ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI | Ngọc Anh | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/10/22                Ngày hoàn thiện: 26/10/22                Ngày đăng: 26/10/22

Các tác giả

1. Võ Thị Ngọc Anh Email to author, Bệnh viện Tim Hà Nội
2. Đinh Quang Huy, Bệnh viện Tim Hà Nội
3. Vũ Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát một số đặc điểm của hội chứng dễ bị tổn thương trên các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu 85 bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành không cấp cứu. Hội chứng dễ bị tổn thương được đánh giá bằng thang đo EFT. Tuổi trung bình 67,3 ± 5,3, tỷ lệ nam/ nữ: 1/1. Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương ở bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu chủ vành là 28,2%, tiền hội chứng dễ bị tổn thương là 44,8%. Các bệnh nhân trong nghiên cứu có giảm tốc độ đứng lên ngồi xuống trên ghế tựa không tay, giảm hemoglobin máu và suy giảm nhận thức lần lượt là 60,0%; 32,9%, 31,7%. Các bệnh nhân có hội chứng dễ bị tổn thương có tuổi trung bình cao hơn (69,5 ± 7,3 so với 65,3 ± 5,9); tỷ lệ nữ giới cao hơn nam giới (39,0% so với 18,2%); tỷ lệ mắc đái tháo đường cao hơn (58,9% so với 27,8%), điểm EUROscore trung bình cao hơn (4,1 ± 3,5 so với 2,2 ± 2,3), STS score trung bình cao hơn (2,3 ± 3,1 so với 1,2 ± 1,1), các chỉ số EF trước phẫu thuật thấp hơn (51,4 ± 15,3 so với 57,6 ± 13,1), thời gian thở máy dài hơn (42,4 ± 8,4 so với 30,6 ± 7,72) và thời gian hậu phẫu trung bình dài hơn (14,7 ± 6,2 so với 11,8 ± 5,4); tỷ lệ xuất hiện biến cố viêm phổi sau phẫu thuật cao hơn (33,3% so với 3,2%), biến cố loạn thần sau phẫu thuật cao hơn (25,0% so với 1,6%) so với nhóm bệnh nhân không có hội chứng dễ bị tổn thương, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hội chứng dễ bị tổn thương là phổ biến và có ảnh hưởng tới kết cục ngắn hạn ở bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu chủ vành.

Từ khóa


Hội chứng dễ bị tổn thương; Phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành; Giảm tốc độ đứng lên từ ghế tựa không tay; Kéo dài thời gian thở máy; Loạn thần

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. P. Fried, A. A. Cohen, Q.-L. Xue, J. Walston, K. Bandeen-Roche, and R. Varadhan, "The physical frailty syndrome as a transition from homeostatic symphony to cacophony," Nature Aging, vol. 1, pp. 36-46, 2021.

[2] X. Chen, G. Mao, and S. X. Leng, "Frailty syndrome: an overview," Clin Interv Aging, vol. 9, pp. 433-441, 2014.

[3] A. Hajek, J. O. Bock, K. U. Saum, H. Matschinger, H. Brenner, B. Holleczek et al., "Frailty and healthcare costs-longitudinal results of a prospective cohort study," Age Ageing, vol. 47, pp. 233-241, 2018.

[4] D. Richter, L. Guasti, D. Walker, E. Lambrinou, C. Lionis, A. Abreu et al., "Frailty in cardiology: definition, assessment and clinical implications for general cardiology. A consensus document of the Council for Cardiology Practice (CCP), Association for Acute Cardio Vascular Care (ACVC), Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Rhythm Association (EHRA), Council on Valvular Heart Diseases (VHD), Council on Hypertension (CHT), Council of Cardio-Oncology (CCO), Working Group (WG) Aorta and Peripheral Vascular Diseases, WG e-Cardiology, WG Thrombosis, of the European Society of Cardiology, European Primary Care Cardiology Society (EPCCS)," European Journal of Preventive Cardiology, vol. 29, pp. 216-227, 2021.

[5] J. Solomon, E. Moss, J. F. Morin, Y. Langlois, R. Cecere, B. D. Varennes et al., "The Essential Frailty Toolset in Older Adults Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery," Journal of the American Heart Association, vol. 10, 2021, Art. no. e020219.

[6] J. A. Lee, B. Yanagawa, K. R. An, R. C. Arora, S. Verma, J. O. Friedrich et al., "Frailty and pre-frailty in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of 66,448 patients," Journal of Cardiothoracic Surgery, vol. 16, p. 184, 2021.

[7] R. A. Stewart, D. Szalewska, L. She, K. L. Lee, M. H. Drazner, B. Lubiszewska et al., "Exercise capacity and mortality in patients with ischemic left ventricular dysfunction randomized to coronary artery bypass graft surgery or medical therapy: an analysis from the STICH trial (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure)," JACC Heart Fail, vol. 2, pp. 335-343, Aug. 2014.

[8] S. Adabag, T. N. Vo, L. Langsetmo, J. T. Schousboe, P. M. Cawthon, K. L. Stone et al., "Frailty as a Risk Factor for Cardiovascular Versus Noncardiovascular Mortality in Older Men: Results From the MrOS Sleep (Outcomes of Sleep Disorders in Older Men) Study," Journal of the American Heart Association, vol. 7, 2018, Art. no. e008974.

[9] J. Knuuti, W. Wijns, A. Saraste, D. Capodanno, E. Barbato, C. Funck-Brentano et al., "2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)," European Heart Journal, vol. 41, pp. 407-477, 2019.

[10] P. G. Sullivan, J. D. Wallach, and J. P. Ioannidis, "Meta-Analysis Comparing Established Risk Prediction Models (EuroSCORE II, STS Score, and ACEF Score) for Perioperative Mortality During Cardiac Surgery," Am J Cardiol, vol. 118, pp. 1574-1582, 2016.

[11] M. Nakano, Y. Nomura, G. Suffredini, B. Bush, J. Tian, A. Yamaguchi et al., "Functional Outcomes of Frail Patients After Cardiac Surgery: An Observational Study," Anesth Analg, vol. 130, pp. 1534-1544, Jun 2020.

[12] F. K. Soliman, L. Volk, R. Kenath, A. K. Okoh, J. C. Chao, J. Baxi et al., "Abstract 16763: Frailty, as Measured by the Essential Frailty Toolset, is Associated With Higher Resource Utilization in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting," Circulation, vol. 142, pp. A16763-A16763, 2020.

[13] N. M. Ngoc, N. S. Hien, N. T. Minh et al., "Early result of CABG for elderly patients," Viet Nam Medical Journal, vol. 506, pp. 116-125, 2021.

[14] V. H. Dung, N. V. Phan, P. K. Phuong et al., "What benefit of coronary artery bypass surgery for patients older than 70 years – old?" The Viet Nam Journal of Cardiovascular and Thoracic surgery, vol. 20, pp. 129-135, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6644

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved