TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC GIỚI TỪ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/07/22                Ngày hoàn thiện: 30/09/22                Ngày đăng: 30/09/22

Các tác giả

Lưu Hớn Vũ Email to author, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu tình hình sử dụng ba giới từ phương hướng “朝, 往, 向” trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam. Sinh viên có tỉ lệ sử dụng đúng các giới từ này ở mức độ rất cao, thường sử dụng nhất là giới từ “向”, kế đến là giới từ “往”, cuối cùng là giới từ “朝”. Sinh viên chỉ dùng giới từ “朝” trong kết hợp với động từ “看”, thường kết hợp giới từ “往” với các từ/ cụm từ chỉ phương vị, thường kết hợp giới từ “向” với các từ/ cụm từ chỉ người hoặc vật. Lỗi không xảy ra khi sử dụng giới từ “朝”; lỗi xảy ra với giới từ “往” do kết hợp sai tân ngữ hoặc do kết hợp với “着”; lỗi xảy ra với giới từ “向” do nhầm lẫn với giới từ khác, do dùng thừa giới từ “向” hoặc do dùng thiếu động từ. Nguyên nhân dẫn đến lỗi là chuyển di ngôn ngữ tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ và khái quát thái quá các quy tắc ngữ pháp của ngôn ngữ đích. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị trong giảng dạy.

Từ khóa


Giới từ phương hướng; Tiếng Trung Quốc; Sinh viên Việt Nam; Tình hình sử dụng; Phân tích lỗi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. L. Chen, Prepositions and Introducing Functions. Hefei: Anhui Education Publishing House, 2002.

[2] L. Zhang, “A comparative study of the functions of the prepositions “xiang, wang, chao”,” Journal of Henan University (Social Sciences), vol. 41, no. 5, pp. 87-89, 2001.

[3] C. J. Jin, “Wang chao xiang,” Yaowen jiaozi, no. 12, pp. 16-17, 1995.

[4] G. L. Fan, “Xiang, wang, chao and its related prepositions,” Journal of Yantai University (Philosophy and Social Science Edition), no. 4, pp. 84-93, 1990.

[5] L. C. Mei, “Discrimination and analysis of synonyms – chao xiang wang,” Language Teaching and Linguistic Studies, no. 3, pp. 71-73, 1981.

[6] X. Zhao, “An analysis of differences between “xiang, chao, wang”,” Training and Research Journal of Hubei College of Education, vol. 19, no. 4, pp. 21-23, 2002.

[7] R. F. Xiao and Q. S. Chen, “Syntactic and semantic pattern analysis of prepositions “xiang”, “wang” and “chao”,” Journal of Hunan University of Science and Engineering, vol. 27, no. 7, pp. 172-174, 2006.

[8] P. Y. Liu, “The functional differences and interpretation about preposition “xiang”, “wang” and “chao”,” Chinese Language Learning, no. 3, pp. 26-32, 2007.

[9] J. F. Wu and N. Saito, “The errors of the Japanese L1 speakers’ acquisition of Chinese prepositions of direction xiang, chao, and wang,” Journal of Changshu Institute of Technology, no. 3, pp. 99-105, 2016.

[10] S. Yokkhaw, “A comparative study of “xiang, wang, chao” and the error analysis of the language acquisition by Thai students,” Master Thesis, Jiangxi Normal University, Nanchang, China, 2016.

[11] P. Peng, “A study on the errors of Thai students acquiring Chinese directional prepositions “xiang, chao, wang”,” Master Thesis, Heilongjiang University, Harbin, China, 2017.

[12] S. Gao, “Errors analysis and teaching countermeasures of the prepositions “chao”, “wang” and “xiang” in the acquisition of directional prepositions by Russian students,” Master Thesis, Liaoning Normal University, Dalian, China, 2018.

[13] S. Lebchir, “Common errors in usage of Chinese preposition’s orientation, chao, xiang, wang, by Mauritanian students,” Master Thesis, Hebei University, Baoding, China, 2020.

[14] S. Z. Tang, “The acquisition characteristics and errors analysis of the prepositions “xiang, wang, chao” by French-speaking Chinese learners,” Journal of Kaifeng Institute of Education, vol. 38, no. 12, pp. 50-51, 2018.

[15] J. Wen, “The error analysis of “xiang”, “wang”, “chao” and teaching strategies,” Master Thesis, Harbin Normal University, Harbin, China, 2016.

[16] H. V. Luu, “A study on confusion of Chinese happy adjectives by Vietnamese students (The cases of “gaoxing”, “kuaile”, “yukuai”),” Journal of Language and Life, vol. 293, no. 1, pp. 33-37, 2020.

[17] H. V. Luu, “An analysis the errors of Chinese residual demonstrative pronouns by Vietnamese students,” Journal of Language and Life, vol. 306, no. 12, pp. 96-99, 2020.

[18] H. V. Luu, “An analysis the errors of Chinese separate words by Vietnamese students” Journal of Language and Life, vol. 308, no. 2, pp. 63-67, 2021.

[19] H. V. Luu, “An analysis on the confusion of Vietnamese students’ Chinese time adverbs,” Journal of Social Sciences Ho Chi Minh City, vol. 282, no, 2, pp. 57-65, 2022.

[20] H. V. Luu, “An analysis on the confusion of Vietnamese students’ Chinese verbs “bang”, “bangmang”, “bangzhu”,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 9, pp. 109-115, 2022.

[21] T. T. T. Nguyen, “A contrastive study of Chinese and Vietnamese prepositions “chao, xiang, wang” and the study of Vietnamese students’ errors in learning,” Master Thesis, Hunan University, Changsha, China, 2020.

[22] L. Selinker, “Interlanguage,” International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, vol. 10, no. 3, pp. 209-231, 1972.

[23] S. P. Corder, Error analysis and interlanguage. Oxford: Oxford University Press, 1981.

[24] C. James, Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis. London: Routledge, 1998.

[25] Y. X. Fu, X. B. Zhou, W. Li, G. L. Fan, and Z. R. Jiang, Research on Prepositions in Modern Chinese. Guangzhou: Sun Yat-Sen University Press, 1997.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6304

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved