TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/10/22                Ngày hoàn thiện: 19/12/22                Ngày đăng: 19/12/22

Các tác giả

Nguyễn Thị Linh Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Mặc dù có nhiều vị trí việc làm mới được tạo ra song tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong lao động thanh niên có xu hướng gia tăng. Vậy lý do của tình trạng này là gì? Để đi tìm câu trả lời trên, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu để phân tích thực trạng tạo việc làm cho lao động thanh niên huyện Yên Phong. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết như: tình trạng tuyển dụng lao động trong các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Yên Phong còn mất cân đối (chủ yếu tập trung tuyển dụng lao động nữ); công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập; chưa có chính sách tạo việc làm đặc thù với lao động của địa phương; số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp đại học, bộ đội xuất ngũ hàng năm tương đối lớn; tình trạng người lao động vi phạm kỉ luật lao động còn diễn ra phổ biến. Xuất phát từ hạn chế đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tạo việc làm cho lao động thanh niên huyện Yên Phong trong thời gian tới.

Từ khóa


Việc làm; Tạo việc làm; Thực trạng tạo việc làm cho lao động thanh niên; Việc làm huyện Yên Phong; Lao động thanh niên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Yen Phong District People's Committee, Report summarizing the socio-economic development situation of Yen Phong district in the period of 2016 - 2020 and orientation for the period of 2021 – 2025, 2016.

[2] General Statistics Office, Press release on labor and employment situation in the fourth quarter of 2021 and Vietnam's human development index 2016-2020, 2016.

[3] Vietnam National Assembly, Law on Youth, No. 57/2020/QH14, June 16, 2020.

[4] X. C. Tran and Q. C. Mai, Textbook of Human Resource Economics. National Economics University Publishing House, Hanoi, 2008, p. 233.

[5] Q. D. Nguyen, "Integrated rural development contributing to job creation: Experiences of some countries," Journal of Political Theory, no. 11, p. 102, 2020.

[6] P. H. Le, “Agricultural labor mobility in Vietnam: Some policy implications,” Communist Review, June 16, 2021. [Online]. Available: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang/- /2018/823349/view_content. [Accessed October 10, 2022].

[7] T. T. Dinh and V. D. Hoang, "Vocational training for rural workers towards sustainable poverty reduction in rural Vietnam," Journal Scientific Journal of Tra Vinh University, vol. 50, no. 1B, pp. 74-84, 2021.

[8] N. C. Mai, “Evaluation of the effectiveness and impact of policies on vocational training and job creation for ethnic minority workers from renovation to present,” State-level project coded CTDT.26.17/16-20, Committee for Ethnic Minority Affairs, 2020.

[9] V. D. Pham, “Letting farmers “separate their lives from their homeland,” Communist Magazine, June 4, 2022. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/ 2018/825457/de-nguoi-nong-dan-%E2%80%9Cly-nong-bat-ly-huong%E2%80%9D.aspx. [Accessed June 4, 2022].

[10] V. Q. Nguyen, “Vocational training for rural workers in our country today,” Communist Magazine, November 20, 2013. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/20 18 /24587/dao-tao-nguyen-cho-lao-dong-o-nong-thon-nuoc-ta-hien-nay.aspx. [Accessed October 10, 2022].

[11] Vietnam National Assembly, Labor Code, Code No. 45/2019/QH14, November 20, 2019.

[12] People's Committee of Yen Phong district, Report summarizing vocational training program, creating jobs for workers in Yen Phong district in the period of 2016 - 2020 and orientation for the period of 2021-2025, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6771

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved