CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/09/22                Ngày hoàn thiện: 04/11/22                Ngày đăng: 04/11/22

Các tác giả

1. Nguyễn Trọng Nhân Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Bùi Văn Tài, Trường Đại học Cần Thơ
3. Võ Đặng Huyền Trang, Trường Đại học Cần Thơ
4. Trương Trần Duy Thịnh, Trường Đại học Cần Thơ
5. Lê Nhã Phương Khanh, Trường Đại học Cần Thơ
6. Lê Văn Hiệu, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Sự tăng trưởng của du lịch góp phần quan trọng trong việc tái tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch diễn ra trong môi trường nên sự phát triển bền vững của nó phụ thuộc vào chất lượng môi trường. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng cho huyện Phong Điền trong việc thực thi các biện pháp nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Mẫu nghiên cứu gồm 154 du khách và đáp viên được điều tra bằng bảng hỏi. Thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến được sử dụng để xử lý dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường du lịch ở huyện Phong Điền được tạo thành bởi môi trường du lịch văn hóa, kinh tế - xã hội và tự nhiên. Chất lượng môi trường du lịch ở địa phương chịu sự tác động với mức độ giảm dần từ chất lượng của 3 loại môi trường trên. Môi trường du lịch văn hóa và tự nhiên được đánh giá tốt, trong khi, môi trường du lịch kinh tế - xã hội chưa được đánh giá cao. 6/17 thuộc tính của chất lượng môi trường cần được cải thiện. Nghiên cứu này đóng góp đáng kể về lí thuyết và bằng chứng trong lĩnh vực môi trường và chất lượng môi trường du lịch.

Từ khóa


Du lịch; Chất lượng; Môi trường; Môi trường du lịch; Phong Điền

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. Amelung, J. Student, S. Nicholls, M. Lamers, R. Baggio, I. Boavida-Portugal, P. Johnson, E. Jong, G. Hofstede, M. Pons, R. Steiger, and S. Balbi, “The value of agent-based modelling for assessing tourism–environment interactions in the Anthropocene,” Curr. Opin. Environ. Sustain., vol. 23, pp. 46–53, 2016, doi: 10.1016/j.cosust.2016.11.015.

[2] W. Makuzva and N. J. Ntloko, “Tourism product as a measure to determine the key elements that influence tourists’ decisions to visit Victoria Falls, Zimbabwe,” African J. Hosp. Tour. Leis., vol. 7, no. 3, pp. 1-12, 2018.

[3] Royal Government of Bhutan, Bhutan Tourism Product Development Guidelines. Thimphu, Bhutan: Tourism Council of Bhutan, 2018.

[4] R. Sharpley, Tourism development and the environment: Beyond sustainability? London, UK: Earthscan, 2009.

[5] S. V. Truong, “Some requirements for tourism environmental protection activities in the coming period,” 2018. [Online]. Available: http://tapchimoitruong.vn/dien-dan--trao-doi-21/Một-số-yêu-cầu-đối -với-hoạt-động-bảo-vệ-môi-trường-du-lịch-trong-giai-đoạn-tới-14838. [Accessed August 15, 2022].

[6] H. T. Nguyen, Tourism psychology textbook. Ha Noi: Vietnam National University Press, 2009.

[7] A.-M. Hjalager, “Tourism and the Environment: The Innovation Connection,” J. Sustain. Tour., vol. 4, no. 4, pp. 201-218, 1996, doi: 10.1080/09669589608667268.

[8] R. Buckley, “Tourism and Environment,” Annu. Rev. Environ. Resour., vol. 36, no. 1, pp. 397-416, 2011, doi: 10.1146/annurev-environ-041210-132637.

[9] J. Jafari and H. Xiao, Encyclopedia of Tourism. Springer International Publishing, Switzerland, 2016.

[10] T. L. Pham, D. L. Dang, T. C. Vu, V. B. Nguyen, and N. K. Nguyen, Resources and environment for tourism in Vietnam. Ha Noi: Education Publishing House Limited Company, 2000.

[11] Cai Rang-Phong Dien Regional Statistical Office, “Phong Dien District Statistical Yearbook 2021,” Phong Dien, 2022.

[12] Phong Dien District People’s Committee, “Report on tourism situation in Phong Dien district, lessons learned and solutions for tourism development of the district,” Phong Dien, 2022.

[13] Phong Dien District Party Committee, “Program to implement Resolution No. 10-NQ/TU of Can Tho City Party Committee on promoting tourism development in the new situation,” Phong Dien, 2022.

[14] P. Smith and C. Jenner, “Travel & Tourism Analyst,” Travel Tour. Anal., no. 5, pp. 68-86, 1989.

[15] European Communities, Taking Account Of Environment In Tourism Development. Brussels, Belgium: ECONSTAT, 1993.

[16] R. W. Butler, “Tourism, Environment, and Sustainable Development,” Environ. Conserv., vol. 18, no. 3, pp. 201-209, 1991, doi: 10.1017/S0376892900022104.

[17] R. R. Perdue, H. J. P. Immermans, and M. Uysal, Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure, vol. 3, Oxfordshire, UK: CABi, 2004.

[18] L. Pender and R. Sharpley, The Management of Tourism. London, UK: SAGE Publications Ltd, 2005.

[19] National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Vietnam Tourism Law. Binh Dinh: National Political Publishing House, 2018.

[20] V. D. Nguyen, T. M. H. Tran, and T. N. Truong, Tourism economics textbook. Ha Noi: Labour and Social Publisher Company Limited, 2004.

[21] A. J. Veal, Research methods for leisure and tourism, Fifth. Harlow, UK: Pearson Education Limited, 2018.

[22] E. Sirakaya-Turk, M. Uysal, W. E. Hammitt, and J. J. Vaske, Research methods for leisure, recreation and tourism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[23] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analyzing research data with SPSS, vol. 2, Ho Chi Minh City: Hong Duc Publisher, 2008.

[24] B. H. A. Dinh, H. T. Nguyen, and N. H. K. To, Scientific Research in Socio-Economics & Dissertation Writing Guide. Ho Chi Minh City: Economic Publishing House, 2017.

[25] T. H. Y. Nguyen, Marketing Research. Ha Noi: Information and Communications Publishing House, 2016.

[26] V. S. Duong, Tourism culture textbook. Ha Noi: Labour Publishing House, 2017.

[27] T. M. Bui, “Situation and solutions to strengthen the management and leadership capacity of female cadres in public schools in Can Tho,” (in Vietnamese), Can Tho Univ. J. Sci., vol. 34, pp. 1-12, 2014.

[28] Phong Dien District Party Committee, “Decision on promulgating the project of developing safe eco-tourism in the period of 2021 - 2025, with a vision to 2030,” Phong Dien, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6555

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved