GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/07/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Nguyễn Danh Nam Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Trịnh Thị Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết phân tích những khó khăn, thách thức của các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đại học. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phương pháp chuyên gia và phương pháp phỏng vấn sâu các nhà quản lý giáo dục đại học để tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế và tham vấn ý kiến của các chuyên gia giáo dục. Các giải pháp chủ yếu góp phần thay đổi nhận thức và tư duy, hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình quản trị và chương trình đào tạo, phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó nhấn mạnh đến người học phải là trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Từ khóa


Chất lượng đào tạo; Đổi mới chương trình; Giáo dục đại học; Chuyển đổi số; Dịch Covid-19

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. T. Phan, “Industrial Revolution 4.0 - Development trend of online education,” (In Vietnamese), Journal of Education, no. 421, pp. 43-46, 2018.

[2] A. Bilyalova, Digital transformation in education: Integrated science in digital age, Springer, 2019.

[3] B. Abersek, “Evolution of competences for new era or education 4.0,” The XXV
Conference of Czech Educational Research Association (CERA/CAPV) “Impact of
Technologies in the Sphere of Education and Educational Research”
, 2017.

[4] T. T. D. Ngo, “Digital transformation in university teaching,” (In Vietnamese), Proceedings of the Scientific Conference “Digital Transformation in Higher Education”, Da Nang Publishing House, 2021, pp. 249-258.

[5] T. H. D. Phan and V. C. Pham, “Digital transformation in university teaching and learning in Vietnam - An issue that needs attention today,” (In Vietnamese), Proceedings of the Scientific Conference “Digital Transformation in Higher Education”, Da Nang Publishing House, 2021, pp. 222-230.

[6] The Prime Minister, Decision No.749/QĐ-TTg dated June 3rd, 2020 of the Prime Minister approving the “National Digital Transformation Program to 2025, with orientation to 2030”, 2020.

[7] P. K. Senyo, K. Liu, and J. Effah, “Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research,” International Journal of Information Management, vol. 47, pp. 52-64, 2019.

[8] T. N. Bui, V. T. Le, and D. L. Luu, “University education: Opportunities and challenges in digital transformation,” (In Vietnamese), Journal of Information and Communication, no. 5&6, p. 26, June 2020.

[9] G. Vial, “Understanding digital transformation: A review and a research agenda,” The Journal of Strategic Information Systems, vol. 28, no. 2, pp. 118-144, 2019.

[10] H. D. Nguyen, Q. T. Ha, B. S. Pham, T. H. Tran, and Q. C. Ton, “Conceptual modeling and smart university match ranking VSMARTH,” (In Vietnamese), VNU Journal of Science: Education Research, vol. 36, no. 2, pp. 1-16, 2020.

[11] D. Tavangarian, M. E. Leypold, K. Nölting, and M. Röser, “Is E-Learning the solution for individual learning,” Electronic Journal of E-Learning, vol. 2, no. 2, pp. 273-280, 2004.

[12] M. H. Nguyen, “Learning ecosystem - Learning ecosystem seen from theory connection learning and systems theory,” (In Vietnamese), Journal of Science, Hanoi National University of Education, vol. 58, no. 4, pp. 34-44, 2013.

[13] D. T. Le, “Education model 4.0 with the issue of higher education innovation in our country today,” (In Vietnamese), Proceedings of the National Scientific Conference “Fundamental and Comprehensive Innovation of Training Activities in Universities and Colleges”, Da Nang Publishing House, 2018.

[14] D. H. Nguyen, The fourth industrial revolution and problems with education in Vietnam. People’s Army Publishing House, 2017.

[15] G. Paul, Digital transformation, industry 4.0 and engineering for a sustainable future, Springer, 2019.

[16] V. K. Phan and V. L. Nguyen, Education Science from Vietnam innovation up to now. Ha Noi National University Publishing House, 2017.

[17] L. Seres, V. Pavlićević, and P. Tumbas, “Digital transformation of higher education: Competing on Analytics,” Proceedings of INTED2018 Conference, Valencia, Spain, 2018.

[18] T. T. Phan, “E-Learning 4.0 - Online learning system smart,” (in Vietnamese), Proceedings of the National Scientific Conference: Online Training in Period of Industrial Revolution 4.0, National Economics University Publishing House, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6263

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved