XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH BỀ MẶT TƯƠNG TÁC ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC NANO XỐP SILIC BẰNG QUÉT THẾ TUẦN HOÀN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/10/22                Ngày hoàn thiện: 04/11/22                Ngày đăng: 07/11/22

Các tác giả

Nguyễn Trường Giang Email to author, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt


Các cấu trúc nano xốp dựa trên silic (NP-Si) hiện được quan tâm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quang điện hóa xúc tác (PEC). Vì vậy, xác định diện tích bề mặt tương tác điện hóa (ESA) của các cấu trúc nano Si này có vai trò quan trọng trong lựa chọn cấu trúc vật liệu và đánh giá hiệu quả xúc tác của chúng. Trong công trình này, ESA của điện cực nano xốp silic (NP-Si) được xác định bằng phương pháp quét thế tuần hoàn (CV). Điện cực nano xốp Si được chế tạo trên đế Si (loại n) bằng kỹ thuật ăn mòn điện hóa trong dung dịch axít HF. Điện cực NP-Si được quét CV trong dung dịch axit H2SO4 (0,1 M) trong vùng điện thế 0 ¸ 200 mV (so với điện cực chuẩn Ag/AgCl) cho xác định ESA dựa trên đặc tính điện dung của bề mặt NP-Si thông qua sự phụ thuộc tuyến tính của cường độ dòng điện hóa vào tốc độ quét của các đường CV. Điện cực nano xốp Si cũng được nghiên cứu tính ổn định bề mặt bằng kỹ thuật ngâm trong dung dịch H2O2. Giá trị ESA của điện cực NP-Si ở trạng thái ổn định được xác định là cỡ 150 cm2 trên 1 cm2 diện tích hình học bề mặt.

Từ khóa


Nano xốp silic (NP-Si); Diện tích bề mặt tương tác điện hóa (ESA); Quét thế tuần hoàn (CV); Điện dung bề mặt; Vùng điện tích kép

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Zhang, Z. Zhang, and A. Núñez-Delgado, "Gas, Water and Solid Waste Treatment Technology," Processes, vol. 9, 2021, Art. no. 1397, doi: 10.3390/pr9081397.

[2] C.-S. Yuan, I.-R. Ie, J.-R. Zheng, C.-H. Hung, Z.-B. Lin, and C.-H. Shih, "A Review of Electrical Assisted Photocatalytic Technologies for the Treatment of Multi-Phase Pollutants," Catalysts, vol. 11, 2021, Art. no. 1332, doi: 10.3390/catal11111332.

[3] Y. H. Yu, J. F. Su, Y. Shih, J. Wang, P. Y. Wang, and C. P. Huang, "Hazardous wastes treatment technologies," Water Environment Research, vol. 92, pp. 1833-1860, 2020.

[4] N.-U.-A. Babar and K. S. Joya, "Spray-Coated Thin-Film Ni-Oxide Nanoflakes as Single Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Hydrogen Generation from Water Splitting," ACS Omega, vol. 5, pp. 10641-10650, 2019.

[5] J. Li, Y. Ye, L. Ye, F. Su, Z. Ma, J. Huang, H. Xie, D. E. Doronkin, A. Zimina, J.-D. Grunwaldt, and Y. Zhou, "Sunlight induced photo-thermal synergistic catalytic CO2 conversion via localized surface plasmon resonance of MoO3−x," Journal of Materials Chemistry A, vol. 7, pp. 2821-2830, 2019.

[6] A. Dirany, S. Komtchou, P. Drogui, N. Delegan, M. A. E. Khakani, D. Robert, and P. Lafrance, "Degradation of atrazine in aqueous solution with electrophotocatalytic process using TiO2-x photoanode," Chemosphere, vol. 157, pp. 79-88, 2016.

[7] P. Chen, Y. Zhang, Y. Zhou, and F. Dong, "Photoelectrocatalytic carbon dioxide reduction: Fundamental, advances and challenges," Nano Materials Science, vol. 3, pp. 344-367, 2021.

[8] S. Y. Noh, K. Sun, C. Choi, M. Niu, M. Yang, K. Xu, S. Jin, and D. Wang, "Branched TiO2/Si nanostructures for enhanced photoelectrochemical water splitting," Nano Energy, vol. 2, pp. 351-360, 2013.

[9] T. Song, S.-T. Lee, and B. Sun, "Silicon nanowires for photovoltaic applications: The progress and challenge," Nano Energy, vol. 1, pp. 654-673, 2012.

[10] A. Hamdi, L. Boussekey, P. Roussel, A. Addad, H. Ezzaouia, R. Boukherroub, and Y. Coffinier, "Hydrothermal preparation of MoS2/TiO2/Si nanowires composite with enhanced photocatalytic performance under visible light," Materials & Design, vol. 109, pp. 634-643, 2016.

[11] P. D. Tran, S. S. Pramana, V. S. Kale, M. Nguyen, S. Y. Chiam, S. K. Batabyal, L. H. Wong, J. Barber, and J. Loo, "Novel Assembly of an MoS2 Electrocatalyst onto a Silicon Nanowire Array Electrode to Construct a Photocathode Composed of Elements Abundant on the Earth for Hydrogen Generation," Chemistry - A European Journal, vol. 18, pp. 13994-13999, 2012.

[12] A. A. Leonardi, M. J. L. Faro, and A. Irrera, "Silicon Nanowires Synthesis by Metal-Assisted Chemical Etching: A Review," Nanomaterials, vol. 11, 2021, Art. no. 383, doi: 10.3390/nano11020383.

[13] Z. Huang, N. Geyer, P. Werner, J. de Boor, and U. Gösele, "Metal-Assisted Chemical Etching of Silicon: A Review," Advanced Materials, vol. 23, pp. 285-308, 2011.

[14] J. Xu, S. Liu, Y. Yang, J. Li, C. Tian, L. Guo, S. Zhang, Y. Liu, and Z. Zhong, "Preparation of Porous Silicon by Electrochemical Etching Methods and its Morphological and Optical Properties," International Journal of Electrochemical Science, vol. 14, pp. 5188-5199, 2019.

[15] A. Santos and T. Kumeria, "Electrochemical Etching Methods for Producing Porous Silicon," Electrochemically Engineered Nanoporous Materials, vol. 220, pp. 1-36, 2016.

[16] W. Stöber, A. Fink, and E. Bohn, "Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 26, pp. 62-69, 1968.

[17] M. T. Pham, T. V. Nguyen, T. T. D. Vu, T. H. L. Nghiem, K. T. Tong, T. T. Tran, V. H. Chu, J.-C. Brochon, and H. N. Tran, "Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica-based nanoparticles to label bacteria E. coli O157:H7," Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, vol. 3, pp. 045013, 2012.

[18] H. N. Tran, T. H. L. Nghiem, T. T. Duong, M. T. Pham, T. V. Nguyen, T. T. Tran, V. H. Chu, K. T. Tong, T. T. Tran, and T. T. X. Le, "Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications," Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, vol. 4, pp. 043001, 2013.

[19] U. P. Do, F. Seland, and E. A. Johannessen, "The Real Area of Nanoporous Catalytic Surfaces of Gold and Palladium in Aqueous Solutions," Journal of The Electrochemical Society, vol. 165, pp. H219-H228, 2018.

[20] A. Halimaoui, "Determination of the specific surface area of porous silicon from its etch rate in HF solutions," Surface Science Letters, vol. 306, pp. L550-L554, 1994.

[21] Ş. Doğan, N. Akın, C. Başköse, T. Asar, T. Memmedli, and S. Özçelik, "Porous Silicon: Volume-Specific Surface Area Determination from AFM Measurement Data," Journal of Materials Science and Engineering B, vol. 3, pp. 518-523, 2013.

[22] N. Burham, A. A. Hamzah, and B. Y. Majlis, "Self-Adjusting Electrochemical Etching Technique for Producing Nanoporous Silicon Membrane," New Research on Silicon - Structure, Properties, Technology, Chapter 6, pp. 125-154, 2017.

[23] D. M. Morales and M. Risch, "Seven steps to reliable cyclic voltammetry measurements for the determination of double layer capacitance," Journal of Physics: Energy, vol. 3, pp. 034013, 2021.

[24] C. C. L. McCrory, S. Jung, J. C. Peters, and T. F. Jaramillo, "Benchmarking Heterogeneous Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction," Journal of the American Chemical Society, vol. 135, pp. 16977-16987, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6602

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved