KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hường, Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên
2. Bùi Thị Hương Giang Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của sinh viên không chuyên ngữ đối với việc học tiếng Anh tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Đối tượng của nghiên cứu này là 312 sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Hai công cụ thu thập dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này, gồm bảng câu hỏi có 30 câu liên quan tới thái độ ngôn ngữ trên các khía cạnh nhận thức, hành vi và tình cảm vàphỏng vấn bán cấu trúc được sử dụng để xác thực thông tin thu thập được từ kết quả của bảng câu hỏi khảo sát. Nghiên cứu này tập trung vào khảo sát: (1) Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên; (2) Những nhân tố ảnh hưởng đến thái độ học tiếng Anh của sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy hầu hết người học đều nhận thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Nhìn chung, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên có thái độ học tập môn Tiếng Anh ở mức tích cực trung bình. Tuy nhiên, dữ liệu cũng tiết lộ rằng đa số học sinh có cảm giác tiêu cực về việc thực hành và ứng dụng môn tiếng Anh vào cuộc sống thực tế. Hơn nữa, theo kết quả phân tích, sinh viên chưa có thái độ học Tiếng Anh thực sự tích cực vì những lý do sau: không xác định được mục đích sử dụng ngôn ngữ này sau khi ra trường, mất gốc cơ bản của môn học, và không tìm được cách học phù hợp.

Từ khóa


Khảo sát; Thái độ của sinh viên; Thái độ; Nhận thức; Tình cảm

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] R. Nishanthi, “Important of learning English in today world, International Journal of Trend in Scientific Research and Development, vol. 3, no. 1, pp. 871-974, 2018.

[2] S. Khasinah, “Factors influencing second language acquisition,” Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities, vol. 3, no. 1, pp. 256-268, 2014.

[3] T. T. D. Pham and H. T. Nguyen, “A Study on Attitudes towards English language learning among non-english majored students at Tra Vinh university,” Vietnam Journal of Education, vol. 4, no. 3, pp. 47-54, 2020.

[4] V. V. Vo, “Undergraduate Students’ Attitude Towards Learning English: A case Study at Nong Lam University,” VNU Journal of Science: Education Research, vol. 33, no. 4, pp. 1-7, 2017.

[5] Z. Dornyei, Motivational strategies in the language classroom. Cambridge University Press, vol. 1, 2001.

[6] N. J. Salkind, Exploring Research, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, vol. 7, 2007, pp. 49-63.

[7] M. J. Z. Abidin, M. Pour-Mohammadi, and H. Alzwari, “EFL students’ Attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students,” Asian Social Science, vol. 8, no. 2, pp. 119-134, 2012.

[8] S. Ahmed, “Attitudes towards English Language Learning among EFL Learners at UMSKAL,” Journal of Education and Practice, vol. 6, no. 18, pp. 6-16, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6759

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved