CƠ CHẾ BẢO MẬT GÓI TIN BẰNG IPSEC TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G/LTE | Thực | TNU Journal of Science and Technology

CƠ CHẾ BẢO MẬT GÓI TIN BẰNG IPSEC TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G/LTE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay, vấn đề bảo mật trong các mạng thông tin di động trên thế giới và tại Việt Nam là một vấn đề rất quan trọng. Vì vậy các giải pháp khắc phục và bảo mật mạng là rất cần thiết. Trong các cách bảo vệ mạng, IP Security trở thành một giải pháp hiệu quả giúp bảo mật các gói tin được truyền trong hệ thống mạng thông tin di động. Bài báo sẽ trình bày các vấn đề và phương pháp liên quan đến giao thức bảo mật IP Security, đồng thời giới thiệu cơ chế bảo mật IP Security trong mạng thông tin di động 4G/LTE và đưa ra các phương pháp mô phỏng bảo mật gói tin bằngIP Security. Giao thức IP Security và áp dụng cơ chế IP Security để bảo vệ mặt phẳng điều khiển miền mạng, bảo vệ mặt phẳng người sử dụng ở đường liên kết backhaul trong mạng thông tin di động 4G/LTE. Từ những nghiên cứu đã đạt được, bài báo đưa ra cách hoạt động khi truyền gói tin được bảo mật bằng giao thức IP Security trong mạng 4G/LTE.


Từ khóa


Bảo mật mạng; Cơ chế IP seccurity; Bảo mật gói tin; IP Security; Bảo mật mạng di động

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. Zhu, H. Qin, H. Mao, and Z. Hu, “Research on 3GPP LTE Security Architecture,” 8th Int. Conf. Wirel. Commun. Netw. Mob. Comput., vol. 2012, pp. 1–4, Sep. 2012.

[2] J. Cao, M. Ma, S. Member, I. H. Li, Y. Zhang, and Z. Luo, “A Survey on Security Aspects for LTE and LTE-A Networks,” Ieice trans. Commun., vol. e100-b, no. 5, pp. 283-302, 2017.

[3] C. Kowtarapu, C. Anand, G. K, and S. Sharma, “Network separation and IPsec CA certificates-based security management for 4G networks,” Bell Labs Tech. J., vol. 13, no. 4, pp. 245–255, Feb. 2009.

[4] L. Yi, K. Miao and A. Liu, “A comparative study of WiMAX and LTE as the next generation mobile enterprise network,” 13th Int. Conf. Adv. Commun. Technol, 2011, pp. 654–658.

[5] N. T. T. Docomo, “Toward LTE Commercial Launch and Future Plan for LTE Enhancements LTEAdvanced,” Bell Labs Tech. J., vol. 12, pp. 146–150, 2010.

[6] F. Leu, I. You, Y. Huang, K. Yim, and C. Dai, “Improving Security Level of LTE Authentication and Key Agreement Procedure,” IEICE Transactions on Communications, vol. E100, pp. 738–748, 2017.

[7] H. Shajaiah, A. Khawar, A. Abdel-hadi, and T. C. Clancy, “Resource Allocation with Carrier Aggregation in LTE Advanced Cellular System Sharing Spectrum with S-band Radar,” Conf. Wirel. Commun. Netw. Mob. Comput, vol. 9, pp. 34–37, 2014.

[8] S. Zhiyuan, J. Zhiliang, G. Zhibin, and H. Lianfen, “Layered security approach in LTE and simulation,” in 3rd International Conference on Anti-counterfeiting, Security, and Identification in Communication, ASID 2009, vol. 12, pp. 2–4, 2009.

[9] K. Mio and A. Lau, “Network management based on ipsec,” IJRAR: International Journal of Research and Analytical Reviews, vol. 1, no. 1, pp. 446-453, January 2014.

[10] A. Laguidi, A. Hayar, and M. Wetterwaldo, “Secure HeNB Network Management Based VPN IP Security,” NATO workshop on Advanced Security Technologies in Networking number, vol. 10, pp. 2–4, December 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6748

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved