TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT PHÁT CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NHẰM GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Anh Email to author, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Minh Anh, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Sự cạn kiệt của nguồn năng lượng hóa thạch có thể dẫn đến viễn cảnh hệ thống điện mặt trời được lắp đặt phổ biến với độ thâm nhập cao tại các phụ tải thương mại và dân dụng. Do đó, chất lượng điện áp và chỉ tiêu tổn thất công suất trong lưới điện phân phối có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Bài báo trình bày phương pháp giải quyết vấn đề này sử dụng lý thuyết độ nhạy điều chỉnh tổn thất công suất và thuật toán di truyền. Phương pháp sẽ xác định một số vị trí hệ thống điện mặt trời trong lưới điện và điều chỉnh công suất phát của các hệ thống đó tại từng thời điểm. Kết quả cho thấy phương pháp giúp giảm thêm gần 50% lượng tổn thất công suất tác dụng trên lưới điện phân phối so với khi không áp dụng. Hiện tượng quá áp cũng được khắc phục và giảm thiểu. Bài báo kết luận phương pháp đề xuất đáp ứng được mục tiêu đề ra và có thể góp phần thực hiện tiến trình lắp đặt điện mặt trời hàng loạt trong lưới điện phân phối. Mô phỏng được thực hiện với lưới điện phân phối 22kV khu vực Hà Nội sử dụng phần mềm MATLAB 2016a và thư viện MatPower 7.1.

Từ khóa


Lưới điện phân phối; Hệ thống điện mặt trời; Tổn thất công suất; Điều chỉnh công suất phát; Thuật toán di truyền

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Aghaei, “Autonomous Monitoring and Analysis of Photovoltaic Systems,” Energies, vol. 15, no. 14, Jan. 2022, Art. no. 14, doi: 10.3390/en15145011.

[2] IRENA, "Future of Solar Photovoltaic: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects (A Global Energy Transformation: paper)," International Renewable Energy Agency, Nov. 01, 2019. [Online]. Available: https://www.irena.org/publications/2019/Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic [Accessed Jul. 15, 2022].

[3] A. Jayavarma and T. Joseph, “Optimal Placement of Solar PV in Distribution System using Particle Swarm Optimization,” IJAREEIE, vol. 2, no. 1, pp. 2320-3765, Dec. 2013.

[4] D. Prasad and P. Reddy, “Application of Loss Sensitivity Factor and Genetic Algorithm for Capacitor Placement for Minimum Loss in radial Distribution System,” Int. J. Eng. Sci. Res. Technol., vol. 2, pp. 2400–2403, Sep. 2013.

[5] T. Shukla, S. Singh, and K. Naik, “Allocation of optimal distributed generation using GA for minimum system losses in radial distribution networks,” Int. J. Eng. Sci. Technol., vol. 2, Sep. 2010, doi: 10.4314/ijest.v2i3.59178.

[6] M. Q. Duong, T. D. Pham, T. T. Nguyen, A. T. Doan, and H. V. Tran, “Determination of Optimal Location and Sizing of Solar Photovoltaic Distribution Generation Units in Radial Distribution Systems,” Energies, vol. 12, no. 1, Jan. 2019, Art. no. 1, doi: 10.3390/en12010174.

[7] A. Setiawan, A. D. Pranadi, and E. A. Setiawan, “Determination of Optimal PV Locations and Capacity in Radial Distribution System To Reduce Power Losses,” Energy Procedia, vol. 156, pp. 384–390, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2018.11.108.

[8] A. T. Nguyen, S. Chaitusaney, and A. Yokoyama, “Optimal strategies of siting, sizing, and scheduling of BESS: Voltage management solution for future LV network,” IEEJ Trans. Electr. Electron. Eng., vol. 14, no. 5, pp. 694–704, 2019, doi: 10.1002/tee.22856.

[9] O. Unigwe, D. Okekunle, and A. Kiprakis, “Smart coordination of battery energy storage systems for voltage control in distribution networks with high penetration of photovoltaics,” J. Eng., vol. 2019, no. 18, pp. 4738–4742, 2019, doi: 10.1049/joe.2018.9286.

[10] Vietnamese Prime Minister, "Decision 13/2020/QD-TTg on the mechanism to encourage the development of solar power in Vietnam," 04/2020.

[11] Vietnam MOIT, "Circular 39/2015/TT-BCT on regulating distribution power system," 11/2015.

[12] M. Kusljugic and A. Mujcinagic, "Exact Transmission Power Losses Calculation and Allocation Method," Research Gate, Sep. 2008. [Online serial]. Available: https://www.researchgate.net/ publication/310772738_Exact_Transmission_Power_Losses_Calculation_and_Allocation_Method [Accessed Aug. 10, 2022].

[13] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed. John Wiley & Sons, 2013.

[14] J. J. Roberts, A. A. M. Zevallos, and A. M. Cassula, “Assessment of photovoltaic performance models for system simulation,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 72, pp. 1104–1123, May 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.10.022.

[15] K. H. Tran, “Vietnam - Solar Radiation Measurement Data | Data Catalog,” EnergyData.info, Dec. 12, 2019. [Online]. Available: http://esmap.org/re_mapping_vietnam [Accessed Apr. 18, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6651

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved