MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP TỪ HÌNH THỨC TRỰC TIẾP SANG TRỰC TUYẾN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/08/22                Ngày hoàn thiện: 19/10/22                Ngày đăng: 19/10/22

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Cảnh Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp
2. Phạm Văn Tặc, Trường Đại học Đồng Tháp
3. Lê Thị Bích Vân, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt


Dạy học trực tuyến là một hình thức dạy học được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid 19. Hình thức dạy học này đòi hỏi sự chuẩn bị tốt về các thiết bị công nghệ và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học với hoạt động dạy học trực tuyến. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là kết quả phản hồi từ 917 người học hệ chính quy đã hoàn thành việc học tập trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp bằng hình thức trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 03 yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học với hoạt động dạy học trực tuyến gồm công nghệ, tương tác và người học. Trong đó, yếu tố người học có mức ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của họ với hoạt động dạy học trực tuyến. Ngoài ra, yếu tố công nghệ có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của người học, trong khi đó yếu tố tương tác có ảnh hưởng ngược chiều đến sự hài lòng của người học với hoạt động dạy học trực tuyến.

Từ khóa


Ảnh hưởng ngược chiều; Covid 19; Chuyển đổi khẩn cấp; Dạy học trực tuyến; Sự hài lòng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR'>

style='mso-element:field-begin'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] J. R. Verduin and T. A. Clark, Distance Education: The Foundations of Effective Practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1991.

[2] K. M. Elliott and M. A. Healy, "Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention," Journal of Marketing for Higher Education, vol. 10, no. 4, pp. 1-11, 2001.

[3] B. V. Trinh, "An Overview of Online Training (E-learning)," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, no. 40, pp. 86-90, 2012.

[4] T. Q. Tran and H. V. Bui, "Management of Online Teaching at Technical Universities in Ho Chi Minh City," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, vol. 15, no. 1, pp. 46-53, 2020.

[5] M. G. Moore and W. G. Anderson, Handbook of Distance Education. London: Routledge Publisher, 2003.

[6] D. U. Bolliger, "Key factors for determining student satisfaction in online courses," International Journal on E-learning, vol. 3, no. 1, pp. 61-67, 2004.

[7] H. M. Selim, "Critical success factors for E-Learning acceptance: Confirmatory factor models," Computers and Education, vol. 49, no. 2, pp. 396-413, 2007.

[8] M. A. Musa and M. S. Othman, "Critical Success Factor in E-Learning: An examination of technology and student factors," International Journal of Advances in Engineering and Technology, vol. 3, no. 2, pp. 140-148, 2012.

[9] M. B. Soong, H. C. Chan, B. C. Chua, and K. F. Loh, "Critical Success Factors for Online Course Resources," Computers & Education, vol. 36, no. 2, pp. 101-120, 2001.

[10] D. O’Doherty, M. Dromey, J. Lougheed, A. Hannigan, J. Last, and D. McGrath, "Barriers and Solutions to Online Learning in Medical Education an Integrative Review," BMC Medical Education, vol. 18, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[11] H. C. Rhim and H. Han, "Teaching Online: Foundational Concepts of Online Learning and Practical Guidelines," Korean Journal of Medical Education, vol. 32, no. 3, pp. 175-183, 2020.

[12] H. T. Vu and T. M. Nguyen, "Investigation and integration of critical success factors for e-Learning learner satisfaction: A case of University of Economics and Law," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, no. 53, pp. 24-46, 2013.

[13] T. N. Pham, "Factors influencing learners’ satisfaction with an online English learning course implemented at a Vietnamese univerty," (in Vietnamese), Journal of Foreign Language Studies, no. 62, pp. 42-62, 2020.

[14] H. M. T. Pham, "Evaluating students’ satisfaction level to E-Learning activities at Dong Nai Technology University," (in Vietnamese), Journal of Education, no. 676, pp. 49-54, 2020.

[15] A. T. Bui and T. C. H. Tran, "Factors affecting learners’ satisfaction through E-learning program: A case study of NTTU," (in Vietnamese), Journal of Science and Technology, vol. 4, no. 2, pp. 83-89, 2021.

[16] V. M. T. Pham, V. H. Nghiem, D. H. Nguyen, and T. N. Pham, "E-learning: factors influencing learners’s satisfaction level," (in Vietnamese), VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 7, no. 1, pp. 45-64, 2021.

[17] H. N. Le and N. Y. Tran, "Students’ satisfaction on elearning platform: The case of economic student in Ho Chi Minh city," (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science, vol. 57, no. 4, pp. 232-244, 2021.

[18] N. Zaili, L. Y. Moi, N. A. Yusof, M. N. Hanfi, and M. H. Suhaimi, "The factors of satisfaction on e-learning usage among Universiti Malaysia Kelantan students," Journal of Information System and Technology Management, vol. 4, no. 11, pp. 73-83, 2019.

[19] D. E. Yawson and F. A. Yamoah, "Understanding satisfaction essentials of E-learning in higher education: A multi-generational cohort perspective," Heliyon, vol. 6, no. 11, 2020, Art. no. e05519.

[20] D. Y. Shee and Y. S. Wang, "Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications," Computers & Education, vol. 50, no. 3, pp. 894-905, 2008.

[21] H. T. Nguyen, T. P. T. Nguyen, and H. T. T. Bui, "Factors affecting the effectiveness of online learning of The International School's students, Thai Nguyen University," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 13, pp. 52-61, 2021.

[22] S. Baraković and L. Skorin-Kapov, "Modelling the relationship between design/performance factors and perceptual features contributing to Quality of Experience for mobile Web browsing," Computers in Human Behavior, no. 74, pp. 311-329, 2017.

[23] J. W. Wang, "Retrieving critical design factor of ebook for older people in Taiwan," Telematics and Informatics, vol. 35, no. 7, pp. 2016-2027, 2018.

[24] T. N. Pham, "Learner-content interaction in an online English learning course at a Vietnamese university," (in Vietnamese), VNU Journal of Foreign Studies, vol. 34, no. 5, pp. 137-148, 2018.

[25] B. Landrum, J. Bannister, G. Garza, and S. Rhame, "A class of one: Students’ satisfaction with online learning," Journal of Education for Business, vol. 96, no. 2, pp. 82-88, 2021.

[26] J. F. Hair, Wi. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, Multivariate data analysis. United Kingdom: Cengage, 2019.

[27] J. Nunnally, Psycometric Theory. New York: McGraw-Hill, 1978.

[28] S. F. Slater, "Issues in conducting marketing strategy research," Journal of strategic Marketing, vol. 3, no. 4, pp. 257-270, 1995.

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6394

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved