CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/10/22                Ngày hoàn thiện: 06/12/22                Ngày đăng: 06/12/22

Các tác giả

Nguyễn Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đội ngũ giảng viên là nhân tố giữ vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Việc tìm hiểu về chính sách phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Khoa học trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường là vấn đề có giá trị thực tiễn. Qua việc sử dụng các phương pháp thu thập, xử lý thông tin, số liệu; điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu… bài viết đã nêu lên thực trạng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên tại nhà trường được triển khai qua các hoạt động thu hút, tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, đánh giá; đãi ngộ, tôn vinh giảng viên;. Bài viết cũng phân tích, đánh giá để đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của bài viết có thể làm tài liệu tham khảo cho các chủ thể ban hành chính sách tại Trường Đại học Khoa học và những người quan tâm.

Từ khóa


Giảng viên; Chính sách; Phát triển; Trường Đại học Khoa học; Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. Darling-Hammond and A. Lieberman, Teacher Education Around the World: Changing Policies and Practices. Publisher Taylor & Francis Ltd, 2012.

[2] T. H. Do, Policy on development of teaching staff at non-public universities, Summary report of ministerial-level scientific projects, Code B 2007-37-38, Vietnam Institute of Educational Sciences, 2011.

[3] T. T. T. Nguyen and H. T. Phuong, “Policy on developing teaching staff of public universities in Vietnam to meet the requirements of higher education reform,” Hai Phong University Journal of Sciences, no. 37, pp. 33-40, 2019.

[4] T. T. T. Dinh, “Planning to develop the teaching staff of Hai Phong University to 2020,” Vietnam Journal of Education, no. 12, pp. 31-35, 2012.

[5] T. T. H. Nguyen, “Building a team of lecturers in universities - Current situation and solutions,” VNU Journal of Science, Hanoi, no. 28, pp. 110-116, 2012.

[6] T. T. Ngo, “Autonomy to recruit lecturers – Trends of development,” Vietnam Journal of Education, no. 326 (2nd period), pp. 15-17, 2014.

[7] T. M. T. Dinh, “Building and developing university lecturers,” Vietnam Journal of Education, no. 250 (session 2), pp. 03-05, 2012.

[8] T. H. Nguyen and T. D. Nguyen, “Policy on training and developing teaching staff at University of Science - Thai Nguyen University,” Asia-Pacific Economic Review, no. 488, pp. 44-46, 2017.

[9] V. T. Pham and T. T. Nghiem, “Evaluation of lecturers according to their working capacity and results of performing tasks relevant to employment positions in public universities in Vietnam,” VNU Science Journal: Educational Research, vol. 31, no. 2, pp. 40-49, 2015.

[10] T. T. Nguyen, “Criteria for evaluating lecturers,” VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities, no. 24, pp. 131-135, 2008.

[11] T. T. Pham and T. H. Dang, “Factors affecting the working motivation of lecturers at Vietnam University of Forestry,” Journal of Forestry Science and Technology, no. 3, pp. 84-93, 2018.

[12] K. L. West and E. Mykerezi, “Teachers’ unions and compensation: The impact of collective bargaining on salary schedules and performance pay schemes,” Economics of Education Review, no. 30/1, pp. 99-108, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6728

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved