CÂN BẰNG CÔNG VIỆC - CUỘC SỐNG, CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH KHÁCH SẠN – NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/07/22                Ngày hoàn thiện: 16/09/22                Ngày đăng: 16/09/22

Các tác giả

Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Cân bằng công việc và cuộc sống có vai trò quan trọng đối với nhân viên, đặc biệt trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng tăng. Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa cân bằng công việc và cuộc sống với cảm xúc tích cực và sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp. Phân tích Cronbach's alpha, EFA, CFA và SEM là những phương pháp phân tích dữ liệu chính được sử dụng. Kết quả khảo sát 206 nhân viên khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Việt Nam cho thấy cả ba khía cạnh về cân bằng công việc và cuộc sống (cân bằng về thời gian, cân bằng về sự quan tâm, cân bằng về sự thỏa mãn) đều tác động đến cảm xúc tích cực và sự gắn kết của nhân viên với khách sạn. Trong đó, sự cân bằng về thời gian có mức độ tác động lớn nhất, tiếp theo là cân bằng về sự quan tâm và cân bằng về sự thỏa mãn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh vai trò trung gian của cảm xúc tích cực trong mối quan hệ giữa cân bằng công việc và cuộc sống với sự gắn kết. Khi nhân viên cân bằng được công việc và cuộc sống sẽ có nhiều cảm xúc tích cực hơn và càng gắn kết nhiều hơn với khách sạn.

Từ khóa


Cân bằng công việc - cuộc sống; Cảm xúc tích cực; Sự gắn kết; Nhân viên; Khách sạn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. K. D. Phan, “Work-Life Balance,” 2016. [Online]. Available: https://suckhoedoisong.vn/can-bang-giua-cong-viec-va-cuoc-song-ca-nhan-169125694.htm. [Accessed July 8, 2022].

[2] A. A. Soomro, R. J. Breitenecker, and S. A. M. Shah, “Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction,” South Asian Journal of Business Studies, vol. 7, no. 1, pp. 129-146, 2018.

[3] J. H. Greenhaus, K. M. Collins, and J. D. Shaw, “The relation between work–family balance and quality of life,” Journal of Vocational Behavior, vol. 63, no. 3, pp. 510-531, 2003.

[4] N. S. Jaharuddin and L. N. Zainol, “The Impact of Work-Life Balance on Job Engagement and Turnover Intention,” The South East Asian Journal of Management, vol. 13, no. 1, pp. 106-118, 2019.

[5] D. Chung, “How do young people perceive work-life balance?” 2022. [Online]. Available: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/gioi-tre-quan-niem-nhu-the-nao-ve-su-can-bang-giua-cong-viec-va-cuoc-song-20220514112854958.htm. [Accessed July 8, 2022].

[6] S. Chandrani and R. H. H. Rathore, “Work-Life Balance: An Overview,” International Journal of Management and Social Sciences Research, vol. 7, no. 1, pp. 1-6, 2018.

[7] K. Thomas and B. Paula, “Work–life balance: A review of the meaning of the balance construct,” Journal of Management & Organization, vol. 14, no. 3, pp. 323-327, 2008.

[8] N. Pranav, “Overview of Work-Life Balance Discourse and Its Relevance in Current Economic Scenario,” Asian Social Science, vol. 6, no. 6, pp. 148-155, 2010.

[9] S. Dex and S. Bond, “Measuring work-life balance and its covariates,” Work, Employment and Society, vol. 19, no. 3, pp. 627-637, 2015.

[10] P. Brough, C. Timms, M. P. O’Driscoll, T. Kalliath, O. L. Siu, C. Sit, and D. Lo, “Work–life balance: a longitudinal evaluation of a new measure across Australia and New Zealand workers,” The International Journal of Human Resource Management, vol. 25, no. 19, pp. 2724-2744, 2014.

[11] D. Dolai, “Measuring work life balance among the employees of the insurance industry in India,” International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, vol. 4, no. 5, pp. 140-152, 2015.

[12] K. Krishnakumar and R. Premalatha, “Factors of work life balance – A critical review,” Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, vol. 6, no. 1, pp. 205-207, 2019.

[13] S. Lakkoju and R. Jeyalakshmi, “Factors influencing work-life balance of woman educators: A case study,” The Indian Journal of Industrial Relations, vol. 51, no. 2, pp. 267-284, 2015.

[14] R. Rathee and R. Bhuntel, “Factors Affecting Work Life Balance of Women in Education Sector,” International Journal of Social Science and Economic Research, vol. 3, no. 3, pp. 830-857, 2018.

[15] N. Fatima and S. A. Sahibzada, “An Empirical Analysis of Factors Affecting Work Life Balance among University Teachers: the case of Pakistan,” Journal of International Academic Research, vol. 12, no. 1, pp. 16-29, 2012.

[16] S. M. Azeem and N. Akhtar, “The Influence of Work Life Balance and Job Satisfaction on Organizational Commitment of Healthcare Employees,” International Journal of Human Resource Studies, vol. 4, no. 2, pp. 18-24, 2014.

[17] T. S. Suifan, A. B. Abdallah, and H. Diab, “The Influence of Work Life Balance on Turnover Intention in Private Hospitals: The Mediating Role of Work Life Conflict,” European Journal of Business and Management, vol. 8, no. 20, pp. 126-139, 2016.

[18] M. Aslam, “Influence of Work Life Balance on Employees Performance: Moderated by Transactional Leadership,” Journal of Resources Development and Management, vol. 10, pp. 98-103, 2015.

[19] T. M. Q. Mai, T. T. Ta, and N. H. Le, “The influence of personal values on work-life balance and employee life satisfaction – An empirical study in Vietnam,” Journal of Asian Business and Economic Studies, vol. 33, no. 6, pp. 58-71, 2022.

[20] T. L. Phan and P. T. H. Tran, “The relationship among the work-life balance, the job commitment and the intention to resign,” 2021. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/moi-quan-he-giua-can-bang-cuoc-song-su-gan-bo-cong-viec-va-y-dinh-nghi-viec-78681.htm. [Accessed July 8, 2022].

[21] Q. T. Phan, “Relationship among work-life balance, job satisfaction, organizational commitment and job performance of employees – A case study of fast-moving consumer goods companies in Ho Chi Minh city,” 2021. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/moi-quan-he-giua-can-bang-cuoc-song-cong-viec-su-hai-long-cong-viec-cam-ket-to-chuc-va-ket-qua-cong-viec-cua-nhan-vien-kinh-doanh -nghien-cuu-truong-hop-nganh-hang-tieu-dung-nhanh-tai-tp-hcm-84744.htm. [Accessed July 8, 2022].

[22] N. K. G. Ha and Q. L. Nguyen, “The Impacts of Working Pressure and Working Motivation on Working Performance of Staff at Liberty Hotel,” 2021. [Online]. Available: http://www.vtr.org.vn/ anh-huong-cua-ap-luc-cong-viec-va-dong-luc-lam-viec.html. [Accessed July 8, 2022].

[23] A. M. Lucia-Casademunt, A. M. García-Cabrera, and D. G. Cuéllar-Molina, “National culture, work-life balance and employee well-being in European tourism firms: the moderating effect of uncertainty avoidance values,” Tourism & Management Studies, vol. 11, no. 1, pp. 62-69, 2015.

[24] T. Chung, “Human resources become a barrier to tourism recovery,” 2022. [Online]. Available: https://lao dong.vn /xa-hoi/nguon-nhan-luc-tro-thanh-rao-can-phuc-hoi-du-lich-1057086.ldo. [Accessed July 8, 2022].

[25] M. Madeson, “Seligman’s PERMA+ Model Explained: A Theory of Wellbeing,” 2017. [Online]. Available: https://positivepsychology.com/perma-model/. [Accessed July 8, 2022].

[26] J. Butler and M. L. Kern, “The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing,” International Journal of Wellbeing, vol. 6, no. 3, pp. 1-48, 2016.

[27] T. K. A. Nguyen, T. M. H. Nguyen, and N. M. Do, “Factors affecting employee engagement with enterprises in accommodation and food & beverage (F&B) in south central coast,” Hue University Journal of Science - Economics and Development, vol. 127, no. 5a, pp. 185-198, 2018.

[28] J. Wood, J. Oh, J. Park, and W. Kim, “The Relationship Between Work Engagement and Work–Life Balance in Organizations: A Review of the Empirical Research,” Human Resource Development Review, vol. 19, no. 3, pp. 240-262, 2020.

[29] A. M. Saks, “Antecedents and consequences of employee engagement,” Journal of Managerial Psychology, vol. 21, no. 7, pp. 600-619, 2006.

[30] T. Raykov and K. F. Widaman, “Issues in applied structural equation modeling research,” Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, vol. 2, no. 4, pp. 289-318, 1995.

[31] J. Hair, W. Black, B. Babin, R. Anderson, and R. Tatham, Multivariate data analysis. New Jersey: PrenticeHall International Inc, 2006.

[32] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analysis of research data with SPSS. Viet Nam, Ho Chi Minh: Hong Duc Publishing House, (in Vietnamese), 2008.

[33] N. K. G. Ha and N. V. Bui, Postgraduate course Scientific research methods in business - Smart PLS update. Viet Nam, Ha Noi: Finance Publishing House, (in Vietnamese), 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6289

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved