớn nhất đến cảm xúc tích cực của sinh viên; hoạt động đào tạo là nhân tố tác động lớn nhất đến cảm nhận về sự gắn kết và thành tựu của sinh viên; sự hỗ trợ sinh viên là nhân tố tác động lớn nhất đến cảm nhận về mối quan hệ của sinh viên; hoạt động ngoại khóa là nhân tố tác động lớn nhất đến cảm nhận về ý nghĩa của sinh viên. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.


Từ khóa


Cảm nhận hạnh phúc; Sinh viên; Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; PERMA; Đà Nẵng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. N. Dang, “Adapting the Carol Ryff Scales of Psychological Well-being for Students,” (in Vietnamese), Psychology Journal, vol. 215, no. 2, pp. 77-89, 2017.

[2] T. Gregory and S. Brinkman, “Development of the Australian Student Wellbeing survey: Measuring the key aspects of social and emotional wellbeing during middle childhood,” 2015. [Online]. Available: https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/development-australian-student-wellbeing-survey-report.pdf?acsf_files_redirect. [Accessed October 20, 2021].

[3] M. H. Phan, “The relationship between subjective happiness and farmer's life effort,” Psychology Journal, no. 11, pp. 1-12, 2014.

[4] T. P. Le, “Measuring well-being for students at University in Da Nang, Viet Nam,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 18, pp. 288-295, 2021.

[5] M. E. P. Seligman, Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. New York: Free Press, 2011.

[6] F. Aulia, T. D. Hastjarjo, D. Setiyawati, and B. Patria, “Student Well-being: A Systematic Literature Review,” Buletin Psikologi, vol. 28, no. 1, pp. 1-14, 2020.

[7] T. Hascher, “Quantitative and qualitative research approaches to assess student well-being,” International Journal of Educational Research, vol. 47, no. 2, pp. 84-96, 2008.

[8] A. Stanton, D. Zandvliet, R. Dhaliwal, and T. Black, “Understanding Students‟ Experiences of WellBeing in Learning Environment,” Higher Education Studies, vol. 6, no. 3, pp. 90-99, 2016.

[9] M. L. Kern, L. E. Waters, A. Adler, and M. A. White, “A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework,” The Journal of Positive Psychology, vol. 10, no. 3, pp. 262-271, 2015.

[10] V. T. Nguyen and H. A. T. Nguyen, “Subjective well-being among students of Faculty of Education, University of Social Sciences and Humanities National University of Ho Chi Minh,” (in Vietnamese), Journal of Education and Society, Special Issue, pp. 149-155, 2020.

[11] T. N. A. Do, “Factors affecting the well-being of students: A case study at Lac Hong University,” Viet Nam Trade and Industry review, no. 25, pp. 304-309, 2021.

[12] J. Butler and M. L. Kern, “The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing,” International Journal of Wellbeing, vol. 6, no. 3, pp. 1-48, 2016.

[13] J. F. Hair, W.C. Black, B. J. Babin, R. E. Anderson, and R. L. Tatham, Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson University Press, 2006.

[14] H. Baumgartner and C. Homburg, “Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research: a review,” International Journal of Research in Marketing, vol. 13, no. 2, pp. 139-161, 1996.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6230

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved