GÓC NHÌN AN SINH XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ DÂN TỘC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN VĂN QUAN (TỈNH LẠNG SƠN) VÀ HUYỆN BẢO LẠC (TỈNH CAO BẰNG)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/08/22                Ngày hoàn thiện: 30/09/22                Ngày đăng: 30/09/22

Các tác giả

Hoàng Thị Lê Thảo Email to author, Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tóm tắt


Khu vực biên giới Việt - Trung trên lãnh thổ nước ta là nơi tụ cư của hơn 20 dân tộc thiểu số, có vị trí quan trọng về quốc phòng và vai trò trọng yếu bởi các vấn đề văn hóa - lịch sử, quan hệ dân tộc. Trong khoảng hơn một thập niên trở lại đây, nơi đây diễn ra sôi động việc đi làm thuê tự do ở bên kia biên giới của các dân tộc thiểu số. Vậy, lao động xuyên biên giới có ảnh hưởng đến an sinh xã hội và quan hệ dân tộc vùng biên như thế nào? Bài viết này trình bày và phân tích để làm rõ câu trả lời bằng các tư liệu thực địa thu thập bằng phương pháp định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát trực tiếp) tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng qua các năm 2019-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lao động xuyên biên giới thể hiện những bất ổn an sinh xã hội vùng biên và phản ánh những mối quan hệ dân tộc tiếp diễn từ lịch sử đến hiện tại. Do đó, cần thiết giải quyết các vấn đề an sinh xã hội vùng biên để giảm thiểu hoạt động lao động xuyên biên giới trái phép và phát huy những khía cạnh tích cực của quan hệ dân tộc trong ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.


Từ khóa


Lao động xuyên biên giới; Dân tộc thiểu số; Quan hệ dân tộc; An sinh xã hội; Biên giới Việt - Trung

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. N. Vu (Ed), Vietnam – China border on land. People’s Police Publishing House, Hanoi, 2010.

[2] Consular Department (Vietnam Ministry of Foreign Affairs), International Organization of Migration, Viennam migration profile year 2016, Hanoi, 2017.

[3] Q. L. Tran, “Cross-border labor in some locals of North East border area,” Journal of Family and Gender Studies, vol. 5, pp. 130-142, 2015.

[4] T. H. Dang, “Some cross-border marriage isssues related to social development in Vietnam,” Social Sciences Information Review, vol. 10, pp. 18-25, 2016.

[5] X. D. Bui and N. T. Nguyen (ed), Some key issues of socio-economy in Vietnam border area. Social Sciences Publishing House, Hanoi, 2013.

[6] S. Nguyen, “Illegal cross-border migrant labor: dynamic migration, the relationship between migration, gender and culture factors,” Vietnam Journal for Indian and Asian studies, vol. 5, no. 54, pp. 56-64, 2017.

[7] X. T. Vuong, “The changes in the type of social network of ethnic minorities in the Vietnam - China border area,” Anthropology Review, no. 3, pp. 30-40, 2021.

[8] T. L. T. Hoang, “Freelance laboring cross-border of ethnic minority women in Van Quan distric, Lang Son province,” Anthropology Review, no. 6, pp. 60-67, 2019.

[9] V. M. Nguyen, “Some issues of ethnics in border area, multi-cross border and development of multi-ethnic nation in Vietnam at present,” Conference proceedings “Some issues of ethnic and ethnic policies in Vietnam at present”, Institute of Anthropology, Social Sciences Publishing House, Hanoi, pp. 84-99, 2019.

[10] T. G. Vu and T. S. Mai, “The impact of ethnic minorities’ cross-border migration in North West of Vietnam,” Journal of Reasoning Education, no. 4, pp. 52-55, 2016.

[11] Q. L. Le, Social security policy: the facts and the solutions. National Political Publishing House, Hanoi, 2014.

[12] General Statistics Office of Vietnam, Results of the 2019 Vietnam population and housing census. Statistical Publishing House, Hanoi, 2020.

[13] People’s committee of Van Quan district, Report on cross-border labor in Van Quan district, Langson, Apr 2019.

[14] People’s committee of Bao Lac district, Report on socio-economy facts and results of implementing the programe national stable descreasing poverty in Bao Lac district, Caobang, Aug. 2019.

[15] Q. Van, “Conference on the facts of North West ethnic minority female labors working cross border,” Ha Giang newspaper, Nov. 5, 2015. [Online]. Available: http://baohagiang.vn. [Accessed Dec 15, 2019].

[16] H. Chu, “Illegal cross-border labor – the facts and the reasons,” VietnamPlus (Vietnam News Agency), July 6, 2019. [Online]. Available: http://vietnamplus.vn. [Accessed May 6, 2021].

[17] P. A. Vi, “Study on cross-border mobile of Vietnamese sugarcane labor woman,” Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), vol. 36, no. 2, pp. 72-77, 2014.

[18] D. T. Phung, V. C. Nguyen, C. T. Nguyen, T. N. Nguyen, and T. K. V. Ta, “General socio-economy facts of 53 ethnic minority groups (based on analysis data of socio-economy statistic of 53 ethnic minority groups year 2015),” Documents circulated internally, United Nation Population Fund & Irish Aid & Vietnam Committee for Ethnic Minority Affairs, Hanoi, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6407

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved