ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Dư Thị Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Loan, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Từ năm 1975 đến năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, chúng ta cũng mắc phải những sai lầm, hạn chế, làm cho đất nước bị bao vây cô lập cũng như khủng hoảng kinh tế - xã hội. Xuất phát từ thực tiễn đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những điều chỉnh về chủ trương, đường lối đối ngoại nhằm phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. Bài báo tập trung làm rõ quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ 1975 đến 1986. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic, phân tích, so sánh, bài báo đã làm sáng rõ những chủ trương và quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986 với những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm lịch sử được rút ra trong quá trình lãnh đạo. Những kinh nghiệm lịch sử đó có ý nghĩa và giá trị vận dụng to lớn trong thực tiễn Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa


Đảng Cộng sản Việt Nam; Đối ngoại; Thành tựu; Hạn chế; Kinh nghiệm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Party of Vietnam, Political Report of the Central Committee of the Party at the 4th National Congress. Truth National Political Publishing House, Hanoi, 1977.

[2] Communist Party of Vietnam, Document of the 5th National Congress. Truth National Political Publishing House, Hanoi, 1982.

[3] D. N. Vu, “Vietnam's foreign relations on the journey of seventy years (1945 - 2015),” Journal of Vietnam Communist Party's History, no. 8, pp. 35-41, 2015.

[4] T. T. Hoang, “Some foreign activities of the Communist Party of Vietnam (1976-1985),” Journal of Vietnam Communist Party's History, no. 8, pp. 78-81, 2018.

[5] C. Q. Vu, “Vietnam - Laos cooperation relationship from 1977 to 2003,” Journal of Southeast Asian Studies, no. 3, pp. 19-24, 2004.

[6] T. P. N. Nguyen, “Vietnam - Laos political - diplomatic relations in the period 1975 - 1986,” Journal of Southeast Asian Studies, no. 3, pp. 34-39, 2006.

[7] Q. V. Pham, “Forty five years of diplomatic relations between Vietnam and Cambodia,” Communist Journal, no. 6, pp. 98-101, 2012.

[8] D. B. Nguyen, Vietnam Foreign Affairs 1945 – 2000. National Political Publishing House, Hanoi, 2015

[9] Communist Party of Vietnam, Complete Party Document, vol. 37, National Political Publishing House, Hanoi, 2004.

[10] X. L. Dinh, The process of reforming Vietnam's foreign policy and international integration (1986 - 2012). Hanoi National University Publishing House, Hanoi, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6591

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved