QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN (1996 – 2021) VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

Hoàng Thị Thắm Email to author, Trường Đại học Thương mại

Tóm tắt


Kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam. Từ khi Đảng và Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân thì quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán, ngày càng được hoàn thiện. Điều này góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo sự chuyển biến về mặt hành động để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Bằng phương pháp lịch sử và logic, bài báo làm rõ quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1996 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, bài viết rút ra nhận xét, chỉ rõ một số vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Từ khóa


Quan điểm; Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển; Kinh tế tư nhân; Vấn đề đặt ra

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. D. Nguyen, “Development solutions private economy of Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 08, pp. 185-189, 2019.

[2] Communist Party of Vietnam, Documents of the National Congress of Deputies in the Doi Moi period (Lock VI, VII, VIII, IX), Part I, National Political Publishing House, Hanoi, 2019.

[3] Communist Party of Vietnam, Documents of the National Congress of Deputies in the Doi Moi period (Lock VI, VII, VIII, IX), Part II, National Political Publishing House, Hanoi, 2019.

[4] Communist Party of Vietnam, Documents of the 10th National Congress of Deputies, National Political Publishing House, Hanoi, 2006.

[5] Communist Party of Vietnam, Documents of the 11th National Congress of Deputies, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[6] Communist Party of Vietnam, Documents of the 12th National Congress of Deputies, Office of the Party Central Committee, Hanoi, 2016.

[7] Communist Party of Vietnam, Documents of the 13th National Congress of Deputies, National Political Publishing House, Hanoi, 2021.

[8] T. A. Phung, “The Party's policy on the private economy through 35 years of implementing the Doi Moi (1986 - 2021),” Party History Magazine, vol. 8, pp. 104-108, 2022.

[9] C. T. Ngo, “The private economy in the socialist maket economy in Vietnam today,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 08, pp. 165-169, tr. 2019.

[10] T. H. M. Nguyen, “The Party's perception of the private economy over 30 years of implementing the doi moi cause,” Party History Magazine, vol. 04, pp. 41-47, 2016.

[11] T. B. L. Hoang, “New points on the private economic development through congresses of the Communist Party of Vietnam,” Journal of Information Science and Political Theory, vol. 08, pp. 41-47, 2021.

[12] L. H. Mai, “Private economic development in Vietnam today: Barriers and solutions,” Vietnam Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 41-48, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6799

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved