VAI TRÒ CỦA DU LỊCH HOMESTAY TRONG VIỆC QUẢNG BÁ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG TẠI THÁI NGUYÊN: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ CỦA NOỌNG HOMESTAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/08/22                Ngày hoàn thiện: 06/12/22                Ngày đăng: 06/12/22

Các tác giả

1. Đỗ Thị Thu Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Thái Hà, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu về vai trò của du lịch homestay trong việc quảng bá văn hóa địa phương và phát triển cộng đồng bền vững cho các dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên bằng cách nghiên cứu trường hợp của Noọng homestay - một homestay được điều hành bởi 03 gia đình dân tộc thiểu số (dân tộc Tày, dân tộc Dao, và dân tộc Nùng). Các phương pháp nghiên cứu chính là phân tích dữ liệu thứ cấp, cách tiếp cận nghiên cứu trường hợp định tính, phỏng vấn nhóm tập trung và phương pháp đi thực địa. Các phát hiện cho thấy rằng, homestay với vai trò là một hình thức du lịch văn hóa và cộng đồng có một giá trị quan trọng trong việc quảng bá văn hóa địa phương. Ba yếu tố Chân thực, Gắn kết và Ẩm thực là yếu tố cần thiết trong dịch vụ homestay để nâng cao trải nghiệm văn hóa và sự hài lòng của du khách. Ngoài ra, du lịch homestay được coi là một công cụ hữu hiệu để phát triển cộng đồng bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên, vì nó có thể giúp họ kiếm thu nhập tài chính, thể hiện bản sắc văn hóa, nâng cao vị thế của dân tộc thiểu số và bảo tồn truyền thống dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Từ khóa


Homestay; Du lịch văn hóa; Du lịch cộng đồng; Dân tộc thiểu số; Phát triển bền vững cho cộng đồng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnamese Prime Minister, “Decision No. 147/QD-TTg on Vietnam's tourism development strategy to 2030,” 2020. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-147-QD-TTg-2020-phe -duyet-Chien-luoc-phat-trien-du-lich-Viet-Nam-den-nam-2030-433518.aspx.[Accessed Aug.15, 2022].

[2] The People's Committee of Thai Nguyen province, Report of Tourism Development project in Thai Nguyen Province for the period of 2021-2025, orientation to 2030, 2021.

[3] Thai Nguyen Department of Culture, Sports and Tourism, Report of Overview of tourism potential, construction work and develop tourism products in Thai Nguyen province, Report.1280/BC-SVHTTDL, 23 May, 2022.

[4] UNESCO, UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. Paris: UNESCO, 2001.

[5] T. K. Dong, “Cultural Tourism: An Ethnographic Study of Homestay in Briddim Village, Nepal,” The Gaze Journal of Tourism and Hospitality, vol. 11, no. 1, pp. 10-36, 2019.

[6] S. S. Mousavi, N. Doratli, S. N. Mousavi, and F. Moradiahari, “Defining cultural tourism,” International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development, vol. 1, no. 2, pp. 70-75, 2016.

[7] V. Ioan-Franc and E.-M. Iştoc, “Cultural tourism and sustainable development,” Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 7, no. 1, pp. 89-95, 2007.

[8] G. Richards, “Cultural tourism: A review of recent research and trends,” Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 36, pp. 12-21, 2018.

[9] United Nations Brundtland Commission, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987.

[10] T. B. Dangi and T. Jamal, “An Integrated Approach to Sustainable Community-Based Tourism,” Sustainability, vol. 8, no. 475, pp. 1-32, 2016.

[11] J. Jamil and A. Hamzah, “KPW and women roles in Banghuris Homestay,” Rural tourism research. Malaysia: Faculty of Hospitality and Tourism Management, UNITAR Petaling Jaya, 2007.

[12] The ASEAN Member States, Final Asean Homestay Standard. Association of Southeast Asian Nations, 2022.

[13] W. Silparcha and K. Hannam, “Homestay and Sustainable Community Development,” International Journal of Agricultural Travel and Tourism, vol. 2, no. 2, pp. 187-195, September 2011.

[14] T. N. D. Nguyen, “The role of local communities in community-based tourism development in traditional tea production areas in Thai Nguyen province, Vietnam,” Doctoral dissertation, The University of Waikato, 2019.

[15] V. Q. Nam and C. T. Tran, "Factors Affecting Tourist Satisfaction with Traditional Craft Tea Villages in Thai Nguyen Province," Journal of Economics and Development, vol. 21, Special Issue, pp. 153-167, 2019.

[16] R. K. Yin, Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

[17] D. Chhabra, “Defining authenticity and its determinants: Toward an authenticity flow model,” Journal of Travel Research, vol. 44, no. 1, pp. 64-73, 2005.

[18] S. Frisvoll, “Conceptualising authentication of ruralness,” Annals of Tourism Research, vol. 43, pp. 272-296, 2013.

[19] G. Richards, Cultural tourism: Global and local perspectives. Binghamton: Haworth Press, 2007

[20] C. F. Chen and F. S. Chen, “Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists,” Tourism Management, vol. 31, no. 1, pp. 29-35, 2010.

[21] S. Siamak, H. C. Michael, and R. S. Mostafa, “Exploring memorable cultural tourism experiences,” Journal of Heritage Tourism, vol. 15, no. 3, pp. 1-17, 2019.

[22] R. J. Brodie, L. D. Hollebeek, B. Jurić, and A. Ilić, “Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research,” Journal of Service Research, vol. 14, no. 3, pp. 252-271, 2011.

[23] B. Taheri, A. Jafari, and K. O’Gorman, “Keeping your audience: Presenting a visitor engagement scale,” Tourism Management, vol. 42, pp. 321-329, 2014.

[24] D. Bryce, R. Curran, K. O’Gorman, and B. Taheri, “Visitors’ engagement and authenticity: Japanese heritage consumption,” Tourism Management, vol. 46, pp. 571-581, 2015.

[25] A. H. Mak, M. Lumbers, and A. Eves, “Globalisation and food consumption in tourism,” Annals of tourism research, vol. 39, no. 1, pp. 171-196, 2012.

[26] P. Robinson, S. Heitmann, and P. U. Dieke, Research themes for tourism. CABI, 2011.

[27] S. Siamak, H. C. Michael, and R. S. Mostafa, “Exploring memorable cultural tourism experiences,” Journal of Heritage Tourism, vol. 15, no. 3, pp. 1-17, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6376

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved