PHÂN TÍCH HỆ ĐỘNG LỰC THÚ MỒI SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT SĂN MỒI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/08/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 24/08/22

Các tác giả

1. Hà Thị Ngọc Yến Email to author, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Phương Thùy, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng một mô hình thú mồi mới với tập tính săn mồi theo bầy đàn hoặc đơn lẻ sử dụng lý thuyết trò chơi. Mô hình bao gồm hai thang thời gian nhanh và chậm nhằm khảo sát ảnh hưởng của hành vi săn mồi đối với hệ sinh thái. Giả sử rằng, sự chuyển đổi chiến thuật săn mồi diễn ra trên thang thời gian nhanh và sự phát triển loài như quá trình tăng trưởng nội tại của loài mồi, quá trình chết tự nhiên của loài thú và quá trình săn bắt mồi được xét trên thang thời gian chậm. Lý thuyết phương trình vi phân và phương pháp tổ hợp biến được sử dụng để khảo sát tính đặt chỉnh và một số tính chất định tính của nghiệm bài toán như tính chất dương, tính bị chặn, tính chất ổn định. Các phân tích hệ động lực chỉ ra rằng, sự sinh tồn đồng thời của hai loài có thể đạt trạng thái ổn định hoặc trạng thái hỗn loạn. Chúng tôi mô phỏng số cho mô hình, minh hoạ trường hợp điểm cân bằng ổn định và điểm cân bằng hỗn loạn. Trên cơ sở đó, một số bình luận về hành vi của loài thú và sự phát triển của hệ sinh thái đã được đưa ra.

Từ khóa


Mô hình thú mồi; Phương pháp tổ hợp biến; Lý thuyết trò chơi; Chiến thuật săn mồi; Phân tích ổn định

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. Maynard-Smith and G. R. Price, “The logic of animal conflict”, Nature, vol. 246, pp. 15–18, 1973.
[2] J. M. Smith, Evolution and the Theory of Games, 1st Edition. Cambridge University Press, 1982.
[3] J. Apaloo, J. S. Brown, and T. L. Vincent, “Evolutionary game theory: Ess, convergence stability, and nis”, Evolutionary Ecology Research, vol. 11, pp. 489–515, 2009.
[4] R. Axelrod, The Evolution of Cooperation. United States: Basic Books, 1984.
[5] P. Auger and D. Pontier, “Fast game theory coupled to slow population dynamics: The case of domestic cat populations”, Mathematical Biosciences, vol. 148, pp. 65–82, 1998.
[6] P. Auger, B. Rafael, S. Morand, and E. Sanchez,´ “A predator–prey model with predators using hawk and dove tactics”, Mathematical Biosciences, vol. 177-178, pp. 185–200, 2002, issn: 0025-5564.
[7] P. Auger, B. Kooi, B. Rafael, and J. Poggiale, “Bifurcation analysis of a predator-prey model with predators using hawk and dove tactics”, Journal of Theoretical Biology, vol. 238, pp. 597–607, 2006.
[8] W. Chen, C. Gracia-Lazaro,´ and Z. Li, “Evolutionary dynamics of n-person hawk-dove games”, Scientifuc Reports, vol. 7, 2017, Art. no. 4800.
[9] J. Menezes, “Antipredator behavior in the rock-paper-scissors model”, Physical Review E, vol. 103, May 2021, doi: 10.1103/PhysRevE.103.052216.
[10] J. Park, Y. Do, and B. Jang, “Emergence of unusual coexistence states in cyclic game systems”, Scientific Reports, vol. 7, 2017, Art. no. 7456.
[11] D. Labavic´ and H. Meyer-Ortmanns, “Rock-paper-scissors played within competing domains in predator-prey games”, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, vol. 2016, no. 11, Nov. 2016, Art. no. 113402.
[12] P. Auger and B. Rafae, “Methods of aggregation of variables in population dynamics”, Comptes rendus de l’Academie´ des sciences. Serie´ III, Sciences de la vie, vol. 323, pp. 665–674, Sep. 2000.
[13] P. Auger, S. Charles, M. Viala, and J.-C. Poggiale, “Aggregation and emergence in ecological modelling: Integration of ecological levels”, Ecological Modelling, vol. 127, no. 1, pp. 11–20, 2000, issn:0304-3800.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6357

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved