ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÂY XANH TRONG VIỆC LOẠI BỎ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẰNG MÔ HÌNH I-TREE ECO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Trần Thu Trang, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Văn Lang
2. Nguyễn Đăng Khoa Email to author, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Văn Lang
3. Đỗ Minh Truyền, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Văn Lang
4. Vũ Thị Quyền, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Văn Lang

Tóm tắt


Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay. Chất lượng không khí của khu vực đô thị phụ thuộc trực tiếp và gián tiếp vào thảm thực vật đô thị do cây xanh có khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí. Nghiên cứu này sử dụng mô hình I-tree Eco được sử dụng nhằm định lượng khả năng loại bỏ chất gây ô nhiễm không khí của cây xanh tại một số trường đại học của Tp. HCM. Loài cây, chiều cao cây, đường kính ngang ngực và vị trí của cây được thu thập vào năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây xanh trong khuôn viên trường Đại học Quốc tế và Đại học Bách khoa loại bỏ lần lượt khoảng 10 kg và 14 kg PM2.5/năm (tương đương 1,51 và 2,16 triệu đồng), lưu trữ 64 và 92,7 tấn carbon/năm (tương đương 6,63 và 9,55 triệu đồng), và hấp thụ 13,23 và 27,85 tấn CO2 tương đương. Cây xà cừ và cây muồng đen có khả năng loại bỏ bụi, lưu trữ và hấp thụ cacbon lớn nhất. Sau 10 năm tới, khi thay thế toàn bộ các loài cây tại Trường Đại học Quốc tế và Đại học Bách khoa sang cây xà cừ và cây muồng đen, lợi ích môi trường và kinh tế đem lại từ việc loại bỏ bụi PM2.5, lưu trữ và hấp thụ carbon sẽ tăng 40% so với thành phần loài hiện hữu.

Từ khóa


Lưu trữ và hấp thụ cacbon; Cây đô thị; Cấu trúc rừng đô thị; Ô nhiễm không khí; I-Tree Eco

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] WHO, “More than 60 000 deaths in Viet Nam each year linked to air pollution,” 2018. [Online]. Available: https://www.who.int/vietnam/news/detail/02-05-2018-more-than-60-000-deaths-in-viet-nam-each-year-linked-to-air-pollution. [Accessed Sep. 1st, 2022].

[2] WHO, “Air pollution in Viet Nam,” 2019. [Online]. Available: https://www.who.int/vietnam/health-topics/air-pollution. [Accessed Sep. 1st, 2022].

[3] T. T. Tran and M. N. N. Phan, “Air quality and climate co-benefits estimation for vehicle fuel switching in Ho Chi Minh City,” in AIP Conference Proceedings 2406, AIP Publishing LLC: p. 060021, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1063/5.0066574. [Accessed Oct. 5th, 2022].

[4] T. M. L. Ly, N. D. Tran, T. T. H. Nguyen, D. Phung, L. K. Tran, and P. K. Thai, “Particulate air pollution in Ho Chi Minh city and risk of hospital admission for acute lower respiratory infection (ALRI) among young children,” Environmental Pollution, vol. 257, 2020, Art. no. 113424.

[5] IQAir, “World Air Quality Report - Region & City PM2.5 Ranking,” 2020. [Online]. Available: https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-report-2021-en.pdf. [Accessed Sep. 1st, 2022].

[6] F. Ferrini, A. Fini, J. Mori, and A. Gori, “Role of Vegetation as a Mitigating Factor in the Urban Context,” Sustainability, vol. 12, 2020, Art. no. 4247. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/ su12104247. [Accessed Oct. 20th, 2022].

[7] E. Velasco, M. Roth, L. Norford, and L. T. Molina, “Does urban vegetation enhance carbon sequestration?” Landscape and urban planning, vol. 148, pp. 99-107, 2016.

[8] D. J. Nowak, S. Hirabayashi, A. Bodien, and R. Hoehn, “Carbon storage and sequestration by trees in urban and community areas of the United States,” Environmental pollution, vol. 178, pp. 229-236, 2013. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.03.019. [Accessed Dec. 1st, 2021].

[9] Onetreeplanted, “Why are trees important to the environment,” 2021. [Online]. Available: https://onetreeplanted.org/pages/why-trees. [Accessed Oct. 5th, 2022].

[10] L. Bliss, “The Big Green Payoff From Bigger Urban Forests,” 2016. [Online]. Available: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-31/air-quality-benefits-of-urban-trees-depends-on-density. [Accessed Oct. 21st, 2022].

[11] W. Selmi, C. Weber, E. Riviere, N. Blond, L. Mehdi, and D. Nowak, “Air pollution removal by trees in public green spaces in Strasbourg city, France,” Urban forestry & urban greening, vol. 17, pp. 192-201, 2016.

[12] MPI, “Ho Chi Minh City,” 2022. [Online]. Available: https://www.mpi.gov.vn/Pages/ tinhthanhchitiet.aspx?idTinhThanh=35. [Accessed Oct. 5th, 2022].

[13] D. J. Nowak and D. E. Crane, “Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA,” Environmental Pollution, vol. 116, no. 3, pp. 381-3892002. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/S0269-7491(01)00214-7. [Accessed Sep. 21st, 2022].

[14] D. J. Nowak, D. E. Crane, J. C. Stevens, R. E. Hoehn, J. T. Walton, and J. Bond, “A ground-based method of assessing urban forest structure and ecosystem services,” Aboriculture & Urban Forestry, vol. 34, no. 6, pp. 347-358, 2008. [Online]. Available: https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/19526. [Accessed Sep. 21st, 2022].

[15] D. J. Nowak, S. Hirabayashi, A. Bodine, and R. Hoehn, “Modeled PM2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects,” Environmental Pollution, vol. 178, pp. 395-402, 2013. Available: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.03.050. [Accessed Dec. 1st, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6650

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved