ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC CHỦNG VI KHUẨN Aeromonas hydrophila PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/10/22                Ngày hoàn thiện: 30/01/23                Ngày đăng: 31/01/23

Các tác giả

1. Quách Văn Cao Thi Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
2. Trần Quốc Dũng, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long
3. Từ Thanh Dung, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập từ cá tra nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tổng số 26 chủng vi khuẩn được phân lập từ cá tra mắc bệnh xuất huyết. Tất cả các chủng vi khuẩn phân lập được định danh là A. hydrophila dựa trên kết quả quan sát các đặc điểm hình thái, kết hợp kiểm tra sinh hóa bằng bộ kít API 20E và kỹ thuật sinh học phân tử. Mười hai chủng A. hydrophila được chọn làm đại diện để giải trình tự đoạn gen aerolysin. Kết quả cho thấy, các chủng vi khuẩn phân lập đều có độ tương đồng cao từ 96,64 - 100% so với các chủng vi khuẩn A. hydrophila đã được công bố trên ngân hàng gen. Ngoài ra, kết quả giải trình tự các chủng vi khuẩn này còn được dùng để phân tích sự đa dạng di truyền. Kết quả cho thấy, các chủng vi khuẩn ở Tiền Giang và Trà Vinh có mối quan hệ di truyền gần gũi với nhau nhưng hình thành nhóm riêng với các chủng phân bố ở các tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Nghiên cứu đã tìm thấy sự khác biệt di truyền giữa các chủng vi khuẩn A. hydrophila ở hai nhóm đại diện cho vùng sinh thái nước lợ và nước ngọt ở ĐBSCL.

Từ khóa


Aeromonas hydrophila; Cá tra; Đa dạng di truyền; Đồng bằng sông Cửu Long; Gene aerolysin

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. T. T. Ly, D. N. Nguyen, P. H. Vo, and C. V. Doan, “Hemorrhage Disease of Cultured Tra Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in Mekong Delta,” (in Vietnamese), The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, vol. 61, no. 3, pp. 215-224, 2009.

[2] T. P. Nguyen, H. V. Nguyen, T. M. Bui, L. T. Phan, V. M. Son, L. N. Nguyen, T. T. T. Nguyen, G. J. Gooley, B. A. Ingram, and S. S. De Silva, Better management practices for striped catfish (tra) farming in the Mekong Delta, (version 3.0), Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Bangkok, Thailand, 2011.

[3] H. T. M. Tran, “Study on the causative agent of haemorrhagic disease in sardines (Chitala chitala Hamilton, 1822),” (in Vietnamese), The 4th National Young Scientific Conference of Fisheries Industry, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, 2013.

[4] O. T. H. Duong, “Isolation and determination of the hemorrhagic disease in rice eel (Monopterus albus) of Aeromonas hydrophila,” (in Vietnamese), Scientific Journal of Can Tho University, no. 22, pp. 173-182, 2012.

[5] S. Sarter, H. N. K. Nguyen, H. T. Lam, J. Lazard, and D. Montet, “Antibiotic resistance in Gram-negative bacteria isolated from framed catfish,” Food Control, vol. 18, pp. 1391-1396, 2007.

[6] M. Nawaz, A. A. Khan, S. Khan, K. Sung, and R. Steele, “Isolation and charaterization of tetrecycline-resistant Citrobacter spp. from catfish,” Food Microbioloogy, vol. 25, pp. 85-91, 2008.

[7] W. P. Julia and H. K. Phillip, “Development and efficacy of novobiocin and rifampicin-resistant Aeromonas hydrophila as novel vaccines in channel catfish and Nile tilapia,” Vaccine, vol. 29, pp. 7896-7904, 2011.

[8] S. Khashe, W. Hill, and J. M. Janda, “Characterization of Aeromonas hydrophila strains of clinical, animal and environmental origin expressing the O:34 an tigen,” Current Microbiology, vol. 33, pp. 101-108, 1996.

[9] D. N. Tran, D. N. Tran, D. M. T. Bui, and K. T. Duong, “Survey of lactic acid bacteria biodiversity from batch rice in three ecological regions of the Mekong Delta,” Journal of Science Can Tho University, vol. 25, pp. 58-66, 2013.

[10] G. N. Frerichs and S. D. Millar, Manual for the isolation and identification of fish bacterial pathogent. Istitute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland, p. 60, 1993.

[11] N. B. Buller, Bacteria and fungi from fish and other aquatic animals: a practical identification manual, CABI Publishing, p. 920, 2014.

[12] G. I. Barrow and R. K. A. Feltham, Cowan and Steel‘s manual for the indentification of medical bacteria, 3rd edn. Cambridge Univesity Press, Cambridge, p. 262, 1993.

[13] K. Bartie, O. T. H. Duong, G. Huys, C. Dickson, M. Cnockaert, J. Swings, P. T. Nguyen, and A. Teale, “Application of REP-PCR and PFGE for tying chloramphenicol-resistant bacteria isolated at aquaculture farms in the Mekong Delta,” (in Vietnamese), Journal of Biotechnology, vol. 4, no. 1, pp. 31-40, 2006.

[14] D. R. P. ollard, W. M. Jonhson, H. Lior, S. D. Tyler, and K. R. Rozee, “Detection of the Aerolysin Gene in Aeromonas hydrophila by the Polymerase Chain Reaction,” Journal of Clinical Microbiology, vol. 28, pp. 2477-2481, 1990.

[15] V. S. Panangala, C. A. Shoemaker, V. L. Van Santen, K. Dybvig and P. H. Klesius, “Multiplex-PCR for simultaneous detection of 3 bacterial fish pathogens, Flavobacterium columnare, Edwardsiella ictaluri, and Aeromonas hydrophila,Diseases of Aquatic Organisms, vol. 74, pp. 199-208, 2007.

[16] J. D. Thompson, T. J. Gibson, F. Plewniak, F. Jeanmougin, and D. G. Higgins, "The CLUSTAL_X windows interface: Flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools,” Nucleic Acids Research, vol. 25, pp. 4876-4882, 1997.

[17] N. Saitou and M. Nei, “The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees,” Molecular Biology and Evolution, vol. 4, pp. 406-425, 1987.

[18] K. Tamura, G. Stecher, D. Peterson, A. Filipski, and S. Kumar, "MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis," (Version 6.0), Molecular Biology and Evolution, vol. 30, pp. 2725-2729, 2013.

[19] M. Crumlish, T. C. Phan, J. Koesling, T. T. Vu, and K. Gravnigene, “Experimental challenge studies in Vietnamese catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage), exposed to Edwardsiella ictaluri and Aeromonas hydrophila,Journal of Fish Disease, vol. 33, pp. 717-722, 2010.

[20] J. W. Pridgeon and P. H. Klesius, “Molecular identification and virulence of three Aeromonas hydrophila isolates cultured from infected channel catfish during a disease outbreak in west Alabama (USA) in 2009,” Diseases of Aquatic Organisms, vol. 94, pp. 249-253, 2011.

[21] A. H. Yousr, S. Napis, G. R. A. Rusul, and R. Son, “Detection of Aerolysin and Hemolysin Genes in Aeromonas spp. Isolated from Environmental and Shellfish Sources by Polymerase Chain Reaction,” ASEAN Food Journal, vol. 14, no. 2, pp. 115-122, 2007.

[22] V. Singh, G. Rathore, D. Kapoor, B. N. Mishra, and W. S. Lakra, “Detection of aerolysin gene in Aeromonas hydrophila isolated from fish and pond water,” Indian Journal of Microbiology, vol. 48, pp. 453-458, 2008.

[23] D. Umesha, R. P. Srinivasa, K. P. Prasad, A. K. Reddy, and K. N. Srinivas, “Aerolysin and Hemolysin Virulence Genes of Aeromonas hydrophila Isolated from Diseased Ornamental Freshwater. Oscarfish and Goldfish by Polymerase Chain Reaction,” International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 3, pp. 84-86, 2011.

[24] G. H. Nguyen, N. Q. Tran, T. H. Le, and O. T. H. Duong, “Research and application of PCR procedure to diagnose Aeromonas hydrophila on the kidney of catfish (Pangasianodon hypophthalmus),” (in Vietnamese), National Aquaculture Conference, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, 2009.

[25] B. K. Das, S. K. Samal, B. Samantray, and P. K. Meher, “Protein fingerprinting profiles in different strains of Aeromonas hydophila isolated from fresh water fish,” World Journal of Microbiology and Biotechnology, vol. 21, pp. 587-591, 2005.

[26] M. A. Yánẽz, V. Catalán, D. Apráiz, M. J. Figueras, and A. J. Martínez-Murcia, “Phylogenetic analysis of members of the genus Aeromonas based on gyrB gene sequences,” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 53, pp. 875-883, 2003.

[27] M. R. Chacón, M. J. Figueras, G. Castro-Escarpulli, L. Soler, and J. Guarro, “Distribution of virulence genes in clinical and environmental isolates of Aeromonas spp.,” Antonie Van Leeuwenhoek, vol. 84, no. 4, pp. 269-278, 2003.

[28] A. C. Camus, R. M. Durborow, W. G. Hemstreet, R. L. Thune, and J. P. Hawke, Aeromonas Bacterial Infections: Motile Aeromonad Septicemia (No. 478). Southern Regional Aquaculture Center, 1998.

[29] K. Y. Leung, L. S. Wong, K. W. Low, and Y. M. Sin, “Mini-Tn 5 induced growth-and protease-deficient mutants of Aeromonas hydrophila as live vaccines for blue gourami,” Trichogaster trichopterus (Pallas), Aquaculture, vol. 158, pp. 11-22, 1997.

[30] M. Kupfer, P. Kuhnert, B. M. Korczak, R. Peduzzi, and A. Demarta, “Genetic relationships of Aeromonas strains inferred from 16S rRNA, gyrB and rpoB gene sequences,” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 56, pp. 2743-2751, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6831

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved