THỰC TRẠNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/07/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Trương Minh Khải Email to author, Trường Đại học Vinh
2. Phạm Đình Văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Thực hành trong môn Sinh học là một phương pháp dạy học đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài viết này khảo sát và phân tích thực trạng dạy học thực hành môn Sinh học đối với 65 giáo viên dạy môn Sinh học tại các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên đánh giá cao vai trò của dạy học thực hành Sinh học trong phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Giáo viên đã sử dụng phương pháp dạy học thực hành với nhiều mức độ và cả trong nhiều khâu của quá trình dạy học nhằm phát triển thành phần năng lực nhận thức sinh học, tìm hiểu thế giới sống, giao tiếp và hợp tác, phẩm chất trách nhiệm, trung thực kết hợp kiểm tra đánh giá học sinh. Phương pháp này cho thấy hiệu quả cao khi được sử dụng thường xuyên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, giáo viên cũng đã có nhiều biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả dạy học thực hành.

Từ khóa


Dạy học thực hành; Dạy học Sinh học; Phẩm chất; Năng lực; Thực trạng dạy học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnam Ministry of Education and Training, “Biology Curriculum,” 2018. [Online]. Available: http://rgep.moet.gov.vn/chuong-trinh-gdpt-moi/chuong-trinh-cac-mon-hoc/chuong-trinh-cac-mon-hoc/ chuong-trinh-sinh-hoc-4749.html. [Accessed July 10, 2022].

[2] W. Stawiński, “Research into the effectiveness of student experiments in biology teaching,” European Journal of Science Education, vol. 8, no. 2, pp. 213-224, 1986.

[3] Q. B. Dinh and T. T. H. Phan, Study material about Biology Curriculum (In General Education Curriculum 2018). Hanoi National University of Education, p. 3, 2019.

[4] B. T. Danmole, “Biology teachers views on practical work in senior secondary schools of Southwestern Nigeria,” Pakistan Journal of Social Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 69-75, 2012.

[5] W. T. Dudu and E. Vhurumuku, “Teachers’ practices of inquiry when teaching investigations: a case study,” Journal of Science Teacher Education, vol. 23, no. 6, pp. 579-600, 2012.

[6] I. Kibirige, M. M. Rebecca, and F. Mavhunga, “Effect of Practical Work on Grade 10 Learners’ Performance in Science in Mankweng Circuit, South Africa,” Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 5, no. 23, pp. 1568-1577, 2014.

[7] T. H. Hoang, P. L. Vu, T. P. V. Nguyen, and T. V. T. Tran, “Evaluation of Current Status of Experiment Teaching in Physics, Chemistry and Biology subjets in High Schools,” Proceedings of International Conference: New Trends in Education, 2018, pp. 356-366.

[8] T. L. Nguyen, “Teaching Status of Developing Capacity to Practice Biology for Students Specializing in Biology in High Schools,” Vietnam Journal of Education, vol. 465, pp. 48-52, 2019.

[9] T. T. Tran and T. H. P. Nguyen, “Current Situation of Teaching Practices in Biology among High Schools in the Mekong Delta and Ho Chi Minh City,” Dong Thap University Journal of Science, vol. 10, no. 2, pp. 21-29, 2021.

[10] T. H. T. Pham, T. T. H. Dang, and A. T. Hoang, “Teaching Practical Experiments to Develop Biological Competence for High School Students,” Vietnam Journal of Education, vol. 483, pp. 38-43, 2020.

[11] T. N. L. Bui, T. M. Q. Truong, T. M. H. Doan, L. H. Y. Pham, and N. Q. Tran, “Potentials of using experiments in teaching Biology to develop student’s competencies,” Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 17, no. 11, pp. 1996-2008, 2020.

[12] R. Likert, “A technique for the measurement of attitude scales,” Archives of Psychology, vol. 22, no. 140, pp. 5-55, 1932.

[13] S. Jamieson, “Likert scales: How to (ab) use them?” Medical Education, vol. 38, no. 12, pp. 1217-1218, 2004.

[14] T. Lord, “Moving from didactic to inquiry-based instruction in a science laboratory,” The American Biology Teacher, vol. 68, no. 6, pp. 342-345, 2006.

[15] S. S. Veselinovska, L. K. Gudeva, and M. Djokic, “The effect of teaching methods on cognitive achievement in biology studying,” Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 15, pp. 2521-2527, 2011.

[16] T. M. L. Le and N. T. A. Vo, “Factors effecting the organizion of experiment teaching competence of pedagogical students at Ho Chi Minh city University of Education,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 9, pp. 662-670, 2022.

[17] L. Hunt, A. Koenders, and V. Gynnild, “Assessing practical laboratory skills in undergraduate molecular biology courses,” Assessment & Evaluation in Higher Education, vol. 37, no. 7, pp. 861-874, 2012.

[18] E. Chitra, S. Ramamurthy, S. M. Mohamed, and V. D. Nadarajah, “Study of the impact of objective structured laboratory examination to evaluate students’ practical competencies,” Journal of Biological Education, pp. 1-10, 2020, doi: 10.1080/00219266.2020.1858931.

[19] D. I. Newble and K. Jaeger, “The effect of assessments and examinations on the learning of medical students,” Medical Education, vol. 17, no. 3, pp. 165-171, 1983.

[20] M. C. Lee and F. Sulaiman, “The effectiveness of practical work on students’ motivation and understanding towards learning Physics,” International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 7, no. 8, pp. 35-41, 2018.

[21] T. H. T. Pham, T. H. Nguyen, and T. H. Nguyen, “Using experiments associated with reallife problems to develop students' ability to learn about the living world in teaching "Metabolism and Energy Metabolism in Plants" (Biology 11),” Vietnam Journal of Education, vol. 514, no. 2, pp. 12-16, 2021.

[22] R. Ergül, Y. Şımşekli, S. Çaliş, Z. Özdılek, Ş. Göçmençelebı, and M. Şanli, “The effects of inquiry-based science teaching on elementary school students'science process skills and science attitudes,” Bulgarian Journal of Science & Education Policy, vol. 5, no. 1, pp. 48-68, 2011.

[23] T. M. Daba, B. Anbassa, B. K. Oda, and I. Degefa, “Status of biology laboratory and practical activities in some selected secondary and preparatory schools of Borena zone, South Ethiopia,” Educational Research and Reviews, vol. 11, no. 17, pp. 1709-1718, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6261

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved