KINH NGHIỆM TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở DỰ ÁN NGHĨA TRANG NGÂN HÀ VIÊN TẠI XÃ THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Lành Ngọc Tú, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Bích Huệ Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Công Hải, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khi triển khai thực hiện dự án Nghĩa trang Ngân Hà Viên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp điều tra, thu thập số liệu, so sánh và tổng hợp về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ giữa 3 đợt thu hồi đất khác nhau. Kết quả chỉ ra rằng, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khi tiến hành thu hồi đất thực hiện dự án Nghĩa trang Ngân Hà Viên theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Tuy còn gặp khó khăn do một số ít hộ dân chưa đồng thuận với mức bồi thường và các khoản hỗ trợ nhưng việc tuyên truyền, vận động và bổ sung về mức giá bồi thường phù hợp đã giúp dự án thực hiện đúng tiến độ. Với phần diện tích theo quy hoạch nhưng chưa thu hồi, các cấp chính quyền, chủ đầu tư và người dân cần bàn bạc thống nhất dựa trên các quy định pháp luật đất đai và các căn cứ pháp lý để giải phóng mặt bằng đưa vào sử dụng theo quy hoạch của dự án đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính khoa học và thống nhất trong quá trình vận hành của Ngân Hà Viên.


Từ khóa


Bồi thường; Dự án; Giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ; Ngân Hà Viên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Thai Nguyen Provincial Statistical Office, Thai Nguyen Statistical Yearbook. Statistical Publishing House, 2020.

[2] C. M. Nguyen, “The benefits and difficulties in land acquisition according to the annual land use plan of the district level, solutions to the problems posed,” Journal of Science and Development Economics – Nam Can Tho University, no. 04, pp. 81-88, 2019.

[3] H. M. Nguyen, C. K. Hoang, K. T. Ung, and H. V. Hoang, “Research some factors which affects the compensation, clearance in Thai Nguyen city from 2011 to 2013,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 193, no. 17, pp. 119 -127, 2018.

[4] Q. T. Vu, H. T. K. Vu, H. T. T. Nguyen, and N. X. Phung, “Assessment of compensation and land clearance in Phu Dong road project – Viet Tri city – Phu Tho province,” TNU Iournal of Science and Technology, vol. 191, no. 15, pp. 51-55, 2018.

[5] S. T. Dang, T. T. Pham, V. H. Dang, and T. T. Do, “Assessment of Implementing Compensation, Support and Resettlement in the Course of Land Acquisition for Infrastructure Projects in Van Don District, Quang Ninh Province,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 13, no.1, pp. 82-89, 2015.

[6] C. T. Dao, V. H. Dang, and T. T. Nguyen, “Assessment of implementing the Land Acquisition, Compensation, Supports and Resettlement as Stipulated by Law,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 11, no. 3, pp. 328-336, 2013.

[7] B. V. Nguyen, T. D. Nguyen, and S. T. C. Nguyen, “Evaluation of compensation and support when the state recovers land of some projects in Nong Son district, Quang Nam province,” Journal of Agricultural Science and Technology of the University of Agriculture and Forestry, Hue University, vol 5, no. 01, pp. 2243-2251, 2021.

[8] T. T. T. Vu, H. T. Nguyen, H. T. Nguyen, and H. T. Nguyen, “Assessment of the situation and some factors affecting the compensation, ground clearance in some projects in Thai Nguyen city,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 05, pp. 246-252, 2022.

[9] H. T. Phan, “The Law of Compulsory Acquistion of Land in Viet Nam – Striking a Balance between Public and Private Interests,” Can Tho University Journal of Science, no. 10, pp. 109-117, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6638

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved