MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN ÁP (VCO) TỪ 0,1 ĐẾN 1,65 GHz TRÊN CÔNG NGHỆ CMOS 180 nm

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/09/22                Ngày hoàn thiện: 07/10/22                Ngày đăng: 10/10/22

Các tác giả

1. Mai Thanh Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự
2. Nguyễn Hữu Thọ Email to author, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt


Bài báo này trình bày về thiết kế mạch tạo dao động điều khiển bằng điện áp Voltage Controlled Oscillator: VCO) ứng dụng cho các mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ dải rộng trong các hệ thống thông tin nối tiếp tốc độ cao. Mạch VCO đề xuất đạt được đồng thời dải rộng và hệ số khuếch đại (KVCO) thấp bởi chia dải tần hoạt động của VCO thành 3 dải bằng 2 bit điều khiển số. Một kiến trúc mạch vòng, vi sai với cặp NMOS ghép chéo được sử dụng để VCO tạo ra nhiều pha, có tần số hoạt động cao và tạp âm pha thấp. Ngoài ra, một bộ đệm đầu ra cũng được thực hiện để điều khiển tải nặng tại đầu ra của VCO. Mạch VCO với kỹ thuật chia nhỏ dải tần đề xuất được thiết kế và chế tạo trên công nghệ CMOS 180 nm. Kết quả mô phỏng sau layout thể hiện mạch VCO có chất lượng tạp âm pha tốt từ -93,41 đến -97,60 dBc/Hz tại tần số dịch 1 MHz từ tần số hoạt động và có dải điều chỉnh tần số rộng từ 100 MHz đến 1,65 GHz (177%). Kết quả đo cho thấy dạng sóng đầu ra của VCO trong 3 dải có độ đầy xung (duty-cycle) xấp xỉ 50%. Mạch lõi VCO tiêu thụ công suất 2,8 mW với điện áp nguồn cung cấp 1,8 V và chiếm diện tích 0,0546 mm2.

Từ khóa


Mạch dao động điều khiển bằng điện áp (VCO); VCO kiểu vòng; Cấu trúc vi sai; Dải rộng; Hệ số khuếch đại của VCO thấp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. Razavi, Design of Integrated Circuits for Optical Communication Systems. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2012.

[2] B. Razavi and Behzad, Design of Analog CMOS Integrated Circuits. McGraw-Hill, New York, 2017.

[3] S. Salem, M. Tajabadi, and M. Saneei, “The Design and Analysis of Dual Control Voltages Delay Cell for Low Power and Wide Tuning Range Ring Oscillators in 65nm CMOS Technology for CDR Applications,” J. Electronics and Communications (AEÜ), vol. 82, pp. 406-412, Dec. 2017.

[4] K. Peepra and R. C. Gurjar, “A Linear Current Starved Voltage Controlled Ring Oscillator With Wide Tuning Range Using 180nm CMOS Technology,” in International Conference on Recent Innovations in Electrical, Electronics & Communication Engineering - (ICRIEECE), India, Feb. 2020, doi: 10.1109/ICRIEECE44171.2018.9008640.

[5] S. Suman, K. G. Sharma, and P. K. Ghosh, “Analysis and Design of Current Starved Ring VCO,” in International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT), India, Nov. 2016, doi: 10.1109/ICEEOT.2016.7755299.

[6] W. C. Lai, “Chip Design of a High Output Quadrature Phase Ring Voltage Controlled Oscillator with Noise Reduction for Communication Applications,” in 3rd IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention, Taiwan, Jan. 2021, doi: 10.1109/ICKII50300.2020.9318777.

[7] X. Gui and M. M. Green, “Design of CML Ring Oscillators with Low Supply Sensitivity,” IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers, vol. 60, no. 7, pp. 1753–1763, Jul. 2013.

[8] I. Sun, J. Yin, P. Mak, and R. P. Martins, “A Comparative Study of 8-Phase Feedforward-Coupling Ring VCOs,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 66, no. 4, pp. 527-531, April, 2019.

[9] D. Ito, T. Tanaka, M. Nakamura, and K. Kishine, “A wideband differential VCO based on double-short-path loop architecture,” in International SoC Design Conference (ISOCC), Korea, April, 2020, doi: 10.1109/ISOCC47750.2019.9078464.

[10] N. Ghaderi, M. Zhang, D. Yu, and L. Lorenzelli, “A New Low Power Ring Voltage-Controlled Oscillator with a Wide Tuning Range,” in International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), Thailand, March, 2021, doi: 10.1109/iEECON51072.2021.9440360.

[11] H. T. Nguyen, M. H. Pham, T. L. Le, T. T. Le, and T. Q. Nguyen, “Design wide-band reference-less continuous-rate Clock and Data recovery circuit using 180 nm CMOS process,” Journal of Military Science and Technology, vol. 63, pp. 46-58, Oct. 2019.

[12] R. Yang, K. Chao, S. Hwu, C. Liang, and S. Liu, “A 155.52 Mbps-3.125 Gbps Continuous-Rate Clock-and-Data-Recovery Circuit,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 41, no. 6, pp. 1380-1390, Jun. 2006.

[13] J. Jalil, M. B. I. Reaz, and M. A. M. Ali, “CMOS Differential Ring Oscillators: Review of the Performance of CMOS ROs in Communication Systems,” IEEE Microwave Magazine, vol. 14, no. 5, pp. 97-109, 2013.

[14] A. A. Abidi, “Phase noise and jitter in CMOS ring oscillators,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 41, no. 8, pp. 1803-1816, July, 2006.

[15] D. Samaras and F. Yu, “High performance, wide tuning range 65nm CMOS tunable Voltage Controlled Ring Oscillator up to 11 GHz,” in 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Germany, Sep. 2020, doi: 10.1109/MOCAST49295.2020.9200291.

[16] J. S. Gaggatur, “A 1.8 - 6.3 GHz Quadrature Ring VCO-based Fast-settling PLL for Wireline I/O in 55nm CMOS,” in 34th International Conference on VLSI Design (VLSID), India, April, 2021, doi: 10.1109/VLSID51830.2021.00055.

[17] A. Martin, Cadence Design Environment, New Mexico State University, Oct. 2002.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6523

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved