CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/09/22                Ngày hoàn thiện: 26/09/22                Ngày đăng: 26/09/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Mai Hương Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Hoài Linh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Thị trường thương mại điện tử ngày càng rộng mở với nhiều mô hình, chủ thể tham gia; các chuỗi cung ứng cũng đang dần thay đổi theo hướng hiện đại hơn khi có sự hỗ trợ từ số hóa và công nghệ thông tin. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng thông qua khảo sát 150 cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu đã tìm ra kết quả thông qua việc đo lường, phân tích thang đo ý định sử dụng thương mại điện tử bằng cách khảo sát đối  tượng nghiên cứu với 5 yếu tố chia thành 26 biến quan sát. Kết quả cho thấy, 2 thành phần là tính hữu ích và tính thuận tiện trong thanh toán có độ tin cậy và giá trị cao. Tính hữu ích có 3 phần là kinh tế, thời gian và sản phẩm; đây là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến thái độ mua hàng và đóng góp 72,2% trong ý định sử dụng thương mại điện tử. Điều đó cho thấy, lợi ích kinh tế, tiết kiệm thời gian, sản phẩm đóng vai trò quan trọng đối với ý định sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng.

Từ khóa


Công nghệ; Mua hàng trực tuyến; Người tiêu dùng; Thương mại điện tử; Sản phẩm/ dịch vụ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. Binh, “Promoting the online consumer market,” August 24, 2020. [Online]. Available: https://nhandan.vn/thuc-day-thi-truong-tieu-dung-truc-tuyen-post614147.html. [Accessed May 24, 2022].

[2] P. Kotler and K. L. Keller, Marketing management, Pearson Prentice Hall, 2009.

[3] V. A. Zeithaml and M. J. Bitner, Services marketing: integrating customer focus across the firm, Irwin McGraw – Hill, 2000.

[4] H. Q. Nguyen, “Factors affecting the satisfaction of e-banking service quality: Study at Tien Phong commercial joint stock bank,” Journal of International Economics and Management, vol. 125, pp. 29-43, January 2020.

[5] M. Sumathy and K. P. Vipin, “Digital payment systems: perception and concerns among urban consumers,” International Journal of Applied Research, vol. 3, no. 6, pp. 1118-1122, 2017.

[6] W. M. Y. Teoh, S. C. Chong, B. Lin, and J. W. Chua, “Factors affecting consumers’perception of electronic payment: an empirical analysis,” Internet Research, vol. 23, no. 4, pp. 465-485, 2013.

[7] Junadi and Sfenriantob, “A model of factors influencing consumer’s intention to use E payment system in Indonesia,” International Conference on Computer Science and Computational Intelligence Science (ICCSCI 2015), vol. 59, pp. 214-220, 2015.

[8] K. Kaur and A. Pathak, “E-payment system on e-commerce in India,” International Journal of Engineering Research and Applications, vol. 5, no. 2, pp. 79-87, 2015.

[9] J. F. Hair, R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black, Multivariate data analysis with readings, 5th ed. Prentice – Hall, New Jersey, 1998.

[10] Davis, D. Fred, Bagozzi, P. Richard, Warshaw, and R. Paul, “User Acceptance Of Computer Technology. A Comparison Of Two Theoretical Models,” Management Science, vol. 35, no. 8, pp. 982-1004, August 1989.

[11] D. F. Cox and S. V. Rich, “Perceived risk and consumer decision-making - the case of telephone shopping,” Journal of Marketing Research, vol. 1, pp. 32-39, 1964.

[12] A. Bhimani, Management accounting: European Perspectiver. Oxford, Oxford University Press, 1996.

[13] V. Swaminathan, E. Lepkowska - white, and B. P. Rao, “Browsers or Buyers in Cyberspace? An investigation of Factors Influencing Electronic Exchange,” Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 5, no. 2, 1999, doi: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00335.x.

[14] L. Xiao, “Empirical studies of consumer online shopping behavior,” Master’s thesis National University of Singapore, 2004.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6446

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved