NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HYDROGEL TỪ CHITOSAN VÀ POLY VINYL ALCOHOL VỚI CHẤT ĐÓNG RẮN GLYOXAL HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG LOẠI BỎ ION ĐỒNG TRONG NƯỚC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/09/22                Ngày hoàn thiện: 10/10/22                Ngày đăng: 11/10/22

Các tác giả

1. Bùi Thị Thảo Nguyên Email to author, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Nhị Trự, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
3. Hà Thị Trâm Anh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
5. Huỳnh Thị Ngọc Hân, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Gần đây, hydrogel được dùng phổ biến làm chất hấp phụ hiệu quả để loại bỏ các ion kim loại nặng khỏi dung dịch nước thải. Trong nghiên cứu này, các hydrogel được tổng hợp dựa trên chitosan và poly vinyl alcohol (PVA) được liên kết ngang bởi glyoxal đã được tiến hành theo hướng ứng dụng loại bỏ các ion đồng khỏi nước thải. Các nhóm chức đặc trưng của phân tử chitosan và PVA được khảo sát bằng quang phổ hồng ngoại (FTIR). Tính chất trương nở của composite cũng được nghiên cứu và đạt kết quả 850%. Ngoài ra, khả năng loại bỏ các ion đồng ra khỏi nước thải của hydrogel đã được đánh giá thông qua các thí nghiệm với thiết bị UV vis. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich được sử dụng để đánh giá khả năng hấp phụ của hydrogel và dữ liệu của thí nghiệm khớp với mô hình. Hydrogel được tổng hợp với 10% glyoxal có khả năng hấp thụ ion đồng với độ hấp phụ 183 mg.g-1 ở môi trường trung tính.

Từ khóa


Composite hydrogel; Chitosan; PVA; Glyoxal; Ion đồng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] E.-R. Kenawy, E. A. Kamoun, M. S. M. Eldin, and M. A. El-Meligy, “Physically crosslinked poly(vinyl alcohol)- hydroxyethyl starch blend hydrogel membranes: Synthesis and characterization for biomedical applications,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 7, pp. 372-380, 2014.

[2] S. J. Buwalda, K. W. Boere, P. J. Dijkstra, J. Feijen, T. Vermonden, and W. E. Hennink, “Hydrogels in a historical perspective: From simple networks to smart materials,” Journal of Controlled Release, vol. 190, pp. 254-273, 2014.

[3] S. C. Lee, I. K. Kwon, and K. Park, “Hydrogels for delivery of bioactive agents: A historical perspective,” Adv. Drug Deliv. Rev, vol. 65, pp. 17-20, 2013.

[4] A. Chetouani, M. Elkolli, M. Bounekhel, and D. Benachour, “Chitosan/oxidized pectin/PVA blend film: mechanical and biological properties,” Polym. Bull., vol. 74, pp. 4297-4310, 2017.

[5] Y. Zhang, P. C. Zhu, and D. Edgren, “Crosslinking Reaction Of Poly(Vinyl Alcohol) With Glyoxal,” Journal of Polymer Research, vol. 17, pp. 725-730, 2010.

[6] Z. Abdeen, S. G. Mohammad, and M. S. Mahmoud, “Adsorption of Mn (II) ion on polyvinyl alcohol/chitosan dry blendingfrom aqueous solution,” Environmental Nanotechnology, Monitoring &Managemen, vol. 3, pp. 1-9, 2015.

[7] E. A. Kamoun, X. Chen, M. S. M. Eldin, and E.-R. S. Kenawy, “Crosslinked poly(vinyl alcohol) hydrogels for wound dressing applications: A review of remarkably blended polymers,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 8, pp. 1-14, 2015.

[8] T. Jamnongkan and K. Singcharoen, “Towards novel adsorbents: the ratio of PVA/chitosan blended hydrogels on the copper (II) ion adsorption,” Energy Procedia, vol. 89, pp. 299-306, 2016.

[9] E. Yan, M. Cao, J. Jiang, J. Gao, C. Jiang, X. Ba, X. Yang, and D. Zhang, “A novel adsorbent based on magnetic Fe3O4 contained polyvinyl alcohol/chitosan composite nanofibers for chromium (Ⅵ) removal,” Solid State Sciences, vol. 72, pp. 94-102, 2017.

[10] S. K. Vineeth, R. V. Gadhave, and P. T. Gadekar, “Glyoxal Cross-Linked Polyvinyl Alcohol Microcrystalline Cellulose Blend as a Wood Adhesive with Enhanced Mechanical, Thermal and Performance Properties,” Mat. Int., vol. 2, pp. 0277-0285, 2020.

[11] J. Chedly, S. Soares, A. Montembault, Y. von Boxberg, M. Veron-Ravaille, C. Mouffle, M.-N. Benassy, J. Taxi, L. David, and F. Nothiaset, “Physical chitosan micro hydrogels as scaffolds for spinal cord injury restoration and axon regeneration,” Biomaterials, vol. 138, pp. 91-107, 2017.

[12] E. A. El-Hefian, M. M. Nasef, and A. H. Yahaya, “The Preparation and Characterization of Chitosan/ Poly (Vinyl Alcohol) Blended Films,” E-Journal of Chemistry, vol. 7, pp. 1212-1219, 2010.

[13] S. J. Kim, S. J. Park, and S. I. Kim, “Swelling behavior of interpenetrating polymer network hydrogels composed of poly(vinyl alcohol) and chitosan,” Reactive & Functional Polymers, vol. 55, pp. 53–59, 2003.

[14] L. Li, Z. Wang, P. Ma, H. Bai, W. Dong, and M. Chen, “Preparation of polyvinyl alcohol/chitosan hydrogel compounded with graphene oxide to enhance the adsorption properties for Cu(II) in aqueous solution,” Journal of Polymer Research, vol. 22, pp. 150-160, 2015.

[15] Q. Song, J. Gao, Y. Lin, Z. Zhang, and Y. Xiang, “Synthesis of cross-linking chitosan-PVA composite hydrogel and adsorption of Cu(II) ions,” Water Science & Technology, vol. 81, pp. 1063–1070, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6441

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved