ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC NÚI PHÁO: NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ VÀ CÁC GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/10/22                Ngày hoàn thiện: 28/11/22                Ngày đăng: 28/11/22

Các tác giả

Phạm Ngọc Huyền Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này khảo sát thông tin về công ty khai thác Núi Pháo cũng như nhận thức của cộng đồng địa phương sống xung quanh về hoạt động và ảnh hưởng của công ty. Nhân viên của công ty và cộng đồng địa phương là nguồn cung cấp thông tin trong việc thực hiện đánh giá các tác động môi trường của Công ty khai thác Núi Pháo. Để có được kết quả, cuộc phỏng vấn được thực hiện với một bảng câu hỏi bao gồm hai phần về tình trạng chất thải, tiếng ồn và nước dựa trên nhận thức của nhân viên trong công ty và người dân địa phương. Kết quả của nghiên cứu này được so sánh với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam và cho thấy tình trạng không khí và rác thải nằm trong tiêu chuẩn cho phép tuy vẫn có một vấn đề nhỏ đối với thực trạng nguồn nước thải của công ty. Ngoài ra, các khía cạnh liên quan khác như sức khỏe của người được phỏng vấn, mùi nước máy tại nhà của họ, v.v. đều tốt. Kết luận rằng người dân trong khu vực ít bị ảnh hưởng từ các hoạt động của công ty Núi Pháo. Tuy vậy, bài báo cũng đề xuất một số giải pháp để phòng tránh và giải quyết những vấn đề môi trường có thể gặp phải. 

Từ khóa


Các tác động môi trường; Công ty khai thác; Ô nhiễm môi trường; Công ty khai thác Núi Pháo; Huyện Đại Từ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] R. E. Kwiatkowski, M. Ooi “Integrated environmental impact assessment: a Canadian example,” Bull World Health Organ, vol. 81, no. 6, pp. 434 – 438, 2003.

[2] M. Sarupria, S. D. Manjare, and M. Girap, “Environmental impact assessment studies for mining area in Goa, India, using the new approach,” Environmental Monitoring and Assessment, vol. 191, 2018, doi: 10.1007/s10661-018-7135-z.

[3] L. Ştefănescu, B. M. Robu, and A. Ozunu, “Integrated approach of environmental impact and risk assessment of Rosia Montana Mining Area, Romania," Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 20, pp. 7719–7727, 2013, doi: 10.1007/s11356-013-1528-x.

[4] J. Zobrist, M. Sima, D. Dogaru, M. Senila, H. Yang, C. Popescu, C. Roman, A. Bela, L. Frei, B. Dold, and D. Balteanu, “Environmental and socioeconomic assessment of impacts by mining activities - a case study in the Certej River catchment, Western Carpathians, Romania,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 16, pp. 14–26, 2009, doi: 10.1007/s11356-008-0068-2.

[5] D. M. Nguyen, “Applying GIS to study particle pollution in Bim Son, Thanh Hoa,” 2015. [Online]. Available: https://luanvanyhoc.com/ung-dung-gis-nghien-cuu-o-nhiem-bui-o-thi-xa-bim-son-tinh-thanh-hoa/. [Accessed May 24, 2022].

[6] Z. Wendling, J. Emerson, D. Esty & M. Levy, and A. de Sherbinin, 2018 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy, 2018, pp. 1–4.

[7] Vietnam National Assembly, The law of Environmental protection number 29-l/CTN of the national assembly, 27/12/1993.

[8] B. D. Clarke and C. C. Vu, “EIA effectiveness in Vietnam: key stakeholder perceptions,” Heliyon, vol. 7, no. 2, 2021, Art. no. e06157. [9] T. D. Pham, “Research on the current status and forecast of changes in air and water environment in Dai Tu district to 2020,” 2020. [Online]. Available: https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/ 9381/1 /01050000554.pdf. [Accessed May 24, 2022].

[10] X. D. Chu. “Laws of environmental protection in Vietnam - situation and solutions,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1515, Instrumentation Technologies and Environmental Engineering, 2020, doi:10.1088/1742-6596/1515/5/052082.

[11] Vietnam National Assembly, No. 50/2014/QH13, “The law on Construction,” 18/6/2014.

[12] World Bank, “Environmental Impact Assessment Systems in Europe and Central Asia Countries,” Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Department, 2002.

[13] People's Committee of Dai Tu District, “General introduction about Dai Tu District,” 2017. [Online]. Available: https://daitu.thainguyen.gov.vn/gioi-thieu/-/asset_publisher/cMkV2GOLG69g/content/gioi-thieu-chung-ve-huyen-ai tu?inheritRedirect=true. [Accessed May 27, 2022].

[14] Masan High-Tech Materials Corporation, “Nui Phao Mining Company,” 2022. [Online]. Available: https://masanhightechmaterials.com/subsidiary/nui-phao-mining-company/. [Accessed May 25, 2022].

[15] The Committee of the National Technical Regulation on Occupational Hygiene, QCVN 24:2016/BYT, “National technical regulation on noise - permissible exposure level to noise in the workplace,” 2016.

[16] K. Silpa, L. Yao, P. Bhada-Tata, and F. V. Woerden, “What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050,” World Bank, 2018. [Online]. Available: http://hdl.handle.net/10986/30317. [Accessed May 29, 2022].

[17] Nui Phao Mining Company, Annual report, 2020. [Online]. Available: https://masangroup-cms-production.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/iblock/000/000a4f3ed41b0bd01d78617445e74251/ 29d8aae3122155a2982b114c50882786.pdf. [Accessed May 27, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6597

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved