NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC NGÀNH DU LỊCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/10/22                Ngày hoàn thiện: 19/12/22                Ngày đăng: 19/12/22

Các tác giả

Trần Ái Cầm Email to author, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt


Kỹ năng mềm đóng vai trò là một nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của người học sau tốt nghiệp. Nghiên cứu này nhằm hệ thống các kỹ năng mềm đang được đào tạo từ đó đánh giá thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên cũng như đề xuất các giải pháp. Phương pháp định tính kết hợp với định lượng được sử dụng trong nghiên cứu. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua 2 giai đoạn: (i) Phân tích, tổng hợp các văn bản có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng mềm; (ii) thực hiện phỏng vấn sâu sinh viên tốt nghiệp và giảng viên giảng dạy về lĩnh vực kỹ năng mềm. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc khảo sát bằng bảng hỏi đối với các sinh viên đã hoàn tất việc học các nhóm kỹ năng mềm nhằm đánh giá thực trạng đào tạo kỹ năng mềm hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, mức độ đồng ý của sinh viên cho các tiêu chí đánh giá về chương trình đào tạo kỹ năng mềm dao động từ 78,07% - 90,13%; về giảng viên tham gia giảng dạy dao động từ 90,13% - 97,37%; về cơ sở vật chất tổ chức đào tạo dao động từ 74,34% - 96,93%. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được những kết quả nhất định, có tác động trực tiếp tới việc hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng như khả năng đáp ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động.


Từ khóa


Kỹ năng; Kỹ năng mềm; Kỹ năng cứng; Các ngành du lịch; Thị trường lao động; Tiêu chí đánh giá

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Hoang, “Training high quality human resources for tourism,” August 9, 2022. [Online]. Available: https://dangcongsan.vn/kinh-te/dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-nganh-du-lich-616993.html. [Accessed August 9, 2022].

[2] T. T. N. Vu, “Solutions to develop soft skills of students majoring in social work to meet learning outcome standards,” The Journal of Scientific Human Resources, no. 6, pp. 77-84, 2021.

[3] A. F. Hendarman and J. H. Tjakraatmadja, “Relationship among Soft Skills, Hard Skills, and Innovativeness of Knowledge Workers in the Knowledge Economy Era,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 52, pp. 35-44, 2012.

[4] F. Cornali, “Training and developing soft skills in higher education,” Fourth International Conference on Higher Education Advances, 2018, pp. 961-967, doi: 10.4995/HEAD18.2018.8127.

[5] S. Sharma and V. Singh, “Soft Skills in Tourism – A case study of Tourism Management Graduates,” International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), vol. 7, no. 1, pp. 436-437, 2020.

[6] M. E. Summak, “A Study On The Communication And Emphatic Skills Of The Students Having Education On Tourism Sector,” Journal of Institute of Social Science, vol. 31, pp. 131-137, 2014.

[7] A. C. Tanković, K. Jelena, and K. Valentina, “Importance of soft skills and communication skills in tourism: Viewpoint from tourists and future tourism employees,” ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe, vol. 6, pp. 167-185, 2021, doi: 10.20867/tosee.06.12.

[8] S. Marneros, G. Papageorgiou, and A. Efstathiades, “Developing Hospitality Management Core Competencies Framework,” Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research, 2022, pp. 245-254, doi: 10.34190/ictr.15.1.132.

[9] Vietnam Prime Minister, Decision No.1982/QD-TTg dated October 18, 2016 on Approval for Vietnameses Qualifications Framework, 2016.

[10] T. M. L. Nguyen, T. K. T. Dinh, and H. M. Dang, Education of living values and life skills for preschool student. Vietnam National University Publisher Company Limited, Hanoi, 2010.

[11] United States Department Of Labor, Employment & Training Administration, “Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills”, 2018. [Online]. Available: https://wdr.doleta.gov/SCANS/. [Accessed October 10, 2022].

[12] E. Macpherson, J. Rizk, Essential Skills for Learning and Working: Perspectives From Education and Employment Leaders Across Canada. The Conference Board of Canada, March 10, 2022. https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=11539

[13] C. Fadel, “21st Century Skills: How can you prepare students for the new Global Economy?” 2008. [Online]. Available: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf. [Accessed October 15, 2022].

[14] International Labour Organization, “The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the Covid-19 pandemic,” Report for the Technical Meeting on Covid-19 and Sustainable Recovery in the Tourism Sector, Geneva, 25–29 April 2022.

[15] OECD, OECD Tourism Trends and Policies 2020, 2020, pp. 43-44.

[16] OECD, Preparing the Tourism Workforce for the Digital Future, 2021.

[17] Nguyen Tat Thanh University, Guide to developing the programme, choosing methodology teaching – evaluating and assessment to meet learning outcome standards, notice No. 138/TB-NTT dated July 8, 2022.

[18] Nguyen Tat Thanh University, “Tourism, and Hospitality Management,” Programme in Restaurant Management and Gastronomy, 2021.

[19] Nguyen Tat Thanh University, Graduate students Survey Reports in Faculty of Tourism and Vietnamese Studies, 2020 & 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6837

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved