PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRANH BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG THCS ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/10/22                Ngày hoàn thiện: 31/10/22                Ngày đăng: 31/10/22

Các tác giả

1. Hà Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Quỳnh Trang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dạy học tích cực phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là điều cần thiết trong giáo dục hiện nay. Trong đó, Lịch sử là môn học có nhiều ưu thế giúp người học phát triển năng lực tranh biện. Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tranh biện trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 7 tại trường phổ thông. Bài viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp thu thập để nghiên cứu cơ cở lí luận, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tranh biện. Bảng kết quả đánh giá bài kiểm tra của hai lớp 7A1 và 7A2, quá trình phỏng vấn sau khi thử nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Các biện pháp đề xuất góp phần vào kích thích được năng lực học tập cho học sinh nói chung và năng lực tranh biện nói riêng, qua đó tạo hứng thú học tập, giúp các em hình thành và phát triển được những kĩ năng cần thiết khi vận dụng vào đời sống xã hội. Kết quả của nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên lịch sử ở trường phổ thông trong quá trình dạy học.

Từ khóa


Phát triển năng lực; Năng lực tranh biện; Dạy học Lịch sử; Dạy học tích cực; Lịch sử

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. B. Vu, Vietnam Education Law 2019 and new regulations on teachers' regimes and policies, Labor Publishing House, 2019.

[2] V. N. Nguyen, “Applying the method of discussion and debate to develop critical thinking for students in teaching Vietnamese History (period 1802 - 1884) in high schools,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, Special issue, pp. 193-196, 2017.

[3] V. T. Nguyen, “Some measures to develop critical thinking capacity in teaching - reading and understanding the text "The boat is far away" by Nguyen Minh Chau,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, no. 269, pp. 27-30, 2020.

[4] T. N. Bui, “Promoting the critical ability of high school students in teaching literature,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, no. 303, pp. 15-17, 2013.

[5] T. H. H. Nguyen, “Training critical capacity for students in teaching methodological modules specializing in preschool pedagogy,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, no. 249, pp. 19-20, 2010.

[6] T. T. Nguyen, “Using the debating method to develop critical thinking for students in teaching Vietnamese history (10th century - mid 19th century) 10th grade high school (standard program),” Graduation thesis of History faculty, Hanoi Pedagogical University, 2013.

[7] T. L. T. Nguyen, “Using debate activities in teaching reading comprehension texts to develop critical thinking and critical capacity for high school students,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, Special October issue, pp. 197-200, 2019.

[8] K. K. Cao, “Developing critical thinking capacity in creating social discourse texts for high school students: Some studies from Vietnam,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, no. 484, pp. 28-31, 2020.

[9] T. T. Nguyen, “It is necessary to train students' critical thinking ability in learning,” (in Vietnamese), Journal of Culture and Tourism, no. 13, pp. 13-15, 2013.

[10] H. Phe, T. T. L. Hoang, X. L. Vu, T. T. Pham, T. M. T. Dao, and T. H. Dang, Vietnamese Dictionary. Da Nang Publishing House, 2007.

[11] X. P. Vu, “Organizing activities to experience the type of Karate club in primary schools in Binh Duong province,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, special issue May 2, pp. 171-175, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6659

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved