CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP TỈNH KIÊN GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/07/22                Ngày hoàn thiện: 03/08/22                Ngày đăng: 03/08/22

Các tác giả

1. Nguyễn Trọng Nhân Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Huỳnh Văn Đà, Trường Đại học Cần Thơ
3. Đào Ngọc Cảnh, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Sự tham gia của người dân địa phương đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển du lịch nhanh, bền vững và việc hình thành các mô hình du lịch cộng đồng. Tỉnh Kiên Giang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch và đang chú trọng phát triển du lịch theo hướng dựa vào cộng đồng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia phát triển du lịch của người dân. Mẫu nghiên cứu gồm 125 hộ dân và được phỏng vấn bằng bảng hỏi. Kiểm định Chi-bình phương và phân tích bảng chéo được sử dụng để xử lý dữ liệu. Kết quả cho thấy, 5 yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia làm du lịch của người dân là ‘năng lực của người dân’, ‘sự cổ vũ của gia đình’, ‘sự khuyến khích và hỗ trợ của chính quyền địa phương’, ‘sự ủng hộ và tạo điều kiện của ban quản lý nơi đến du lịch’, và ‘mạng lưới đường sá’. Nghiên cứu này góp phần bổ sung lý thuyết về sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch và cung cấp tri thức thực nghiệm cho địa phương trong việc thực hiện những chính sách/ biện pháp nhằm thu hút sự tham gia làm du lịch tích cực của người dân.

Từ khóa


Du lịch; Du lịch cộng đồng; Kiên Giang; Người dân địa phương; Sự tham gia

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. J. Lickorish and C. L. Jenkins, An introduction to tourism. Oxford: Butterworth- Heinemann, 1997.

[2] S. Williams, Tourism geography: a new synthesise, 2nd ed. Oxon: Routledge, 2009.

[3] D. Leslie Ed., Responsible tourism: concepts, theory and practice. Oxfordshire: CABI, 2012.

[4] C. R. Goeldner and J. R. B. Ritchie, Tourism: principles, practices, philosophies, 11th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.

[5] The Mountain Institute, Community-Based Tourism for Conservation and Development: A Resource Kit. Washington D.C.: The Mountain Institute, 2000.

[6] S. Wei, X. Xueyi, W. Yali, and W. Xinggui, “Influencing factors of community participation in tourism development: A case study of Xingwen world Geopark,” Journal of Geography and Regional Planning, vol. 5, no. 7, pp. 207–211, 2012.

[7] A. E. Ekwale, “An assessment of local community involvement in community based ecotourism planning and development: The case of Takamanda National Park. South West region, Cameroon,” MS. thesis, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014.

[8] N. H. M. Salleh, M. S. Shukor, R. Othman, M. Samsudin, and S. H. M. Idris, “Factors of local community participation in tourism-related business: Case of Langkawi Island,” International Journal of Social Science and Humanity, vol. 6, no. 8, pp. 565-571, 2016.

[9] F. Mugizi, J. Ayorekire, and J. Obua, “Factors that Influence local community participation in tourism in murchison falls conservation area,” Journal of Environtment Science and Engineering, vol. 6, pp. 209-223, 2017.

[10] Q. N. Nguyen, T. B. C. Nguyen, and N. L. Tran, “Factors affect decission to participate in community based tourism Organizations of community in An Giang Province,” (in Vietnamsese), Can Tho University Journal of Science, no. 23b, pp. 194-202, 2012.

[11] T. T. Do, V. T. Bui, and Q. N. Nguyen, “Factors affecting the participation in ecological garden tourism activities of households in Phong Dien district, Can Tho city,” (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science, no. 46, pp. 12-19, 2016.

[12] Tourism Development Research Institute, “Master plan for tourism development in Kien Giang province to 2020 and orientation to 2030,” (in Vietnamese), Rach Gia, 2011.

[13] Kien Giang Provincial Party Commitee, “Resolution on tourism development of Kien Giang province to 2020 and orientation to 2030,” (in Vietnamese), Rach Gia, 2017.

[14] People’s Committee of Kien Giang Province, “Decision approving the project Development of community tourism in Kien Giang province in the period of 2021-2025, orientatation to 2030,” (in Vietnamese), Rach Gia, 2022.

[15] S. Moyo and T. M. Tichaawa, “Community involvement and participation in tourism development: a Zimbabwe Study,” African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, vol. 6, no. 1, pp. 1-15, 2017.

[16] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analyzing research data with SPSS. Ho Chi Minh: Hong Duc Publisher, 2008.

[17] V. P. Joobi and E. K. Satheesh, “Local community participation in responsible tourism–A case of Kumarakam Panchayath in Kerala,” International Journal of Current Research in Multidisciplinary, vol. 2, no. 11, pp. 5-11, 2017.

[18] B. K. L. Mak, “Community Participation in Tourism: A case study from Tai O, Hong Kong,” MPhil. thesis, The University of Hong Kong, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6240

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved